Scéim um Athnuachan Sráidbhaile agus Baile 2023

D'fhógair an tAire Forbartha Pobail & Tuaithe, Heather Humphreys TD, sonraí na Scéime um Athnuachan Sráidbhaile agus Baile 2023 (TVRS) le déanaí a ceapadh é chun tacú lenár mbailte agus sráidbhailte tuaithe a athbheochan trí bhéim as an nua a leagan ar théarnamh sóisialta agus eacnamaíoch i lár an bhaile.

Bainfear sé seo amach trí dhíriú ar ár mbailte agus sráidbhailte tuaithe a athnuachan go leanúnach le go mbeidh siad ina n-áiteanna tarraingteacha agus spleodracha do dhaoine cónaí agus obair iontu nó chun cuairt a thabhairt orthu. Bainfear é seo amach trí:

 • Tionscadail Athnuachana Baile
 • Ár sráid-dreacha a fheabhsú
 • Spásanna glasa/ áiseanna áineasa i láir an bhaile nó an tsráidbhaile
 • Ionaid phobail atá ann faoi láthair a athfheistiú
 • Foirgnimh thréigthe agus fholmha a thabhairt ar ais in úsáid mar spásanna pobail nó ilchuspóireacha
 • Tionscadail chun tacaíocht a thabhairt do mhargaí a reáchtáil i láir an bhaile nó an tsráidbhaile, m.sh. margaí feirmeoirí nó margaí ceardaí
 • Pláis a fhorbairt i lár an bhaile/ an tsráidbhaile

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag lorg Léirithe Spéise (EOI) ó ghrúpaí pobail i mbailte/ i sráidbhailte agus/nó leasanna gnó a d'fhéadfadh tionscadail a bheith acu a bheadh oiriúnach do bhreithniú faoin scéim iomaíoch seo. Déanfar measúnú ar gach léiriú spéise maidir leis na tosaíochtaí a shonraítear san Imlíne Scéime agus tabharfar tús áite do thionscadail a thagann le cuspóirí Ár dTodhchaí faoin Tuath – Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025” agus “Tús Áite do Lár an Bhaile – Cur Chuige Beartais do Bhailte na hÉireann”

Faoin Scéim um Athnuachan Sráidbhaile agus Baile 2023, is féidir 5 Léiriú Spéise ar a mhéid a roghnú chun dul ar aghaidh chuig céim an iarratais iomláin, d'fhonn iad a chur faoi bhráid na Roinne Forbartha Pobail agus Tuaithe, mar seo a leanas:

 • Tionscadail suas le €250,000 - is féidir 4 Léiriú Spéise ar a mhéid a roghnú chun dul ar aghaidh chuig céim an iarratais iomláin.
 • Tionscadail ó €250,000 go €500,000 – is féidir 1 Léiriú Spéise (ceann amháin) a roghnú chun dul ar aghaidh chuig céim an iarratais iomláin.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir Léirithe Spéise a chur isteach ar líne tríd an nasc seo a leanas agus is é an dáta deiridh le Léirithe Spéise a chríochnú ná 12 meán lae, Dé Luain an 25ú lá de mhí Mheán Fómhair..

 • Léigh an Imlíne Scéime ina hiomláine chun gach eolas faoin Scéim a fháil anseo. 
 • Tá sé riachtanach go bhfuil na léirithe spéise ar fad a chuirtear isteach faoi TVRS i gcomhréir le beartais rialtais; “Ár dTodhchaí Faoin Tuath" ar féidir breathnú air anseo agus “Tús Áite do Lár an Bhaile” ar féidir breathnú air anseo. 
 • Ní mór Cead Pleanála agus Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí (más gá) a bheith i bhfeidhm sula bhféadfaí Léiriú Spéise a mheas maidir le hé a chur ar ghearrliosta na n-iarratas a chuirfear ar aghaidh chuig an Roinn.
 • Ní mór na ceisteanna ar fad ar an bhfoirm a fhreagairt agus doiciméadacht tacaíochta a uaslódáil aon áit a n-iarrtar é sin.

Cloífear go docht leis an dáta deiridh.

Logos of Government of Ireland, Our Rural Future and Limerick City and County Council

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90