Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)

Chuir an Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh, an chuid Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) laistigh den Roinn Tithíochta, tús le Tairseach Iarratais nua ar líne le haghaidh saoránaigh atá i dteideal Tithíocht Shóisialta agus ba mhian leo iarratas a chur isteach ar ÍCT.

Tá ríméad orainn an próiseas iarratais ar líne nua do ÍCT a sheoladh. Níl sé seo riachtanach ach le haghaidh iarratasóirí nua. Ní gá dóibh siúd a rinne iarratas cheana féin iarratas a dhéanamh arís. Creidimid go ndéanfaidh an tairseach nua ar líne an próiseas iarratais níos éifeachtúla agus níos éasca do chách.

Is tacaíocht airgeadais é ÍCT chun cabhrú leo siúd a bhfuil lóistín ar cíos acu go príobháideach, atá incháilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta.

Beidh an tairseach ar líne beo ar Dé Luain, 18 Nollaig d’iarratasóirí i gCathair agus i gContae Luimnigh. Ciallaíonn sé seo go mbeidh aon duine atá i dteideal Tithíocht Shóisialta agus atá ag iarraidh iarratas a chur isteach le haghaidh ÍCT in ann é a dhéanamh ar líne.

Cinntíonn iarratas ar líne go gcuirtear an fhaisnéis riachtanach ar fad isteach ag am an iarratais lena n-áirítear na doiciméid riachtanacha go léir. Dá bharr seo, déileáilfear na hiarratais agus na cáipéisí i mbealach tráthúil agus éifeachtúil.

Is é Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) ná tacaíocht tithíocht shóisialta dóibh siúd in a bhfuil tithíocht fadtéarmach de dhíth.

Ní mór d’iarratasóirí ar ÍCT a bheith ar liosta feithimh Tithíochta a nÚdarás Áitiúil sular féidir leo an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú – tá uimhir Tithíocht Shóisialta bhailí ag teastáil don iarratas.

Tabhair aird le do thoil ar an gcomhairle seo a leanas maidir le tionóntachtaí ÍCT:

  • Déan cinnte go bhfuil tú ar liosta tithíochta an Chomhairle
  • Déan cinnte go bhfuil do shonraí teaghlaigh suas chun dáta
  • Má tá tú ag déanamh iarratais ar íocaíocht lánroghnach maidir le d’íocaíocht mhíosúil leis an tiarna talún beidh ort foirm athbhreithnithe cíosa a chomhlánú freisin.
  • Ní féidir leis an údarás áitiúil íocaíocht lánroghnach a ghlacadh go dtí go bhfuil an tÚA sásta go bhfuil sonraí ioncaim na tionóntaí suas chun dáta againn.
  • Le do thoil, seol chugainn fianaise d'athrú ar do chúinsí airgeadais trí ríomhphost chuig customerservices@limerick.ie Iarraimid go mbeidh aon cháipéisí ón Roinn Coimirce Sóisialaí i bhfoirm mar scanadh/mar ghrianghraf agus go seolfar é trí ríomhphost chuig d'údarás áitiúil.
  • Tá seans ann má laghdaítear leibhéil foirne na n-údarás áitiúil go bhféadfaí go gcuirfear moill ar shuimeanna cíosa a leasú, ach ní dhéanfaidh sé seo difear don íocaíocht ÍCT le tiarnaí talún.

Aithníonn an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil na brúnna breise atá roimh thiarnaí talún agus thionóntaí araon maidir le géarchéim Covid-19 agus tá sé ag obair le húdaráis áitiúla agus le hIonad Seirbhísí Comhroinnte HAP chun a chinntiú go leanfar le tionóntachtaí ÍCT le linn na tréimhse seo.

 

An bhfuil mé incháilithe chun iarratas a chur isteach?

Ní mór do dhaoine a dhéanann iarratas ar ÍCT a bheith ina n-iarratasóirí cáilithe tithíochta sular féidir leo iarratas a dhéanamh. Cliceáil anseo le haghaidh eolais faoi iarratas a dhéanamh ar thithíocht chomhairle.

Ar ais go barr

Conas a oibríonn sé

Má tá tú incháilithe mar iarratasóir tithíochta ceadaithe, ní mór duit do lóistín atá ar cíos go príobháideach féin a aimsiú (laistigh de theorainneacha cíosa áirithe). Íocfaidh an tÚdarás Áitiúil an tiarna talúin go díreach agus íocfaidh an tionónta cíos chuig an t-údarás áitiúil bunaithe ar an scéim cíosa difreálach. Beidh an cíos bunaithe ar d'ioncam teaghlaigh seachtainiúil agus oibríonn sé sa bhealach céanna a oibríonn na cíosanna difreálacha atá gearrtha do thithe údaráis áitiúla.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar cháipéisí Tionónta & Tiarna Talún sna cáipéisí tacaíochta thíos.

Ar ais go barr

Conas iarratas a chur isteach le haghaidh ÍCT ar líne

Ag Déanamh Íocaíochta – Ag íoc do Chíos ÍCT Seachtainiúil

  • Aip ÍCT - Íoslódáil san Aipmhargadh Play (Uimhir Aitheantais ÍCT agus UAP ag teastáil)
  • Ar líne ag https://happayments.limerick.ie (Uimhir Aitheantais agus UAP an Fhaighteora ÍCT ag teastáil)
  • Cuir glaoch ar 061-529654 (Uimhir Aitheantais agus UAP an Fhaighteora ÍCT ag teastáil)
  • Cárta Íocaíochta Bille ÍCT in aon oifig an phoist nó i siopa POSTPOINT

Má tá deimhniú Uimhir Aitheantais ÍCT/UAP ag teastáil uait, téigh i dteagmháil le:

Ionad Seirbhísí Comhroinnte ÍCT 

Guthán: +353 61 556600 (Rogha 1 – tionóntaí) nó hapcollections@limerick.ie

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a íoslódáil faoi Rochtain ar an Scéim ÍCT.

Ar ais go barr

Eolas Teagmhála

Ionad Seirbhísí Comhroinnte ÍCT

Guthán: +353 61 556600
Rogha 1 do thionóntaí
Rogha 2 do thiarnaí talún

ÍCT Luimnigh

Ceisteanna Ginearálta maidir le hÍCT 061 556000

Tabhair faoi deara: Ní dhéileálann ÍCT Luimnigh ach le fiosrúcháin ÍCT a bhaineann le ceantar chathair agus chontae Luimnigh.

Déan teagmháil le d’Údarás Áitiúil le haghaidh ceisteanna ginearálta nach mbaineann le híocaíochtaí.

Ar ais go barr