Bóthar Dáileacháin Uí Chuanach go Cnoc an Lisín

Tá tairiscintí faighte ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh maidir le tógáil na céime deiridh de thógáil Bhóthar Dáileacháin Uí Chuanach go Cnoc an Lisín. Táthar ag súil go gcuirfear tús le tógáil bóithre i Meán Fómhair 2020. Tá na hoibreacha forbartha, lena n-áirítear tógáil débhealach 2.2km le cosáin, rotharbhealaí, ciumhaiseanna agus dhá iarnród thar dhroichid, ina bpríomheilimint de chlár Athghiniúna Luimnigh.

Agus é mar chuid den Bhóthar Dáileacháin Thuaidh, soláthróidh an bóthar carrbhealach ar stíl uirbeach idir Timpeallán Uí Chuanach agus Bóthar Chnoc an Lisín. Críochnaíodh an chéad chéim den tionscadal a chosain thart ar €8m in 2018. Meastar go gcosnóidh costas tógála an phríomhchonartha €35m.

Mar aon le tógáil an débhealaigh nua áirítear sa scéim freisin 2km d’fheabhsuithe móra ar Bhóthar Chnoc an Lisín le cosáin, rotharbhealaí agus ciumhaiseanna, 1km de mhionfheabhsuithe ar Cratloe Road agus nascbhóthar 0.6km go Maigh Rois le cosáin, rotharbhealaí agus ciumhaiseanna. Ionchorpróidh na hoibreacha forbartha atreorú seirbhísí beo lena n-áirítear BSL, séaraigh bhréan, príomhlíonra uisce, príomhlíonra gháis agus teileachumarsáid agus soláthar píopaí séarachais bréan agus uisce dromchla nua do Cratloe Road mar aon le soilsiú bóthair, comharthaí tráchta agus oibreacha coimhdeacha eile. Táthar ag súil go dtógfaidh na hoibreacha tógála tríocha mí le bheith críochnaithe.

Forbraíodh an scéim chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt tráchtála, chónaithe agus áineasa thuaisceart Chathair Luimnigh i gcomhthráth le Clár Athghiniúna Luimnigh. Feabhsóidh an Scéim nascacht an líonra bóithre áitiúla agus réigiúnacha i dtuaisceart Chathair Luimnigh, cuirfear forbairt chothrom áitiúil agus réigiúnach chun cinn, laghdóidh sé amanna taistil do chomaitéirí i dtuaisceart na cathrach agus éascóidh sé forbairt córas éifeachtach iompair phoiblí chun freastal ar an taobh thuaidh de Chathair Luimnigh.

This service is provided by

Place-Making and Public Realm

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, 7/8 Patrick Street, Limerick, V94 XF67