Plean Ceantair Áitiúil Mainistir na Féile

Tugtar fógra leis seo go ndearna Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Plean Ceantair Áitiúil Mhainistir na Féile 2023 – 2029, de bhun fhorálacha an An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Leasú), agus gur ghlac Comhaltaí Tofa Cheantair Bardasach an Chaisleán Nua, Chathair agus Chontae Luimnigh leis ar an 4úDeireadh Fómhair 2023. Tiocfaidh an Plean Ceantair Áitiúil i bhfeidhm ón 15ú Samhain 2023.

Áirítear an phlean an Tuarascáil Comhshaoil maidir leis an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus Ráiteas, Measúnú Cuí Tuarascáil Chomhdhlúite Tionchair Natura agus Ráiteas Conclúide Straitéiseach agus Measúnú Straitéiseach Riosca Tuilte.

Is féidir iniúchadh a dhéanamh ar chóip den Phlean Ceantair Áitiúil chomh maith le tuairiscí ceangailte in Oifigí Chathair agus Chontae Luimnigh i gCé na gCeannaithe, go laethúil (seachas laethanta saoire phoiblí) ó Luan go hAoine i rith na n‐uaireanta idir 9.00am agus 5.00pm.

Is féidir freisin iniúchadh a dhéanamh ar chóip den Phlean sna leabharlanna poiblí i dTuar an Daill agus i gCathair Luimnigh le linn gnáthuaireanta oscailte.

Tá an plean ar fáil freisin ar shuíomh Gréasáin na Comhairle thíos anseo.

Is féidir an plean a cheannach ar phraghas €25.00 ón Stiúrthóireacht um Pleanáil, Comhshaol agus Déanamh Áite, Cé na gCeannaithe, Luimneach.

Download the latest documents

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000