Ciste Gníomhachtaithe Tithíochta Bonneagair Áitiúil (LIHAF)

Is príomheilimint de Tithíocht do Chách é an Ciste um Ghníomhachtú Infrastruchtúir Áitiúil (LIHAF) chun láithreáin a dhíghlasáil chun 20,000 aonad tithíochta a sheachadadh faoi 2021.

  • Local Infrastructure Housing Activation Fund - Mungret 1 810x456

Is é an cuspóir bonneagar poiblí lasmuigh den láthair a sholáthar chun bacainní criticiúla bonneagair a mhaolú. Cumasóidh sé seo seachadadh luathaithe tithíochta ar phríomhláithreáin forbartha i gceantair uirbeacha ina bhfuil éileamh ard ar thithíocht.

Mungairit

Mar chuid de Tithíocht do Chách tá an fhorbairt seo ar siúl faoi thionscadail na Mórshuíomhanna Seachadta Tithíochta Uirbigh (MUHDS) agus an Chiste Infrastruchtúir Áitiúil um Ghníomhachtú Tithíochta (LIHAF). Ceadaíodh tionscadal bonneagair Mhungairit in 2017 chun maoiniú de €10.5m a fháil.

An nascbhóthar atá beartaithe, a bheidh 18.5m ar leithead; comhdhéanta de charrbhealach 6.5 méadar, 2 x 3 mhéadar dromchla roinnte do choisithe agus rothaithe, 2 x 1 mhéadar ciumhaiseanna féir, atá 2.9km ar fad. Is é thart ar 4.5 heicteár an tógáil talún iomlán don bhóthar a bheartaítear. Áireofar ar ghnáthsheirbhísí bóithre draenáil, soilsiú poiblí, tírdhreachtú agus seirbhísí eile.

Is é cuspóir an bhonneagair ná soláthar thart ar 2,000 teach nua ar thailte poiblí agus príobháideacha a oscailt go fadtéarmach, an geilleagar áitiúil a spreagadh, fostaíocht a chur chun cinn agus príomhsheirbhísí a sholáthar laistigh de Mhungairit.

Cuirfidh an nascbhóthar nua ar chumas Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh freastal níos fearr ar an riachtanas tithíochta atá ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn maidir le raon teaghlach agus cineálacha tionachta.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Léarscáileanna Scéalta MUDHS & LIHAF cliceáil anseo.