Bailiúchán Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR)

Thug an tAcht Rialtais Áitiúil (Táillí) 2009 isteach muirear bliantúil de €200 ar áiteanna cónaithe príobháideacha neamhphríomha.

Tá an muirear iníoctha maidir le gach maoin chónaithe sa Stát, a úsáidtear, nó atá oiriúnach le húsáid, mar áit chónaithe nach bhfuil áitithe ag an úinéir mar phríomháit chónaithe aige/aici. Is cuma an bhfuil an t-úinéir ar cíos in áit eile nó ag cónaí lasmuigh d’Éirinn.

Ceisteanna ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR).

Ba é an 31 Lúnasa 2014 an scoithphointe do shocrú dliteanas NPPR.
Logáil isteach le do thoil ar NPPR.ie le haghaidh tuilleadh treorach.

Tabhair do d’aire, le do thoil, ó 31 Iúil 2021 go bhfuil an dliteanas i leith NPPR don bhliain dar críoch 31-7-2009 imithe in éag faoi Alt 7(2) den Bhille Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009.

Mar mhalairt air sin, chun do dhliteanas a chlárú is féidir leat dul i dteagmháil le:

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Fón: +353 61 556479 / +353 61 556190. (Fág d’ainm agus sonraí, le do thoil)
Ríomhphost: NPPR@limerick.ie

Má tá maoin agat nach bhfuil cláraithe go dtí seo, is é an dliteanas atá dlite faoi láthair ná €5,160.

An ndlitear NPPR a íoc?

An raibh maoin agat nach raibh mar phríomháit chónaithe agat sa tréimhse 2009 go 2013?

Má rinne tú, d’fhéadfadh go mbeadh dliteanas ort i leith an mhuirir ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha a bhí i bhfeidhm sna blianta 2009 go 2013.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.nppr.ie

Dáta Dliteanais NPPR

Socraítear dliteanas an muirear NPPR a íoc ag stádas na maoine ar lá amháin gach bliain. Socraíodh an dáta seo, ar a dtugtar an ‘dáta dliteanais’ mar:

Dáta Dliteanais Tréimhse Íocaíochta
31 Iúil 2009 1 Lúnasa go 31 Deireadh Fómhair 2009 (d’éag an 31 Iúil 2021)
31ú Márta 2010 1 Aibreán go 30 Meitheamh 2010
31ú Márta 2011 1 Aibreán go 30 Meitheamh 2011
31ú Márta 2012 1 Aibreán go 30 Meitheamh 2012
31ú Márta 2013 1 Aibreán go 30 Meitheamh 2013

Cinneann stádas na maoine ar gach dáta dliteanais cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an muirear de €200 iníoctha don bhliain áirithe sin.

Pionóis:

  • Mura ndéantar íocaíocht laistigh den tréimhse íocaíochta gach bliain beidh táille íocaíochta déanach de €20 i bhfeidhm do gach mí nó cuid de mhí a bhfuil an táille do gach bliain fós gan íoc. Leanann táillí íocaíochta déanacha ag carnadh chomh fada agus a fhanann an muirear gan íoc agus is féidir leis an méid atá i gceist a bheith an-suntasach.
  • Tabhóidh táillí NPPR agus dliteanais táillí íocaíochta déanacha nach bhfuil íoctha tar éis an 1 Meán Fómhair 2014 táille íocaíochta déanach eile de €120, i leith gach dáta dliteanais.
  • Ardófar muirir NPPR agus dliteanais táillí íocaíochta déanacha nár íocadh ar 1 Meán Fómhair 2014, lena n-áirítear an tsuim(í) breise de €120 thuas, faoi 50% ar an dáta sin.
Sampla 2010  
Táille €200
Pionóis 45 mí (Iúil 2010 - Márta 2014) x €20 €900
Pionós breise 01/09/14 de €120 €120
Iomlán €1220
50% méadú €610
Dliteanas Iomlán €1830

Féach an tábla thíos le haghaidh blianta breise.

Tábla Muirir agus Táillí Íocaíochta Déanacha 2014

Bliain Ean 2014 Feabhra 2014 Márta 2014 Tréimhse na nGrásta Sep 2014
2009 (in éag 31 Iúil 2021 mura bhfuil sé íoctha) €1220 €1240 €1260 €1260 €2070
2010 €1060 €1080 €1100 €1100 €1830
2011 €820 €840 €860 €860 €1470
2012 €580 €600 €620 €620 €1110
2013 €340 €360 €380 €380 €750
Total €4020 €4120 €4220 €4220< €7230

Roghanna Íocaíochta

  • Íoc ar líne ag www.nppr.ie ag úsáid do chárta creidmheasa/dochair.
  • Nó is féidir an fhoirm a íoslódáil, a chomhlánú agus a chur ar aghaidh mar aon le híocaíocht (seic/dréacht bainc/ordú poist amháin) chuig NPPR, Bosca Poist 11654, Baile Átha Cliath 8. Ní mór an íocaíocht seo a bheith iníoctha leis an NPPR.

Tabhair do d’aire: Ba cheart íocaíochtaí a bheith iníoctha leis an NPPR.
 

Foirmeacha

Cad atá le déanamh má dhíoltar do theach

Deimhniú Díolúine

Tá Deimhniú Díolúine infheidhmithe más rud é gurbh é an teach do Phríomháit Chónaithe Phríobháideach - PPR

Chun Deimhniú Díolúine a eisiúint, tá cruthúnas cónaithe ag teastáil le haghaidh gach dáta dliteanais NPPR i.e. post oifigiúil, cóipeanna de P60anna agus ráitis bhainc etc.

Is féidir leat na doiciméid a scanadh agus a ríomhphost más mian leat chuig: nppr@limerick.ieTeastaíonn píosa doiciméadaithe amháin do gach ceann de na blianta NPPR thuas.

Chun eolais a íoslódáil ar na doiciméid a theastaíonn le haghaidh Deimhniú Díolúine le haghaidh PPR cliceáil anseo.

Deimhniú Urscaoilte

 Ba é an teach do Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha – NPPR

Éilíonn eisiúint Deimhniú Urscaoilte go mbeidh gach íocaíocht NPPR íoctha go hiomlán ar na dátaí dliteanais go léir (féach thuas).

This service is provided by

Finance

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78