Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2021 (T&V)

D’éirigh le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh maoiniú de €1,050,000 a fháil do cheithre thionscadal faoin Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2021, arna fhógairt ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD.

Tá an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte maoinithe faoi Thionscadal Éireann 2040 agus is príomhthionscnamh é de chuid ‘Ár dTodhchaí Tuaithe – Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025’. Tá cuspóirí na Scéime Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2021 á n-athfhócasú chun ailíniú leis na gealltanais laistigh de ‘Ár dTodhchaí Tuaithe’.

Tugann Scéim 2021 tosaíocht do dhul i ngleic le folúntais agus tréigthe i mbailte agus i sráidbhailte, cruthú deiseanna cianoibre agus tacú le maireachtáil i lár an bhaile. Tacófar freisin le hidirghabhálacha eile dá dtagraítear in ‘Ár dTodhchaí Tuaithe’, mar uasghrádú aghaidheanna siopaí agus aghaidheanna sráide, spásanna glasa agus páirceanna agus cur chun cinn ceantair mar cheann scríbe d’oibrithe iargúlta.

Go sonrach tá sé mar aidhm ag an scéim díriú ar thionscadail mar seo a leanas;

  • Tionscadail a thugann foirgnimh agus láithreáin atá folamh agus tréigthe ar ais in úsáid mar spásanna ilfheidhme, e.g. Moil Turasóireachta, Cultúir nó Pobail
  • Tionscadail a thugann áitribh fholmha i Lár na mBailte ar ais in úsáid mar Mhoil Oibre Chianoibrithe. Áiríonn sé seo freisin maoiniú chun athúsáid a bhaint as foirgnimh phobail nó faoi úinéireacht phoiblí atá i lár bailte nó sráidbhailte chun oibriú iargúlta a éascú.
  • Tionscadail chun tacú le huasghrádú agus feabhsú aghaidheanna siopaí agus aghaidheanna sráide i mbailte agus i sráidbhailte.
  • Tionscadail chun páirceanna, spásanna glasa agus taitneamhachtaí áineasa a fhorbairt i lár na mbailte chun iad a dhéanamh mar mhoil bheoga chun taitneamh a bhaint as an bpobal, agus chun líon na ndaoine atá ag gnólachtaí áitiúla a mhéadú.
  • Feachtais mhargaíochta dírithe ar oibrithe iargúlta agus daoine soghluaiste a mhealladh chuig a gcontae/réigiún; agus cur chun cinn bailte/sráidbhailte ar leith chun custaiméirí nua agus/nó infheistíocht ghnó a mhealladh.
  • Tionscadail a thacaíonn agus a fheabhsaíonn an geilleagar oíche de réir na moltaí atá ag teacht chun cinn ón Tascfhórsa um Gheilleagar Oíche.
  • Tionscnaimh athnuachana a thacaíonn le lárionaid bhailte agus sráidbhailte atá gníomhach agus bríomhar; ba cheart na tionscadail seo a shainaithint i máistirphleananna bailte agus sráidbhailte (nó a mhacasamhail) arna bhforbairt i gcomhar leis an bpobal áitiúil, gnólachtaí agus na páirtithe leasmhara ábhartha eile sa bhaile nó sa sráidbhaile.
  • Tá sonraí na mbailte agus na sráidbhailte, forbhreathnú an tionscadail agus méid an mhaoinithe deontais a fuarthas faoin Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2021 leagtha amach thíos.

2021 Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte

Baile/Sráidbhaile Cur síos ar an Tionscadal Maoiniú Deontais Faofa
Tobar Phádraig Mol Pobail Thobar Phádraig: Is é aidhm an tionscadail ceann de na láithreacha folmha is suntasaí ar an bPríomhshráid i dTobair Phádraig a thabhairt ar ais in úsáid trí ionad/mol pobail ilchuspóireach a fhorbairt chun freastal ar riachtanais an daonra áitiúil, grúpaí pobail áitiúla agus gnóthaí. €500,000
Eas Géitine Páirceáil a chruthú ar shuíomh tréigthe laistigh den Chearnóg Thiar, Eas Géitine. Tabharfaidh an tionscadal suíomh tréigthe agus folamh ar ais in úsáid agus cruthóidh sé spás poiblí i gcroílár an bhaile don phobal áitiúil agus do chuairteoirí ar an mbaile. €250,000
Dúin Forbairt a dhéanamh ar sheanfhoirgnimh chlochair atá imithe i léig ina n-áis Seirbhísí Pobail agus r-Mol le cianobair agus áiseanna comhdhála. €250,000
Brú Rí (Bearta Forbartha an Tionscadail) Máistirphlean do Mhúsaem DeValera agus Ionad Oidhreachta Bhrú Rí. €50,000
Town and Village 2022 logos

Download the latest documents

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90