Bailiú Ioncaim

 • Bailiúchán Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR)

  Thug an tAcht Rialtais Áitiúil (Táillí) 2009 isteach muirear bliantúil de €200 ar áiteanna cónaithe príobháideacha neamhphríomha.
 • Cuntais Iníoctha

  Faisnéis maidir le sonrascú do Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh: Ba cheart gach sonrasc a sheoladh trí ríomhphost chuig accountspayable@limerick.ie agus ní mór Uimhir Ordú Ceannaigh bhailí a lua.
 • Cáin Mhaoine Áitiúil

  Tháinig Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) bhliantúil a ghearrtar ar gach réadmhaoin chónaithe sa Stát i bhfeidhm in 2013. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim an CMÁ.
 • Liosta Luachála Luimnigh

  Tháinig an Liosta Luachála le haghaidh réadmhaoine a bhí mar ábhar don Athluacháil ar limistéar údaráis rátála Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i bhfeidhm chun críocha rátaí ar 1 Eanáir 2015.
 • Méadú ar Chostais Ghnó (ICOB)

  Faoi Bhuiséad 2024, cheadaigh an Rialtas pacáiste de €257m le Deontas i leith Méadú ar Chostais Ghnó (ICOB) a chistiú mar bheart ríthábhachtach le cabhair a thabhairt do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide.
 • Polasaí Seic

  Ní sheolann ná ní fhaigheann gach comhlacht rialtais agus poiblí seiceanna chuig nó ó ghnóthaí in Éirinn a thuilleadh.
 • Táillí Rátaí Tráchtála

  Is sa 19ú haois a tháinig na Rátaí Tráchtála ar an bhfód nuair a luacháladh an mhaoin go léir bunaithe ar a luach cíosa bliantúil. Go bunúsach is cáin réadmhaoine é ar áitribh thráchtála.
 • Táillí Uisce Tráchtála

  D’aistrigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh na cuntais neamhthí go léir chuig Uisce Éireann ón 1ú Nollaig 2016.
 • Íoc Do Chíos Ar Líne

  Cliceáil anseo chun do chíos a íoc ar líne. (UAP ag teastáil)
 • Íocaíochtaí Ar Líne do Rátaí Tráchtála

  Íoc do Rátaí Tráchtála anseo - PIN riachtanach.