Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan

Tá Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan freagrach as slógadh éifeachtach agus éifeachtúil fearais dóiteáin agus gníomhaireachtaí eile laistigh de réigiún na Mumhan.

Stair

Go dtí tús na 1990idí, cuireadh glaonna éigeandála ar Sheirbhísí Dóiteáin díreach chuig teileafón baile an Oifigigh Stáisiúin áitiúil ag an malartán áitiúil. Mar sin bhí an tOifigeach Stáisiúin agus a theaghlach freagrach as gach glao a ghlacadh agus as na foirne dóiteáin áitiúla a shlógadh.

I 1990, chuir Comhairle Cathrach Luimnigh, mar phríomhúdarás, tús le tionscadal chun córas réigiúnach slógtha agus cumarsáide a bhunú ar son na nÚdarás Dóiteáin i gCúige Mumhan. Críochnaíodh an tionscadal seo i 1993 agus tá sé feabhsaithe agus leathnaithe go dtí an lá atá inniu ann.

Tá Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan anois ina chuid de líonra náisiúnta de thrí ionad slógtha agus cumarsáide na seirbhíse dóiteáin, agus tá na cinn eile i gCaisleán an Bharraigh, Co. , teicneolaíocht agus bainistíocht.

Soláthraíonn an Lárionad seirbhísí éigeandála glacadóireachta agus slógtha faoi láthair do sheacht n-údarás áitiúil dóiteáin i réigiún na Mumhan:

 • Comhairle Contae an Chláir
 • Comhairle Cathrach Chorcaí
 • Comhairle Contae Chorcaí
 • Comhairle Contae Chiarraí
 • Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
 • Comhairle Contae Thiobraid Árann
 • Comhairle Phort Láirge

Ó bunaíodh é i 1992, tá breis is 500,000 glao próiseáilte ag an Ionad, agus anois tá 65 stáisiún dóiteáin coinnithe agus 4 stáisiún dóiteáin lánaimseartha i gCúige Mumhan. Feidhmíonn an tIonad féin 24/7, 365 lá sa bhliain, agus úsáideann sé córas nósanna imeachta chun a chinntiú go bhfeidhmíonn sé ar an gcaighdeán is airde agus is féidir. Freagraítear agus próiseáiltear thart ar 26,000 glao éigeandála 999/112 in aghaidh na bliana ar bhealach tapa agus éifeachtach, ionas go n-aistrítear an Bhriogáid Dóiteáin cheart chuig teagmhas éigeandála ar bhealach chomh héifeachtach agus is féidir.

Ar ais go barr

Struchtúr Foirne an Ionaid Chumarsáide Réigiúnaigh

Tá an tOifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Cumarsáide Éigeandála freagrach as bainistíocht laethúil an chórais. Tá an córas á chur i bhfeidhm ag Bainisteoir Tionscadail agus Oifigeach Feidhmiúcháin Cumarsáide Éigeandála, trí Phríomh-Oibreoir Cumarsáide Éigeandála, cúig Oibritheoir Sinsearach Cumarsáide Éigeandála, agus cúig cinn déag d’Oibreoirí Cumarsáide Éigeandála.

Ar ais go barr

Airgeadas

Íocann na hÚdaráis atá ina mball costais reatha bhliantúla Chóras Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan. Déantar na costais a chionroinnt trí mheán foirmle atá aontaithe ag na bainisteoirí Cathrach agus Contae, a bhreithníonn daonra, measúnú inrátaithe agus líon na nglaonna dóiteáin. Mhaoinigh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiύil) costais tosaigh bhonneagair an chórais agus leanann siad ag maoiniú tionscadail chaipitil éagsúla ó am go chéile.

Ar ais go barr

Córais Faisnéise Bainistíochta

Cuireann an tIonad Cumarsáide acmhainní bainistíochta faisnéise agus teicneolaíocht ar fáil freisin do na ball-údaráis i dtéarmaí a dtáscairí seirbhíse agus réimsí eile ar gá anailís a dhéanamh orthu. Forbraíodh Córais Faisnéise Bainistíochta freisin le haghaidh anailíse inmheánach ar fheidhmíocht chun cabhrú le próiseas feabhsúcháin leanúnach ar cháilíocht na seirbhíse.

Ar ais go barr

Eolas faoin gCóras Teicniúil

Chuir foireann tionscadail Sheirbhís Dóiteáin Chathair Luimnigh an chéad chéim den chóras i bhfeidhm agus thug siad foláireamh do 50 stáisiún coinnithe i gCúige Mumhan agus stáisiún lánaimseartha amháin i gCathair Luimnigh. Ina theannta sin, cuireadh 11 Bhriogáid Dóiteáin lasmuigh den réigiún isteach sa réigiún. Ba iad na hÚdaráis a d’úsáid an córas ag an am sin ná Cathair Luimnigh, Contae Luimnigh, Contae an Chláir, Contae Chiarraí, Tiobraid Árann Thuaidh, Tiobraid Árann Theas, agus Contae Phort Láirge. Ina theannta sin, shlóg an Córas Cumarsáide Réigiúnach sé Stáisiún Dóiteáin i gContae Chorcaí.

