Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2022 (T&V)

D’fhógair an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, sonraí faoin Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2022 (‘TVRS’) le déanaí. Tar éis seoladh Ár dTodhchaí Tuaithe – Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025 agus an Tús Áite do Lár an Bhaile – Cur Chuige Beartais do Bhailte na hÉireann ina dhiaidh sin, athdhíríodh cuspóirí ‘TVRS’ chun ailíniú le gealltanais sna Beartais seo.

Tá sé mar aidhm ag maoiniú na Scéime Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte tacú le hathnuachan leanúnach ár mbailte agus sráidbhailte tuaithe ionas gur áiteanna tarraingteacha, bríomhara iad inar féidir le daoine cónaí agus obair iontu.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag lorg léirithe spéise ó ghrúpaí pobail bailte/sráidbhaile agus/nó leasanna gnó a bhféadfadh tionscadail oiriúnacha a bheith le breithniú acu faoin scéim iomaíoch seo. Ní mór go léireodh tograí tionscadail dlúth-chomhoibriú idir pobail agus lucht gnó i ndearadh agus i seachadadh na dtionscadal molta.

Tabharfar tosaíocht do thionscadail a thagann le cuspóirí “Ár dTodhchaí Tuaithe” agus díreofar orthu:

  • Foirgnimh fholmha agus thréigthe a chumasú le hathchóiriú a dhéanamh ar fhoirgnimh mar spásanna pobail/moil dhigiteacha
  • Láithreáin fholmha i mbailte agus i sráidbhailte a fhorbairt ina bpáirceanna, ina spásanna glasa agus ina dtaitneamhachtaí áineasa
  • Forbairt spásanna itheacháin/plásanna amuigh faoin aer i lár na mbailte

Tabharfaidh Scéim 2022 tús áite do dhul i ngleic le folúntais agus tréigthe i mbailte agus i sráidbhailte do thionscadail a thabharfaidh foirgnimh agus láithreáin fholmha agus thréigthe ar ais in úsáid mar spásanna ilchuspóireacha nó chun foirgnimh reatha phobail/faoi úinéireacht phoiblí a athúsáid chun cianobair a éascú. I measc na dtionscadal eile a gcuirfear fáilte roimhe tá tionscadail athghiniúna a chuidíonn le bailte agus sráidbhailte a athbheochan, tionscadail chun páirceanna, plásanna, spásanna glasa srl. a fhorbairt chun líon na ndaoine a théann i mbun gnó a mhéadú agus feachtais mhargaíochta atá dírithe ar oibrithe iargúlta agus daoine soghluaiste a mhealladh.

Faoi Bheart na Scéime Athnuachana Príomhbhailte agus Sráidbhailte (‘TVRS’), is féidir uasmhéid de 6 thogra a roghnú le dul ar aghaidh chuig an gcéim iarratais iomlán, le cur faoi bhráid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail, ar a mbeidh:

  • 5 iarratas ag maoiniú idir €20,000 agus €250,000
  • 1 iarratas ag maoiniú idir €20,000 agus €500,000

Ina theannta sin, is féidir ‘EOIanna’ faoi na Bearta seo a leanas a chur isteach freisin:

Beart Forbartha Tionscadal

  • 2 iarratas ar mhaoiniú suas go €50,000 - cuireann sé maoiniú deontais ar fáil maidir le costais féidearthachta / forbartha do thionscadal straitéiseach mórscála amháin in aghaidh an iarratais a fhéadfar a chur ar aghaidh ina dhiaidh sin le maoiniú ón ‘TVRS’ sa todhchaí.

Beart Scéime Margaíochta

  • 1 iarratas suas go dtí €50,000 – tugtha isteach ar bhonn trialach, chun feachtais mhargaíochta a mhaoiniú atá dírithe ar oibrithe iargúlta agus tallann soghluaiste a mhealladh chuig contaetha aonair, ag teacht leis na gealltanais faoi Ár dTodhchaí Tuaithe.

Tar éis an dáta deiridh, déanfar measúnú ar gach léiriú spéise maidir leis na tosaíochtaí atá sonraithe in Imlíne na Scéime agus ailíniú na moltaí leis na gealltanais in “Ár dTodhchaí Tuaithe – Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025.”.

Tá an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2022 dúnta anois do Léirithe Suime.

Is féidir fiosrúcháin bhreise a dhíriú chuig:

Ríomhphost: townandvillagerenewal@limerick.ie
Fón: 061 557531 nó 061 557117

Logos of Government of Ireland, Our Rural Future and Limerick City and County Council

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90