Cén Fáth Go bhfuil Luimneach rannpháirteach i 'GoGreenRoutes'?

Tá gnáthóga nádúrtha luimnigh ina bhfuil bithéagsúlacht shuntasach bunaithe ar ghréasán mór aibhneacha, féarthailte agus coillearnacha seanbhunaithe lena n-áirítear Abhainn Na Sionainne, Abhainn Na Mainistreach agus Abhainn Bhaile Na Locha le bogaigh ghaolmhara, féarthailte agus coillearnacha seanbhunaithe. Cé go bhfuil gréasán saibhir de spásanna glasa agus gnáthóga uirbeacha i bhfeidhm, tá an cumas ann luach agus cáilíocht na gceantar seo a fheabhsú tuilleadh trí naisc láidre ilfheidhmeacha a chruthú eatarthu, ag teacht le Prionsabail Straitéis Bonneagair Ghlais Na heorpa.

  • Go Green Routes Workshop Saturday 5th March 2022 (Pic Alan Place)

Féadann naisc den sórt sin, má dhéantar iad a phleanáil agus a chur i bhfeidhm i gceart, raon seirbhísí éiceachórais a sholáthar lena n-áirítear; conairí éiceolaíocha a chruthú do ghluaiseacht fiadhúlra, bealaí taistil gníomhacha a sholáthar agus stíleanna maireachtála níos sláintiúla a spreagadh, folláine a fheabhsú trí theagmháil leis an dúlra, cáilíocht an aeir a fheabhsú agus fiú riosca tuile a laghdú trí ghnéithe Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe.

Tugann 'GoGreenRoutes' an deis na naisc sin a chruthú agus réitigh nádúr-bhunaithe a chur i bhfeidhm a dhíríonn ar rannchuidiú le bonneagar glas laistigh den timpeallacht thógtha.