Feabhsú Bóithre agus Mórscéimeanna

 • Athbheochan Sráide Uí Chonaill

  Cuireadh pleananna i láthair ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gcomhair athfhorbartha phríomhshráide Luimnigh - Sráid Uí Chonaill.
 • Bóthar Dáileacháin Thuaisceart Luimnigh

  Tá tús curtha ag Comhairle Contae an Chláir, i gcomhar le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, leis an bpróiseas pleanála chun forbairt Bhóthar Dáileacháin Thuaidh Luimnigh agus an bhonneagair ghaolmhar a chur chun cinn ó shuíomh i gcóngaracht an taobh oirthearach Bhealach Straitéiseach Uí Ch
 • Bóthar Dáileacháin Uí Chuanach go Cnoc an Lisín

  D’eisigh an Roinn Iompair faomhadh chun an Tionscadal Bhóthar Dáileacháin Uí Chuanach go Cnoc an Lisín a chur ar aghaidh go dtí an chéim Tairisceana i mí Dheireadh Fómhair 2023.
 • Bóthar Fhainge go Luimneach (lena n-áirítear Seachbhóthar Áth Dara)

  Cheadaigh An Bord Pleanála an Bóthar Faing go Luimneach (lena n-áirítear Seachbhóthar Áth Dara) ar 30 Lúnasa 2022
 • Ciste Gníomhachtaithe Tithíochta Bonneagair Áitiúil (LIHAF)

  Is príomheilimint de Tithíocht do Chách é an Ciste um Ghníomhachtú Infrastruchtúir Áitiúil (LIHAF) chun láithreáin a dhíghlasáil chun 20,000 aonad tithíochta a sheachadadh faoi 2021.
 • Feabhsuithe Bóthair / Dearadh

  Tá na tionscadail seo a leanas á ndéanamh ag an Roinn Straitéise Taistil agus Iompair de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.
 • N/M20 Scéim Chorcaí go Luimneach

  Tá an Scéim N/M20 Chorcaí go Luimneach ina príomhghné de Thionscadal Éireann 2040, straitéis uileghabhálach fhadtéarmach an Rialtais chun tír níos fearr a dhéanamh d’Éirinn dá muintir go léir.
 • N20 O’Rourke’s Cross

  Ordú Ceannaigh Éigeantaigh faoi Scéim Feabhsúcháin Bóthair N20 O’ Rourke’s Cross 2020.
 • N21 Abbeyfeale to Mount Mahon Pavement Improvement Scheme

  The proposed scheme consists of a pavement inlay and construction of footpaths located on the N21 national primary road which is on a section between Abbeyfeale and Mount Mahon.
 • N24 An Chathair go Acomhal Luimnigh

  Tá Comhairle Contae Thiobraid Árann i gcomhar le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Bonneagar Iompair Éireann agus an Roinn Iompair ag déanamh dul chun cinn ar fhorbairt Thionscadal Acomhal an N24 idir An Chathair agus Luimneach.
 • N24 Beary’s Cross

  Ordú Ceannaigh Éigeantaigh faoi Scéim Feabhsúcháin Bóthar N24 Beary’s Cross 2020.
 • Plean Iompair Lár Chathair Luimnigh

  Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i gcomhpháirtíocht leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus Comhairleoirí Jacobs, tar éis tús a chur le Plean Iompair nua Lár Chathair Luimnigh a fhorbairt, mar a shainordaítear le Cuspóir TR 046 de Phlean Forbartha Luimnigh 2022-2028.
 • Plean Iompair Áth Dara

  Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tús le Plean Iompair d'Áth Dara a ullmhú.
 • Scéim Bhóthar N21 An Caisleán Nua

  Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chiarraí, Bonneagar Iompair Éireann (TII) agus an Roinn Iompair chun scéim a fhorbairt chun brú tráchta a mhaolú ar an N21 Luimnigh go Bóthar Trá Lí trí An Caisleán Nua.
 • Scéim Bóthair N21 Mainistir na Féile

  Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chiarraí, Bonneagar Iompair Éireann (TII) agus an Roinn Iompair chun scéim a fhorbairt chun brú tráchta a mhaolú ar an N21 Luimnigh go Bóthar Trá Lí trí Mhainistir na Féile.
 • Scéim Feabhsúcháin Bóthair N21 Ward’s Cross

  Is éard atá sa scéim a bheartaítear ná oibreacha bóthair ar scála beag - ag leathnú carrbhealach reatha an N21 lastuaidh den charrbhealach atá ann cheana féin chun lána casadh ar dheis a sholáthar ag acomhal Ward’s Cross an N21/L7091.
 • Scéim Feabhsúcháin Trasbhóthair na Cúirte N69

  Tá Scéim Chros Chúirte an N69 á chur chun cinn mar scéim feabhsúcháin sábháilteachta ar bhóithre.
 • Scéim Rotharbhealaigh ó Luimneach go Tobar Phádraig

  Tá an Scéim suite ar Bhóthar Réigiúnach an R526 idir Luimneach agus Tobar Phádraig, Contae Luimnigh. Príomhbhóthar Náisiúnta an N20 a bhí sa chuid seo den R526 tráth ach rinneadh é a sheachbhóthar nuair a tógadh Mótarbhealach an M20.