Eolas Fúinn

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh is ea an t-údarás freagrach as rialtas áitiúil i gCathair agus Contae Luimnigh in Éirinn.

Tháinig sé in oibriúchán ar an 1ú Mheithimh 2014 i ndiaidh toghchán áitiúla 2014.

Is cumasc é le Comhairle Cathrach Luimnigh agus Comhairle Contae Luimnigh faoi réir forálacha Achta Athchóirithe ar an Rialtas Áitiúil 2014.


Riarachán

Tá riarachán cathrach agus contae faoi cheannas Príomhfheidhmeannaigh, Dr. Pat Daly. Tá ceanncheathrú corparáideacha bunaithe i gCé na gCeannaithe, Luimneach.

Méara

Is é an Comhairleoir Gerald Mitchell Méara Chathair agus Chontae Luimnigh.

Toghadh é sa phost ag cruinniú bliantúil Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh an 30 Meitheamh 2022.

Chun teagmháil a dhéanamh le Méara Chathair agus Chontae Luimnigh seol ríomhphost chuig mayor@limerick.ie.

Toghcheantair agus Comhairleoirí

Tá sé thoghcheantar ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh (trí chinn i ndúiche uirbeach Luimnigh) agus tá an dá cheann eile in Áth Dara-Ráth Caola, An Caisleán Nua agus An Cheapach Mhór-Cill Mocheallóg agus 40 comhairleoir.


Fís agus Aidhmeanna Straitéiseacha na hEagraíochta

Is creat straitéiseach é Plean Corparáideach Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le haghaidh gníomhaíochtaí thar na cúig bliana go 2024 agus is cuid lárnach dár n-ailtireacht ghnó é, ag nascadh beartas, gníomhaíocht eagraíochtúil, rialachas, bainistíocht feidhmíochta agus gníomhartha.