Mar an chéad chéim eile den tionscadal d'aontaigh Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí a bheith mar chuid de Chóras Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan. Ba mhórthionscadal é seo toisc go raibh 15 Stáisiún Dóiteáin breise ceangailte leis an gcóras reatha agus mhéadaigh sé seo go mór an t-ualach oibre ar áiseanna glactha glaonna. Chomh maith leis sin b'éigean an córas reatha a fheabhsú agus a fheabhsú mar gheall ar chastacht an chomhtháthaithe a bhí beartaithe do Sheirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí. Chuige sin chuir Comhairle Cathrach Luimnigh tionscadal i bhfeidhm chun an córas a uasghrádú maidir leis na Bogearraí Ceannais agus Rialaithe, trealamh cumarsáide agus bonneagar. B'ionann na háiseanna a tugadh isteach do Sheirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí agus uasghrádú suntasach ar an Seanchóras Cumarsáide.

Cuireadh tús leis an gcuid eile den tionscadal i lár 2003 agus chuimsigh sé trealamh cumarsáide nua a shuiteáil i sé údarás dóiteáin; Údaráis Dóiteáin Chiarraí, Thiobraid Árann Thuaidh, Thiobraid Árann Theas, an Chláir, Chontae Luimnigh agus Chontae Phort Láirge.

Bhain an tionscadal le cur i bhfeidhm na modúil teicneolaíochta seo a leanas:

 • Raidió Soghluaiste Príobháideach – Rialú lárnach agus bunstáisiúin nua d'údaráis dóiteáin Chontae Phort Láirge, Chontae Luimnigh, an Chláir, Chiarraí, Thiobraid Árann Thuaidh agus Thiobraid Árann Theas.
 • Síneadh ar an gcóras Fo-Chumarsáide – Suiteáil trealamh glao-amach i 44 stáisiún dóiteáin.
 • Dearadh Infrastruchtúir Líonra – Suiteáil roinnt nasc cnámh droma micreathonn nua chun tacú le comharthaíocht gutha agus sonraí idir an t-ionad rialaithe agus gach údarás dóiteáin i réigiún na Mumhan.
 • Ardán láraithe crua-earraí TF – Uasghrádú na bhfreastalaithe ag an ionad rialaithe chun tacú le cnámh droma críochnaithe an líonra.

Comhtháthaíodh Cathair Chorcaí sa chóras i mBealtaine 2005 agus Cathair Phort Láirge i mí Iúil 2006.

Tacaíonn Ionad Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan (MRCC) le hardghréasán teileachumarsáide ar fud an réigiúin. Tógadh an líonra i dtrí chéim shainiúla.

Leanann an MRCC ar aghaidh ag nuálaíocht agus tá pleananna aige glacadh le raon teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn mar chórais raidió digiteach, feidhmchláir mhóibíleacha agus córais glactha glaonna éigeandála fiontair sna blianta atá le teacht.

ISO9001:2008

Bhronn an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann deimhniú ar Chóras Cumarsáide Réigiúnach na Mumhan don ghradam cáilíochta ISO9001:2008 atá aitheanta go hidirnáisiúnta sa bhliain 2005. Bronnadh an deimhniú seo thar gach réimse d’oibriú na gcóras, próiseáil teagmhais oibriúcháin, Airgeadas, Oiliúint, Bainistíocht Córais Faisnéise, Bainistíocht Tionscadal srl. Sa bhliain 2006 rinne an Lárionad a chéad iniúchadh athdheimhnithe agus d'éirigh leis deimhniú a bhaint amach go dtí an caighdeán bainistíochta cáilíochta ISO90001:2008.

In 2006 ainmníodh tionscadal bainistíochta cáilíochta an Ionaid do ghradam UDITE na hEorpa le haghaidh feabhsú feidhmíochta. (Is comhlacht Eorpach é UDITE comhdhéanta d'eagraíochtaí Údaráis Áitiúil/Rialtais Áitiúil). Tar éis dianphróiseas iniúchta náisiúnta agus Eorpach tháinig deireadh leis an tionscadal sna ceithre thionscadal Eorpacha is fearr de chuid UDITE agus fuair sé dámhachtain ag Comhdháil UDITE i Málta. Cuireadh an tionscadal i láthair freisin ag comhdháil an BSRRÁ um Sármhaitheas sa tSeirbhís Phoiblí i mBaile Átha Cliath in 2006.

Ar ais go barr

This service is provided by

Fire and Emergency Services

Phone +353 61 556859
Location
Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78