Táillí Rátaí Tráchtála

Is sa 19ú haois a tháinig na Rátaí Tráchtála ar an bhfód nuair a luacháladh an mhaoin go léir bunaithe ar a luach cíosa bliantúil. Go bunúsach is cáin réadmhaoine é ar áitribh thráchtála. Cuireadh deireadh le rátaí ar réadmhaoine tí i 1977 agus ar thalamh agus ar fhoirgnimh talmhaíochta i 1982.

Rátaí Tráchtála a Íoc

Tá Rátaí Tráchtála iníoctha in dhá chuid chothroma gach bliain. Tá an chéad chuid iníoctha láithreach tar éis Éileamh Rátaí Tráchtála a fháil agus tá an dara cuid dlite ar 1 Iúil.

Luaigh uimhir chuntais an chustaiméara agus an tSonraisc ón Éileamh Ráta agus íocaíocht á déanamh agat.

Tá na modhanna íocaíochta seo a leanas ar fáil ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh dár n-íocóirí rátaí:

Ar line

Chun do Rátaí Tráchtála a íoc ar líne cliceáil anseo le do thoil.

Bioráin ar fáil ach é a iarraidh. Seol ríomhphost le do thoil le rates@limerick.ie nó glaoigh ar 061 556360

Leictreonach

Úsáid na sonraí cuntais seo a leanas le do thoil chun aistriú leictreonach airgid chuig Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a chomhlánú:

IBAN: IE93AIBK93524787042040
BIC: AIBKIE2D
Ainm Bainc: Banc-Aontas Éireann cpt, 106-108 Sráid Uí Chonaill, Luimneach
Cuntas Tagairt: Luaigh do Chuntas Rátaí Uimhir ar gach íocaíocht.

Dochar díreach

Trí dhochar díreach, asbhaintear airgead ar an gceathrú Aoine de gach mí chun dliteanas a ghlanadh faoin 31 Nollaig den bhliain ar leith. Tabhair faoi deara, le do thoil, ós rud é go dtógann sé 14 lá chun dochar díreach a shocrú, ní mór foirmeacha a bheith ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh sa chéad seachtain den mhí chun an dochar díreach a ghníomhachtú i rith na míosa seo.

Is féidir Foirm Dochair Dhírigh a íoslódáil ó na doiciméid tacaíochta ag deireadh an leathanaigh nó is féidir foirm a iarraidh le ríomhphost: directdebitrates@limerick.ie

Orduithe Poist

Iníoctha le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus is féidir é a phostáil nó a thíolacadh chuig ár nOifigí Airgid i dTuar an Daill nó i gCé na gCeannaithe, Luimneach.

Le Cárta Creidmheasa nó Cárta Dochair

Déan teagmháil le do thoil leis an oifig airgid ag (061) 557296 nó (061) 556000 idir 9.15am - 4pm, Luan go hAoine, chun an cineál íocaíochta seo a shocrú.

Sa phost

Luaigh uimhir do Chuntais agus Sonraisc. (NÁ seol airgead tirim sa phost.)

I duine

San Oifig Airgid i dTuar an Daill nó i gCé na gCeannaithe, Luimneach idir na huaireanta 9.15am – 4pm, Luan go hAoine.

Ag ceann dár n-oifigí ceantair a fheidhmíonn ó Luan go hAoine sna hamanna seo a leanas; Cill Mocheallóg, An Caisleán Nua Thiar agus Ráth Caola 9.15rn - 4in.

Buan-Ordú

Méid iomlán le híoc faoin 31 Nollaig. Chun an Fhoirm Bhuan-Ordaithe a íoslódáil, féach na doiciméid tacaíochta ag deireadh an leathanaigh le do thoil.

Más mian leat socruithe a dhéanamh chun íoc i dtráthchodanna, is féidir é seo a shocrú trí do Bhailitheoir Ioncaim. Roinntear Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gceantair chun críocha bailiúcháin agus sanntar Bailitheoir Ioncaim do gach ceantar.

Ar ais go barr

Cén fáth a ngearraimid Rátaí Tráchtála?

