N/M20 Scéim Chorcaí go Luimneach

Tá an Scéim N/M20 Chorcaí go Luimneach ina príomhghné de Thionscadal Éireann 2040, straitéis uileghabhálach fhadtéarmach an Rialtais chun tír níos fearr a dhéanamh d’Éirinn dá muintir go léir. Cuimsíonn an straitéis an Creat Náisiúnta Pleanála (NPF) go dtí 2040 agus an Plean Forbartha Náisiúnta (NDP) 2021-2030.

Aithníonn an PFN inrochtaineacht réigiúnach feabhsaithe agus áirítear leis an Scéim N/M20 Corcaigh go Luimneach mar thoradh straitéiseach náisiúnta. Nuair a bheidh an scéim N/M20 Chorcaí go Luimneach críochnaithe, soláthróidh sí nascacht níos fearr idir an dara agus an tríú cathair is mó in Éirinn trí fheabhas a chur ar cháilíocht an ghréasáin iompair a thabharfaidh aghaidh ar shaincheisteanna sábháilteachta agus a sholáthróidh amanna turais níos sábháilte agus níos éifeachtaí..

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle Cathrach Chorcaí, Bonneagar Iompair Éireann (TII) agus an Roinn Iompair ag forbairt Scéim N/M20 Chorcaí go Luimneach. Cheap Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, mar phríomhúdarás, Barry Transportation agus a chomhpháirtithe tionscadail Sweco agus WSP (BSW) mar chomhairleoirí teicniúla chun pleanáil agus dearadh na scéime a chur chun cinn.

Tá Oifig Tionscadail an N/M20 lonnaithe ag oifigí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag Lissanalta House, Tuar an Daill, Luimneach.

  1. Cuireadh an Rogha Roghnaithe don Tionscadal N/M20 Corcaigh go Luimneach ar taispeáint go poiblí ar 30 Márta 2022 agus is féidir é a fheiceáil ar shuíomh Gréasáin an tionscadail www.corklimerick.ie
  2. Is í uimhir theileafóin na hoifige tionscadail ná 061 973730
  3. Ríomhphost: info@corklimerick.ie
This service is provided by

Mid West National Road Design Office

Phone +353 61 951000
Location
Mid West National Road Design Office, Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Limerick V94 H5RR