Feabhsuithe Bóthair / Dearadh

Tá na tionscadail seo a leanas á ndéanamh ag an Roinn Straitéise Taistil agus Iompair de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

Scéimeanna Móra

N/M20 Scéim Feabhsúcháin Bóthair Chorcaí go Luimneach

Nuair a bheidh an stráice nua mótarbhealaigh críochnaithe nascfaidh sé Corcaigh le Luimneach agus isteach i dTuaim, Co. na Gaillimhe, ag cruthú mótarbhealach mór feadh an dorchla thiar. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh.

Ar ais go barr

Bóthar Fhainge go Luimneach

Tá an tionscadal molta 35km ar fad, agus nascfaidh sé Croí-Chalafort Fhainge leis an ngréasán Mótarbhealaigh in aice le Luimneach. Cliceáil anseo anseo le haghaidh tuilleadh nó tabhair cuairt ar www.foyneslimerick.ie.

Ar ais go barr

Bóthar Dáileacháin Thuaisceart Luimnigh

Cuimseoidh an scéim dearadh agus tógáil thart ar 10km de bhóthar dáileacháin thuaidh lena n-áireofar trasnú ar cainéal Ard na Croise agus Abhainn na Sionainne, le trasbhealaí féideartha na hAbhann Dubh agus na Maoilchearna. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh.

Ar ais go barr

Uasghrádú ar Shráid Parnell, Davis & Wickham

Athfhorbairt ar chomharsanacht Shráid Parnell, Sráid an Dáibhisigh, Sráid Wickham agus an ceantar máguaird. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh.

Ar ais go barr

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

 • Bealaí Glasa - Lána Bus Bhóthar Bhéal Átha na Cora
 • Straitéis Gluaiseachta Chathair Luimnigh
 • Uasghrádú Sráid Parnell
 • Uasghrádú ar Áiseanna Coisithe
 • ITL go Conair Rothaíochta Lár na Cathrach
 • Scéim Rothar

Scéimeanna Sábháilteachta ar Chostas Íseal

 • Bóthar Muileann na Fola
 • Sráid Chaitríona/ Sráid an Róistigh (R858)
 • Thomond Bridge / Trá Mhic Fhlanncha (R445)
 • N21 Lárionad Mainistir na Féile
 • N21 Wards Cross, Mainistir na Féile

Cosán & Mionoibreacha Feabhsúcháin

N20 O'Rourkes Cross

Tá acomhal nua rialaithe timpeallán beartaithe do O’Rourke’s Cross ar an N20. Is éard a bheidh i gceist leis na hoibreacha seo ná athruithe ar leagan amach an acomhail faoi láthair, tógáil bealaí isteach nua N20 chuig an acomhal agus athrú ar an mbealach isteach R518 reatha chuig an acomhal. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh.

N24 Beary's Cross

Tá acomhal rialaithe timpeallán nua beartaithe do Beary’s Cross ar an N24. Is éard a bheidh i gceist leis na hoibreacha seo ná athruithe a dhéanamh ar leagan amach an acomhail faoi láthair, tógáil cuid nua de bhóthar réigiúnach 513 isteach chuig an acomhal agus athrú ar an mbealach isteach chuig an acomhal reatha N24. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh.

Deontais Feabhsúcháin Sonracha

 • Oibreacha Athshlánaithe Thomond Bridge

Deontas Straitéiseach Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla

Moilliú Tráchta

 • Moilliú Tráchta – Ceantar Thuaidh (Oibreacha le haontú le Comhairleoirí Barda)
 • Moilliú Tráchta – Ceantar an Oirthir (Oibreacha le haontú le Comhairleoirí Barda)
 • Moilliú Tráchta – Ceantar an Deiscirt (Oibreacha le haontú le Comhairleoirí Barda)

Is é Bonneagar Iompair Éireann a dhéileálann le dearadh agus feabhsú bóithre / mótarbhealaí náisiúnta.