Is foinse ioncaim réadmhaoin-bhunaithe d’údaráis áitiúla iad Rátaí Tráchtála. Tacaíonn an t-ioncam ó Rátaí Tráchtála leis an raon iomlán seirbhísí a sholáthraíonn údaráis áitiúla.

Is foinse ioncaim an-tábhachtach é ioncam ó Rátaí Tráchtála do Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, mar sin tá bailiú tráthúil rátaí tráchtála ríthábhachtach chun an Chomhairle a reáchtáil go héifeachtach.

Tá Rátaí Tráchtála iníoctha i gcoranna comhionanna, an chéad cheann ar éileamh a fháil, agus an dara ceann ar 1 Iúil. Tá Bailitheoirí Ioncaim freagrach as bailiú Rátaí Tráchtála i gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

I gcás nach bhfuil an Bailitheoir in ann íocaíocht a fháil ar an ngnáthbhealach, féadfar imeachtaí dlí a thionscnamh chun an méid gan íoc a ghnóthú le costais. Is féidir leis an údarás áitiúil aon airgead atá dlite d’íocóir Rátaí a fhritháireamh in aghaidh na rátaí atá dlite.

Ar ais go barr

Conas a Ríomhtar Rátaí Tráchtála?

Is é an Ráta Bliantúil ar Luacháil (RBL) an figiúr a úsáidtear chun na Rátaí Tráchtála bliantúla atá iníoctha ag Áititheoir maoine inrátaithe gach bliain a ríomh.

Socraíonn comhaltaí tofa na Comhairle an figiúr seo ag cruinniú bliantúil an bhuiséid gach bliain, bunaithe ar an easnamh idir ioncam agus caiteachas na Comhairle don bhliain atá le teacht.

Do 2023, is é 0.2797 an Ráta Bliantúil ar Luacháil.

Déantar figiúr an Ráta Bliantúil ar Luacháil a iolrú faoi mhéid Luachála an áitribh arna chinneadh ag an gCoimisinéir Luachála.

Mar shampla:

Má tá do mhaoin luacháilte ag 20,000.00 ag an Oifig Luachála, is é seo a leanas do bhille Rátaí Tráchtála don bhliain 2023:

20,000.00 X 0.2797 (RBL do 2023) = €5,594.00

Séanadh:

Tugann an Ríomh Rátaí a thugtar thuas dliteanas rátaí samplach don bhliain 2023 duit.

Ar ais go barr

Rátaí Tráchtála - Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna Coitianta maidir le Rátaí Tráchtála - cliceáil anseo.

Ar ais go barr

Cad a dhéanfaidh mé má tá mo mhaoin folamh?

Caithfidh an réadmhaoin a bheith folamh ar an dáta a ndéantar an ráta. Ba é an 2 Feabhra 2023 dáta déanta an ráta 2022.

Caithfidh an réadmhaoin a bheith ináitrithe agus a chothabháil go leibhéal a cheadódh é a úsáid chun críocha tráchtála.

Ní mór íocaíocht, más infheidhme mar atá léirithe sa tábla thíos, a chur isteach sa chuntas sula gcuirtear an t-iarratas isteach.

Díscríobhfar an liúntas % laistigh den chatagóir luach maoine mar thoradh ar iarratais cheadaithe. Ní féidir an díscríobh a chur i bhfeidhm mura ndéantar an íocaíocht atá dlite laistigh den chatagóir.

Má dhíoltar réadmhaoin fholamh tá Rátaí Tráchtála dlite go hiomlán sa bhliain díolacháin.

Don bhliain 2023, tá 3 chatagóir faoina bhfuil feidhm ag an Scéim Liúntais um Maoin Folamh;

Suas le €11,888 Éileamh Ráta Bliantúil Díscríobh/deonú 50% de mhéid éileamh an ráta bhliantúil ar an réadmhaoin sin faoi réir Téarmaí agus Coinníollacha - Íocaíocht 50% ag teastáil leis an iarratas seo
€11,889 go €59,590 Éileamh Ráta Bliantúil Díscríobh/deonú 25% de mhéid éileamh an ráta bhliantúil ar an réadmhaoin sin faoi réir Téarmaí agus Coinníollacha áirithe - Íocaíocht 75% ag teastáil leis an iarratas seo
€59,951 agus níos mó Díscríobh/deonú 10% de mhéid éileamh an ráta bhliantúil ar an réadmhaoin sin faoi réir Téarmaí agus Coinníollacha áirithe - Íocaíocht 90% ag teastáil leis an iarratas seo

Is féidir Foirmeacha Réadmhaoine Folamh do 2020, 2021 agus 2022 a íoslódáil sna doiciméid tacaíochta ag deireadh an leathanaigh.

