Luimneach a nuáil Teo

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i mbun cuideachta comhpháirtíochta poiblí-príobháideach nua Luimneach a Nuáil Teo. a bhunú chun gníomhaíochtaí nuálaíochta Straitéis Eacnamaíoch Luimnigh 2030 (2013) agus Plean Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna Luimnigh (2013) a chomhtháthú agus chun é seo a sheachadadh. clár oibre nuálaíochta socheacnamaíoch.

Tógann na pleananna seo ar thuarascálacha roimhe seo lena n-áirítear Tuarascáil Thascfhórsa an Mheán-Iarthair (2009) agus Clár Oibre Iomaíochais Réigiún an Mheán-Iarthair (2010) de chuid Forfás, a áitíonn gur chóir go mbeadh éiceachóras nuálaíochta Luimnigh níos oscailte agus níos comhoibrithe chun cabhrú le Luimneach a aistriú go geilleagar ardluacha. .

Féachfaidh an chuideachta nua le nuálaíocht a bhrostú i Luimneach trí thimpeallacht thacúil a sholáthar a éascóidh agus a spreagfaidh leibhéil níos airde nuálaíochta ar fud na bpáirtithe leasmhara agus na n-earnálacha éagsúla i Luimneach.

Luimneach 2030

Éilíonn Luimneach 2030 go ndéanfaí forbairt ar:

 • Spás goir le haghaidh tar éis gortha
 • An chéad chéim eile
 • Gnólachtaí nuathionscanta ardacmhainne
 • Gnólachtaí nuathionscanta IDI atá ag teacht chun cinn
 • Fiontair chorparáideacha
 • Cistí VC agus tionscnaimh earnála/cnuasach
 • Clár speisialta a sheachadadh

Limerick Regeneration Implementation Framework

Sonraíonn Creat Forfheidhmithe Athghiniúna Luimnigh pleananna chun Mol Náisiúnta Nuálaíochta Sóisialta a chruthú i Luimneach agus sonraíonn sé pleananna cuimsitheacha chun ‘Sráidbhaile Leighis’ nua a chruthú do Luimneach.

Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna mar atá leagtha amach i bPlean Luimnigh 2030 agus i bPlean Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna Luimnigh, seachadfaidh Innovate Limerick Ltd ar dhá cholún straitéiseacha:

 1. Nuálaíocht Eacnamaíoch
 2. Nuáil Shóisialta

Le príomhspriocanna trasna gach colúin lena n-áirítear:

 • Mol Nuálaíochta Luimnigh a bhunú
 • Comhpháirtíochtaí/naisc nuálaíochta a spreagadh
 • An Lárionad Náisiúnta um Nuálaíocht Shóisialta a bhunú
 • Sráidbhaile Leighis Luimnigh a fhorbairt
 • Tacú leis an agra-nuálaíocht
 • Líon na ngnólachtaí goir agus a fhaigheann cuideachtaí nua a dhúbailt

Eolas teagmhála

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:
Fón: 061 221414
Ríomhphost: innovate@limerick.ie
www.innovatelimerick.ie

 

This service is provided by

Innovate Limerick

Phone +353 61 221414
Location
Innovate Limerick, Upper Cecil Street, Limerick V94 TN32