GreenPlace

Tionscadal dar teideal: GreenPlace. Déanaimis le chéile é! Leis seo, cuirtear ar chumas cathracha comhoibriú le chéile agus réitigh chiallmhara ar dhúshláin uirbeacha choitianta a fhorbairt trí líonrú, comhfhoghlaim trí thaithí, conclúidí a bhaint agus cleachtais mhaithe a aithint chun feabhas a chur ar bheartas uirbeach. Tionscadal atá cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach ón ERDF agus faoin gClár IV URBACT.

 • GreenPlace

Tá sé ar intinn ag deich gcomhpháirtí ón Eoraip, agus uirlisí rannpháirtíochta sóisialta á n-úsáid, gníomhaíochtaí a fhorbairt chun ceantair uirbeacha nach bhfuil in úsáid a athchóiriú agus a chur ar fáil do chónaitheoirí.

Is é tosaíocht na comhpháirtíochta, le coinníollacha agus sainghnéithe réigiúnacha na dtíortha aonair á gcur san áireamh, duilliúr a thabhairt isteach mar ghné thábhachtach lena gcuirtear teorainn leis an athrú aeráide i gceantair uirbeacha.

Léirigh gach comhpháirtí limistéar (cás-staidéar) dá gcathair a bheidh san áireamh sna gníomhaíochtaí tionscadail. I Luimneach, is é an limistéar sin ná timpeall balla na seanchathrach meánaoisí.

Aidhm an tionscadail:

Spásanna uirbeacha a bhfuil dearmad déanta orthu a thabhairt ar ais agus iad a dhéanamh oiriúnach do chónaitheoirí agus don timpeallacht, trí acmhainní atá ann cheana féin a bharrfheabhsú, i gcomhthéacs na géarchéime éiceolaíche agus an cháis gheopholaitiúil agus airgeadais dhúshlánaigh.

Torthaí a bhfuiltear ag súil leo:

Líonra comhoibrithe a chruthú idir comhpháirtithe ó réigiúin dhifriúla an Aontais Eorpaigh chun faisnéis agus taithí a mhalartú maidir le dúshláin chomhshaoil, pholaitíochta agus shóisialta.

Plean Gníomhaíochta Comhtháite a fhorbairt ag gach ceann de na comhpháirtithe tionscadail in éineacht le Grúpa Áitiúil URBACT. Ba cheart go gcabhróidh cur chun feidhme na dtoimhdí atá ann le forbairt inbhuanaithe na gcathracha a bhfuil baint acu leis an tionscadal.

Gníomhaíochtaí an tionscadail:

 • faisnéis agus taithí a mhalartú le comhpháirtithe Eorpacha a bhíonn ag streachailt le deacrachtaí comhshaoil agus sóisialta den chineál céanna ina gcathracha;
 • comhoibriú ag an leibhéal áitiúil agus trasnáisiúnta le comhpháirtithe tionscadail, saineolaithe i réimse duilliúir, uisce báistí agus athraithe ar an gcomhshaol uirbeach agus ar phobail áitiúla chun réitigh optamacha a fhorbairt i gcomhréir le hionchais na gcónaitheoirí;
 • Grúpa Áitiúil URBACT a bhunú atá comhdhéanta d'eagraíochtaí neamhrialtasacha, institiúidí cultúrtha, pobail acadúla, féinrialtais phroifisiúnta agus ionadaithe ó institiúidí bardasacha;
 • uirlisí deartha a úsáid chun rannpháirtíocht na gcónaitheoirí a mhéadú maidir le beartais uirbeacha a mhúnlú (rannpháirtíocht shóisialta);
 • Plean Gníomhaíochta Comhtháite a chruthú ag gach comhpháirtí tionscadail;
 • faisnéis agus gníomhaíochtaí a chuireann an tionscadal chun cinn;

Comhpháirtithe an tionscadail:

 • Wrocław (an Pholainn) – Ceannaire,
 • Vila Nova de Pioares (an Phortaingéil),
 • Quarto d'Altino (an Iodáil),
 • Nitra (an tSlóvaic),
 • Onda (an Spáinn),
 • Löbau (an Ghearmáin),
 • Luimneach (Éire),
 • Cehegín (an Spáinn),
 • Búcairist (an Rómáin),
 • Boulogne-sur-mer (an Fhrainc).

Feidhmeoir an tionscadail:

An Roinn um an gComhshaol agus um Ghníomhú ar son na hAeráide, Halla an Chontae.

Acmhainní airgeadais, an méid maoinithe:

 • Luach iomlán an tionscadail: 846,062.00 Euro,
 • Luach iomlán an mhaoinithe: EUR 595,652.50,
 • Luach an tionscadail do Chathair Luimnigh: EUR 74,525
 • Ranníocaíocht dhílis Chathair Luimnigh: EUR 26,083.75.

Teorainn ama chun é a chríochnú:

Dáta tosaithe maidir le cur chun feidhme an tionscadail: An 1 Meitheamh 2023.
Dáta críochnaithe an tionscadail: An 31 Nollaig 2025. 

Is féidir faisnéis mhionsonraithe ar an tionscadal a fháil ag: https://urbact.eu/networks/greenplace

Déan teagmháil le:

Carmel Lynch, carmel.lynch@limerick.ie    fón +00353 61 557507

Urbact logo