Forbhreathnú ar Sheirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála

Oibríonn Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála Chathair agus Chontae Luimnigh chun sochaí níos sábháilte a chruthú trí mhinicíocht báis nó gortaithe, damáiste do mhaoin agus damáiste comhshaoil de bharr dóiteáin agus éigeandálaí eile a laghdú.

Baintear é seo amach trí sheirbhís den chaighdeán is airde a sholáthar dá chustaiméirí, a sheachadtar in am, a sheachadtar de réir sonraíochtaí custaiméara agus ar bhealach costéifeachtach.

Tá seacht stáisiún dóiteáin sa tseirbhís, atá lonnaithe i gCathair Luimnigh (Sráid Mulgrave), Mainistir na Féile, An Cheapach Mhór, Faing, Cill Mocheallóg, An Caisleán Nua Thiar agus Ráth Caola.

Tá an tseirbhís á riaradh ó Thuar an Daill, Luimneach.

Oibríochtaí Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála

Roinntear oibríochtaí na Rannóige Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála i bpríomhréimsí lena n-áirítear:

Seirbhís Briogáide Dóiteáin

Seirbhís briogáide dóiteáin a sholáthraíonn freagairt éigeandála dóiteáin agus tarrthála ar theagmhais, 24 uair sa lá, 365 lá sa bhliain. I measc na gcineálacha teagmhas ar a bhfreastalaítear tá tinte, timpistí bóthair, tuilte agus éigeandálaí eile.

Cosc Dóiteáin

Rannóg um chosc dóiteáin, a phróiseálann iarratais ar dheimhniú sábháilteachta dóiteáin, iarratais ar cheadúnú cúirte, iarratais ar cheadúnú peitriliam agus a athbhreithníonn tarchuir iarratais phleanála.

Cigireacht agus Forfheidhmiú Foirgnimh

Feidhm iniúchta agus forfheidhmithe foirgneamh atá ann cheana féin, agus imscrúdú ar aon ghearáin sábháilteachta dóiteáin a fhaightear.

Rialú Foirgníochta

Rannóg um rialú foirgníochta, a dhéanann monatóireacht ar ghníomhaíocht tógála foirgneamh sa chathair agus sa chontae, agus ar chomhlíonadh na Rialachán Foirgníochta / na Rialacháin um Rialú Foirgníochta.

Feasacht an Phobail

Feasacht an phobail ar shábháilteacht ó dhóiteán a chur chun cinn, agus oideachas gníomhach a chur ar an bpobal faoi bhearta um chosc dóiteáin. Ina leith seo glacann an tSeirbhís Dóiteáin páirt i gcuairteanna scoile, i gcainteanna le grúpaí pobail, agus i bhfeachtais sábháilteachta dóiteáin sna meáin.

Ceadúnú

Páirtí infhógartha maidir le hiarratais cheadúnaithe do Thaispeántais Tine Ealaíne agus Stórais Phléascacha.

Bainistíocht Móréigeandála

Bainistíocht Móréigeandála, lena n-áirítear plean móréigeandála a chothabháil don chathair agus don chontae. Coinníonn an tSeirbhís Dóiteáin pleananna freisin maidir le Láithreáin Thionscail Seveso sonraithe.

Cosaint Shibhialta

Rannóg Cosanta Sibhialta a chomhordaíonn gníomhaíochtaí cosanta sibhialta sa chathair agus sa chontae.

Sábháilteacht Uisce

Feidhm Sábháilteachta Uisce chun cuidiú le cosc a chur le bás de bharr báite i gCathair agus i gContae Luimnigh.

Ionad Rialaithe Réigiúnach na Mumhan

Maoirseacht a dhéanamh ar oibriú Ionad Rialaithe Réigiúnach na Mumhan, arb é an t-ionad láimhseála agus próiseála glaonna do gach glao 999 i Réigiún na Mumhan, agus déanann sé maoirsiú freisin ar líonraí cumarsáide éigeandála na Mumhan.
 

Eolas teagmhála

Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála Chathair agus Chontae Luimnigh
Tuar an Daill
Luimnigh
Éireann<
Fón: +353 61 556859<
Ríomhphost: fireservice@limerick.ie

This service is provided by

Fire and Emergency Services

Phone +353 61 556859
Location
Limerick City and County Council, Lissanalta House, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, V94 WV78