Beartas um Dháileadh Málaí Gainimh

I gcás mórtheagmhais tuilte, is gnách go n-ullmhaíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh málaí gainimh le húsáid mar fhreagra ar thuilte. Úsáideann an Chomhairle formhór na málaí gainimh seo go díreach dá cuid oibre freagartha féin. Díreofar an obair freagartha seo ar an leas coiteann is mó a bhaint amach as na hiarrachtaí a caitheadh.

Ina theannta sin (agus ag brath ar na cúinsí) cuireann an Chomhairle málaí gainimh ar fáil ó am go ham d’áitribh i limistéir a bhfuil baol tuilte orthu, nuair a bhíonn na limistéir sin i mbaol.

Is cinneadh riosca-bhunaithe é dáileadh na málaí gainimh seo; Mar sin féin, is féidir le dáileadh ciallmhar málaí gainimh ar áitribh leochaileacha laghdú a dhéanamh ar an iarracht iomlán freagartha a theastaíonn ó fhoireann an Údaráis Áitiúil. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, gurb ar úinéir/áititheoir an áitribh atá an phríomhfhreagracht as dóthain réamhullmhúcháin a bheith déanta in aghaidh tionchair fhéideartha na dtuilte.

Le linn teagmhais thromchúiseacha tuilte (agus bunaithe ar mheasúnú na rioscaí), féadfaidh an Chomhairle a chinneadh málaí gainimh a chur ar fáil lena mbailiú ag baill den phobal ó phointí dáileacháin roghnaithe. Beidh na dáiltí seo beartaithe do bhaill an phobail i limistéir ar eol go bhfuil siad i mbaol.

Cé go bhfuil sé intuigthe go bhféadfadh roinnt ball den phobal ó cheantair nach bhfuil i mbaol málaí gainimh a lorg bunaithe ar eagla go bhféadfadh tuilte leathnú amach ina gceantar, beidh ar an gComhairle rochtain ar mhálaí gainimh dá leithéid a chuirtear ar fáil go poiblí a theorannú chuig limistéir faoi thuilte nó le fios a bheith i mbaol tuilte.

This service is provided by

Roads,Traffic and Cleansing

Phone +353 61 556000