Tithíocht Shóisialta

 • An Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS)

  Tacaíocht tithíochta sóisialta is ea an Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS) a tugadh isteach chun freastal ar riachtanais chóiríochta daoine a bhfuil forlíonadh cíosa fadtéarmach á fháil acu.
 • Ciste Gníomhachtaithe Tithíochta Bonneagair Áitiúil (LIHAF)

  Is príomheilimint de Tithíocht do Chách é an Ciste um Ghníomhachtú Infrastruchtúir Áitiúil (LIHAF) chun láithreáin a dhíghlasáil chun 20,000 aonad tithíochta a sheachadadh faoi 2021.
 • Cothabháil Pobail

  Rinneadh an tAonad Cothabhála Pobail ar a dtugtaí an tAonad Bainistíochta Eastát a atheagrú agus a neartú go déanach in 2019.
 • Differential Rent Scheme as Adopted by Council in 2020

  The new Rent Scheme contains a single method of calculation for the entire city and county, where previously there were two methods which did not compare like-for-like.
 • Do Mhaoin a Dhíol nó a Léasú

  Tá suim ag an Údarás Áitiúil agus ag Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta áitribh agus láithreáin fholmha a cheannach agus a léasú i gcathair agus i gcontae Luimnigh d’fhonn na spriocanna tithíochta sóisialta atá leagtha amach faoi Tithíocht do Chách a bhaint amach.
 • Déan iarratas ar Thithíocht na Comhairle

  Ní mór d’iarratasóirí ar thacaíocht tithíochta sóisialta an Fhoirm Iarratais ar Thithíocht Shóisialta a chomhlánú (ina hiomláine).
 • Morgáiste chun Cíosa

  Tionscnamh rialtais is ea an scéim um mhorgáiste chun cíosa chun cabhrú le húinéirí tí atá i mbaol a dtithe a chailleadh agus a bhí páirteach sa Phróiseas um Réiteach Riaráistí Morgáiste (MARP) lena n-iasachtóirí.
 • Píolótach Ligin Rogha Bunaithe

  Tá Scéim Ligin Rogha-Bhunaithe tugtha isteach ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar bhonn píolótach le haghaidh maoine áirithe de chuid na comhairle i gCeantar an Chaisleáin Nua Thiar. Tá an fhoirm Léirithe Suime Ligin Rogha Bunaithe ar Cíos dúnta anois le haghaidh aighneachtaí.
 • Scéim Cheannaigh Incrimintigh Tionónta

  Ón 1 Eanáir 2016 beidh deis ag tionóntaí reatha Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a dtithe a cheannach trí Scéim Ceannaigh Incrimintigh a tugadh isteach faoi Chuid 3 d’Acht na dTithe (Forála
 • Scéim Leithdháilte Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 2021

  Scéim Leithdháilte Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 2021, i gcomhréir le hAlt 22 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009, na Rialacháin um Chionroinnt Tithíochta Sóisialta 2011 agus na Rialacháin Leasú ar Leithdháileadh Tithíochta Sóisialta 2016.
 • Scéim Liúntais Morgáiste

  Is rogha tithíochta sóisialta í an Scéim Liúntais Morgáiste a éascaíonn do thionóntaí agus do cheannaitheoirí tionóntaí teaghaisí údaráis áitiúil, ar mian leo a gcuid teaghaisí a thabhairt ar ais don údarás agus teaghais phríobháideach a cheannach nó a thógáil dá n-áitíocht féin trína n-aisíocaío
 • Private Rightsizing Scheme

  There are no current private rightsizing schemes available.
 • Seomra do Mhac Léinn – Scéim um Thionóntachtaí an Údaráis Áitiúil

  Is tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann í Seomra do Mhac Léinn – Scéim um Thionóntachtaí an Údaráis Áitiúil a ligfidh do thionóntaí na tithíochta sóisialta seomra nó seomraí ina dtithe a ‘ligean ar cíos’ do mhic léinn tríú leibhéal ar bhonn sealadach.
 • Tionóntachtaí Comharbais agus Aistrithe

  Eolas faoi Thionóntachtaí Comharbais agus Aistrithe.
 • Tithíocht Dheonach

  Tá ról tábhachtach ag comhlachtaí Tithíochta Deonaí maidir le tithíocht ar cíos a sholáthar ar fud na tíre do dhaoine nach mbeadh in ann lóistín oiriúnach a chur ar fáil as a gcuid acmhainní féin murach sin.
 • Tithíocht Údarás Áitiúil a Chothabháil

  Tá Plean Leanúnachais Gnó dréachtaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh chun a chinntiú go leanfar ar aghaidh ag soláthar seirbhísí do shaoránaigh Luimnigh agus muid ar fad ag déileáil le paindéim an choróinvíris Covid-19 agus an timpeallacht anaithnid ina bhfuilimid ag maireachtáil agu
 • Treoir ar Roghanna Tithíochta

  Anseo thíos tá roinnt treoracha maidir le roghanna tithíochta.
 • Tógáil Tithíocht Údaráis Áitiúil

  Ar an 5 Bealtaine 2015, d’fhógair an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Alan Kelly, Straitéis Tithíochta Sóisialta ina mbeidh 100 tionscadal tithíochta ar leith ar fud na tíre.
 • Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)

  Chuir an Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh, an chuid Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) laistigh den Roinn Tithíochta, tús le Tairseach Iarratais nua ar líne le haghaidh saoránaigh atá i dteideal Tithíocht Shóisialta agus ba mhian leo iarratas a chur isteach ar ÍCT.