Tacaíochtaí Gnó

 • Aonad Turasóireachta

  Is é Daoine, Áit agus Beartas, Fás na Turasóireachta go dtí 2025 beartas náisiúnta turasóireachta an Rialtais agus leagann sé amach spriocanna uaillmhianacha don turasóireacht in Éirinn.
 • Folamh go Fuinniúil - Scéim Dreasachta Eacnamaíochta Miondíola

  Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag tairiscint dreasachtaí chun Gnó & Miondíol a spreagadh laistigh den chroílimistéar miondíola agus gnó i lár na cathrach, bailte agus sráidbhailte i lár Luimnigh.
 • Luimneach a nuáil Teo

  Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i mbun cuideachta comhpháirtíochta poiblí-príobháideach nua Luimneach a Nuáil Teo.
 • Oifig Fiontair Áitiúil, Luimneach

  Is í an Oifig Fiontair Áitiúil (LEO) Luimneach an 'siopa céad stad' d'aon duine atá ag lorg eolais agus tacaíochta maidir le gnó a thosú nó a fhás i Luimneach. Tacaímid le forbairt na hearnála SME áitiúil chun fostaíocht a mhéadú i Luimneach.
 • Scéim Tacaíochta Earnáil na Turasóireachta

  Íocfaidh Scéim Tacaíochta Earnáil na Turasóireachta tacaíocht airgeadais d’áititheoirí réadmhaoine tráchtála, atá nasctha go díreach leis an Earnáil turasóireachta agus fáilteachais.
 • Scéim Tacaíochta d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

  Tá sé aontaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh maoiniú a leithdháileadh in 2024 chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide atá ag feidhmiú i gCathair agus i gContae Luimnigh.
 • Straitéis Forbartha Turasóireachta Luimnigh

  D’aithin Straitéis Forbartha Turasóireachta Luimnigh, arna forbairt ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, suíomh uathúil Luimnigh ar chósta thiar na hÉireann, agus mar thairseach chuig Slí an Atlantaigh Fhiáin, mar chuid lárnach d’fhorbairt na hearnála.
 • Taighde Nuálaíochta do Ghnóthais Bheaga (TNGB)

  Is meicníocht é TNGB a chuireann ar chumas comhlachtaí san earnáil phoiblí nascadh le smaointe nuálacha agus le gnólachtaí teicneolaíochta, chun réitigh nuálaíocha a sholáthar do dhúshláin agus riachtanais shonracha na hearnála poiblí.
 • Tionscnamh Chathair Beo Luimnigh

  Is scéim dreasachtaí cánach maoine é Tionscnamh na Cathrach Beo atá deartha chun foirgnimh stairiúla agus foirgnimh eile i Luimneach a athnuachan. Tabhair faoi deara le do thoil: Fógraíodh síneadh ama i mí Dheireadh Fómhair 2022 don Tionscnamh Cathrach Beo, síneadh go Nollaig 2027.