Cothabháil Pobail

Rinneadh an tAonad Cothabhála Pobail ar a dtugtaí an tAonad Bainistíochta Eastát a atheagrú agus a neartú go déanach in 2019. Tá Oifigeach Sinsearach Cothabhála Pobail agus ceathrar Oifigeach Cothabhála Pobail san aonad anois agus tá freagracht ar gach ceann de na hOifigigh seo as sainréimsí laistigh den Cheantar Cathrach agus Bardasach. den Chomhairle.

Tá sé mar aidhm ag an aonad seo a chinntiú gur féidir le cónaitheoirí eastáit na Comhairle, idir óg agus aosta, a saol a chaitheamh saor ó chur isteach nó núis, agus i dtimpeallacht thaitneamhach fhisiciúil agus shóisialta.

Cuireann an tAonad Cothabhála Pobail seirbhís ar fáil, a nascann le daoine sna pobail, ina mbíonn aithne ag oifigigh ar dhaoine agus ina dtuigtear go soiléir a gcuid ceisteanna. Is seirbhís í ina ndéantar muinín a bhunú agus a chothabháil trí dhea-chumarsáid. Aithnítear mar chuid lárnach de Chothabháil an Chomhphobail go ndéanfadh an Chomhairle agus gach gníomhaireacht stáit eile forfheidhmiú éifeachtach chomh feiceálach agus is féidir. Spreagfaidh agus tacóidh na hoifigigh le baill den phobal dul i dteagmháil leis an gComhairle agus le húdaráis agus le gníomhaireachtaí ábhartha eile, agus páirt ghníomhach a ghlacadh agus “úinéireacht” a fháil ar a n-eastáit.

Tá an tAonad Cothabhála Pobail comhdhéanta de thrí phríomhshnáithe: (i) Tacaíocht Eastáit (ii) Tacaíocht do Thionóntaí Aonair agus (iii) Forfheidhmiú Tionóntachta/Iompar Frithshóisialta.

Tacaíocht Eastát

Tá spéis ar leith ag an gComhairle dea-chleachtais bhainistíochta eastáit agus cumhachtú pobail a chur chun cinn agus baineann sí seo amach i gcomhpháirtíocht lena tionóntaí agus le daoine eile trí choistí cónaitheoirí. Soláthraíonn sé tacaíochtaí d’fhonn cáilíocht na beatha a fheabhsú agus spiorad pobail a fhorbairt laistigh d’eastáit na Comhairle. Chuige sin, oibríonn an tAonad go dlúth le cumainn áitritheoirí atá ann cheana féin agus spreagann sé bunú grúpaí nua den sórt sin, ag tacú le cur i bhfeidhm na bpríomhghníomhaíochtaí a shainaithníonn siad chun a gcuid eastát a fheabhsú. Bhí éagsúlacht sa tacaíocht a cuireadh ar fáil ó chúnamh maidir le mionoibreacha bonneagair a sholáthar mar fhálú, ballaí, comharthaíocht srl. go bearta níos boige ar nós oiliúint scileanna coiste, cur le laethanta glantacháin, imeachtaí do leanaí srl.

Chomh maith le teagmháil duine le duine le daoine aonair, tagann Fóram Ionadaíochta na nÁitritheoirí Eastáit, ar a bhfuil oifigigh ó Choistí Cónaitheoirí atá bunaithe ar fud na gceantar cathrach agus bardasach, le chéile dhá uair sa bhliain chun idirghníomhú lena chéile agus le baill foirne ábhartha na comhairle.

Tacaíocht do Thionóntaí Aonair

Tá an cumas ag an bhFoireann Cothabhála Pobail freisin dul i dteagmháil le tionóntaí aonair a bhféadfadh tacaíocht nó meantóireacht ar leith a bheith ag teastáil uathu, mar gheall ar chúinsí ar leith. D’fhéadfadh go mbeadh ar ghníomhaireachtaí nó eagraíochtaí eile cúnamh a thabhairt freisin agus déanann an tOifigeach Leasa Tithíochta measúnú ar seo ar bhonn cás ar chás. Ina theannta sin, déantar monatóireacht ar thionóntachtaí aonair a bhféadfadh aird ar leith a bheith ag teastáil uathu chun fadhbanna a chosc.

Cuirtear oiliúint ionduchtaithe Tionóntachta ar fáil do gach tionónta nuacheaptha. I measc rudaí eile, mínítear go soiléir téarmaí na gComhaontuithe Ligin atá sínithe ionas go dtuigtear go soiléir oibleagáidí na dtionóntaí agus, go deimhin, oibleagáidí na Comhairle araon.

Forfheidhmiú Tionóntachta/ Iompar Frithshóisialta

Tá an Chomhairle, mar údarás tithíochta, tiomanta do ghníomhaíocht chuí a ghlacadh chun teagmhais iompair fhrithshóisialta a chosc, a laghdú agus chun freagairt dóibh agus, go deimhin, sáruithe ginearálta tionóntachta, a tharlaíonn laistigh dá cuid eastáit. Chuige sin, oibríonn sé i ndlúth-chomhoibriú leis an nGarda Síochána agus le gníomhaireachtaí reachtúla eile, ar bhonn cás ar chás agus, freisin, ar leibhéal ginearálta beartais, trí chruinnithe rialta.

Tá an sainmhíniú dlíthiúil iomlán ar iompar frithshóisialta le fáil in Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997, arna leasú, agus folaíonn sé rudaí mar:

  • Déileáil drugaí
  • Foréigean
  • Bagairtí & Imeaglú
  • Ciapadh

Cad is féidir leis an gComhairle a dhéanamh maidir le hIompar Frithshóisialta?

Tá cumhachtaí láidre dlí ar fáil chun dul i ngleic le ciontóirí leanúnacha, lena n-áirítear díshealbhú as tithe agus orduithe eisiata a fháil ó limistéir i gcoinne ciontóirí leanúnacha.

Laistigh den Fhoireann Cothabhála Pobail iomlán, tá foireann atá tiomnaithe do shaincheisteanna forfheidhmithe tionóntachta agus is féidir teagmháil a dhéanamh trí ghlaoch a chur ar Sheirbhísí do Chustaiméirí ar 061-556000, nó trí úsáid a bhaint as Saorghlao 24 uair an chloig, 1800 283 064.

Is féidir teagmháil a dhéanamh i scríbhinn freisin chuig:

An tAonad Cothabhála Pobail
Seirbhísí Tacaíochta Tithíochta
Ceanncheathrú Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh

Ba cheart a thabhairt faoi deara, go ginearálta, nach ndéantar gearáin gan ainm a fhiosrú, ach go gcaitear le gach teagmháil go rúndacht is mó agus ní nochtfar céannacht gearánaithe do thríú páirtithe, ach amháin lena dtoiliú..

Download the latest documents

This service is provided by

Housing Support Services

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick, V94 EH90