Plean Forbartha na Cathrach 2010- 2016

I gcomhréir le forálacha Achtanna Pleanála agus Forbartha 2000 (de réir leasaithe), rinne Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Údarás Pleanála Luimnigh, leaganacha difriúla de Phlean Forbartha Chathair Luimnigh 2010-2016 (de réir sínte). Tháinig na leaganacha i bhfeidhm ar an 29ú Bhealtaine 2017. Cliceáil anseo le féachaint ar fhaisnéis ar Phlean Forbartha Luimnigh 2022-2028.

  • Baineann Athrúchán 6(a) le corprú aidhmeanna Phlean Chreat Chur i bhFeidhm Athshlánaithe Luimnigh.
  • Baineann Athrúchán 6(b) le corprú tobhaigh an tsuímh fholaimh, de réir forálacha in Acht Athchóirithe Uirbigh agus Tithíochta 2015.

Má theastaíonn cóip chrua uait den athrúchán, téigh i dteagmháil le Joan Considine 061-556508.

Má bhíonn ceisteanna agat maidir leis na athrúcháin téigh i dteagmháil le do thoil le Karen Burke, A/Pleanálaí Feidhmeannach Sinsearach ar 061-557480.

I Meán Fómhair 2014, i gcomhréir le Cuid 28 d’Acht Forbartha Toghcháin, Rialtais Áitiúil agus Pleanála 2013, mhol an tÚdarás Pleanála gan tús a chur le athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae Luimnigh 2010 - 2016 agus Plean Forbartha Chathair Luimnigh 2010 - 2016. Dá bhrí sin, leanfaidh Pleananna Forbartha na Cathrach agus an Chontae ag imir tionchair go dtí go n-ullmhaítear Plean Forbartha nua do Chathair agus Contae Luimnigh.

De réir Coda 11B, is riachtanach, ar a dhéanaí 12 mí i ndiaidh do threoirlínte pleanála réigiúnach a bheith déanta, a ghlacann san áireamh malgamú na limistéar riaracháin i gceist, m.s. Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, tús a chur le ullmhúchán phlean forbartha don limistéar riaracháin.

Download the latest documents

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000