Ar ais go barr

Íocóirí Rátaí i Deacracht

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag obair go gníomhach le custaiméirí a bhfuil iarmhéideanna gan íoc acu ar rátaí chun pleananna íocaíochta a éascú. Ba chóir d’íocóirí rátaí sa Chathair agus sa Chontae a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu dul i dteagmháil lena mBailitheoir Ioncaim chun plean íocaíochta inghlactha a chomhaontú.

Back to top

Fritháireamh ar Chuntas (frithiontráil)

Féadfaidh cás teacht chun cinn ina bhféadfadh custaiméir rátaí tráchtála a bheith ina sholáthraí earraí nó seirbhísí do Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Má thagann cás chun cinn ina mbíonn airgead ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh do chustaiméir rátaí tráchtála as earraí a soláthraíodh nó as seirbhísí a tugadh, agus ag an am céanna go bhfuil rátaí tráchtála gan íoc leis an gcustaiméir sin, coimeádann an t-údarás áitiúil an ceart chun fritháireamh a chur i bhfeidhm (contrártha). iontráil) ar chuntas. Ligeann sé seo go héifeachtach d’íocaíocht rátaí a bheith maoinithe trí mhéideanna atá dlite ón údarás áitiúil don chustaiméir rátaí. Féach an tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2), 1983.

Ar ais go barr

Tobhach Maoine don Bhliain Iontrála

Is muirear é an Tobhach Réadmhaoine don Bhliain Iontrála (PEL) a chuireann an t-údarás áitiúil i bhfeidhm ar réadmhaoin nuathógtha nó nuathógtha ar feitheamh rátaí tráchtála a ghearradh. Tugadh isteach é don chéad uair in 2008 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Ceantair Feabhsaithe Gnó) 2006, a achtaíodh ar an 24 Nollaig 2006.

Ní ghearrtar PEL ach sa bhliain sula mbíonn an mhaoin gníomhach sa Leabhar Rátaí.

Conas a Ríomhtar Tobhach Maoine na Bliana Iontrála?

Ríomhtar an muirear trí thagairt do:

Luacháil inrátaithe ar an maoin arna cinneadh ag an gCoimisinéir Luachála.

  • An ráta luachála bliantúil (RLB) arna chinneadh ag an gComhairle.
  • An dáta (dáta iontrála) a luacháiltear an mhaoin chun críocha rátála (i.e. curtha ar an liosta luachála).
  • Líon na laethanta ón dáta luachála éifeachtach go dtí deireadh na bliana

Mar shampla?

Tá réadmhaoin nuathógtha agus in ann áitiú uirthi agus déantar é a luacháil chun críocha rátála ar 2 Feabhra 2023 le luacháil inrátaithe de 10,000. Is é 0.2797 an ráta bliantúil ar luacháil (RLB) arna chinneadh ag an gComhairle ag a Cruinniú Buiséid bliantúil do 2023.

Dhéanfaí an bille don chuid ábhartha den bhliain a ríomh de réir an tsampla seo a leanas:

R.V. x RLB ÷ laethanta sa bhliain x líon na laethanta = Measúnú

10,000    x     0.2797   ÷      365       x      325         =     €2,490.48
 

Íocaíochtaí Tobhach Maoine don Bhliain Iontrála

Tá Tobhach Maoine na Bliana Iontrála dlite laistigh de 14 lá ó dháta an tsonraisc.

Luaigh cuntas custaiméara agus uimhir sonraisc ón sonrasc agus íocaíocht á déanamh agat.

Tá áthas ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh na modhanna íocaíochta atá leagtha amach thuas a thairiscint.

Déan teagmháil le do thoil le Roinn na Rátaí le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le do Bhailitheoir Ioncaim ar 061 556360.

Ar ais go barr

This service is provided by

Finance

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78