Athbhreithniú ar Phlean Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna Luimnigh

Fuarthas amach in athbhreithniú ar Phlean Forfheidhmithe Chreat Athghiniúna Luimnigh (LRFIP) go bhfuil tionchar an-dearfach ag an méid suntasach oibre atá á déanamh sna ceithre limistéar athghiniúna ar fud Chathair Luimnigh ar na pobail.

Chlúdaigh an t-athbhreithniú cuimsitheach an dá bhliain ó ghlac comhairleoirí leis an LRFIP i mí Feabhra 2014, agus tá sé roinnte i dtrí cholún – sóisialta, eacnamaíoch agus fisiceach.

(Clúdaíonn athbhreithniú Colún Sóisialta 2012 - 2014)

Léiríonn figiúirí ceannlíne:

 • Cruthaíodh níos mó ná 300 post mar thoradh díreach ar mhaoiniú Athghiniúna Luimnigh.
 • 16,871 rannpháirtí i seirbhísí tacaíochta thar 47 tionscadal. Bhí 56% faoi 17 mbliana d’aois in 2014.
 • Méadú ar líon na ndaoine a úsáideann seirbhísí ag moil phobail áitiúla.
 • Dhá thrian de 1,500 teach atá curtha in áirithe le haghaidh uasghrádú teirmeach críochnaithe nó pleananna i bhfeidhm.
 • 30 tionscadal a mhéadaíonn nascacht leis an bpobal i gcoitinne.
 • Tionchar iomlán €12.2 milliún ar ioncam fostaíochta in 2015 suas níos mó ná ceathrú ar 2014
 • Tinreamh méadaithe ar scoil agus ar sheirbhísí eile agus líon níos airde ó scoileanna DEIS ag dul ar aghaidh go leibhéal breise.
 • Beagnach 50 faoin gcéad de thithe nuathógtha críochnaithe nó ag céim an dearaidh.
 • Pobail níos sábháilte ag obair i gcomhpháirtíocht le pobail, póilíneacht agus TCI. Tháinig laghdú suntasach ar choireacht óige.
 • Is é an prionsabal treorach atá mar bhonn agus thaca ag an obair ar fad atá á déanamh ná ráiteas físe an LRFIP. Is é sin le “pobail deiseanna atá sábháilte agus inbhuanaithe a chruthú ina mbaineann daoine de gach aois sult as dea-cháilíocht maireachtála, baile réasúnta agus mórtas as a n-áit. Beidh comharsanachtaí dea-sheirbhísithe agus tarraingteach ceangailte go fisiciúil agus comhtháite go hiomlán le saol sóisialta, eacnamaíoch agus cultúrtha Luimnigh.”
 • Ba í an Dr Eileen Humphreys, Ollscoil Luimnigh (Colún Sóisialta) a rinne na hathbhreithnithe colún; Mark O’Connell, W2 Consulting (Colún Eacnamaíochta), agus rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh athbhreithniú inmheánach ar an gColún Fisiciúil.
 • Fuarthas amach san athbhreithniú go bhfuil leibhéal an-ard comhoibrithe idir na heagraíochtaí agus na gníomhaireachtaí éagsúla san earnáil phoiblí, iad go léir ag obair le chéile, chun na cláir a sheachadadh, le rannpháirtíocht an phobail ag méadú de réir mar a bhunaíonn na cláir.
 • Tá sraith moltaí déanta thar na trí cholún.
 • Áirítear leo tacaíocht agus forbairt leanúnach d’Ionaid Fiontraíochta Pobail mar mhoil phobail, rannpháirtíocht fheabhsaithe pobail agus cothabháil sábháilteachta laistigh de limistéir, díriú ar dhífhostaíocht i measc na n-óg a laghdú, díriú ar fhorbairt sainscileanna, rannpháirtíocht na hearnála príobháidí a mhéadú, dul chun cinn a dhéanamh ar an mbóthar Ó Cuanach go Cnoc an Lisín agus an M7/ Rochtain M20/ N18 isteach sa Chúil Theas.
This service is provided by

Regeneration

Phone +353 61 556000