Rialú Comhshaoil

 • Baint Sloda Dramhuisce Tí

  Má tá do theach nó d’áitreabh nasctha le córas cóireála fuíolluisce tí (DWWTS), mar umar seipteach, ba cheart duit an sloda séarachais a bhaint ag tréimhsí cuí.
 • Caighdeán an Aeir

  Tá cáilíocht aeir na héireann go maith faoi láthair, i gcoibhneas Le Ballstáit Eile An Aontais Eorpaigh (AE), ach is dúshlán méadaitheach é an caighdeán seo a choinneáil.
 • Cead Dó Fásra Talmhaíochta

  Cuireadh deireadh le dó fásra talmhaíochta ar 30/11/23. Níl cead ag feirmeoirí/úinéirí talún fásra talmhaíochta a dhó a thuilleadh.
 • Ceadanna Bailithe Dramhaíola

  Ceanglaítear ar aon duine a bheartaíonn dramhaíl a bhailiú ar mhaithe le luach saothair, d’fhonn brabús nó eile le linn gnó, Cead Bailithe Dramhaíola a shealbhú (Alt 34, den Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996).
 • Ceadúnas um Thruailliú Uisce agus Doirteadh

  Déanann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh imscrúdú ar gach teagmhas truaillithe uisce a thuairiscítear in uiscí poiblí laistigh dá limistéar feidhme.
 • Cigireachtaí Sábháilteachta Bia

  Is gníomhaireacht oifigiúil í Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh de chuid Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, an comhlacht náisiúnta atá freagrach as reachtaíocht sábháilteachta bia a chur i bhfeidhm sa stát.
 • Comhairle Radon

  Is gás radaighníomhach é radón a thagann ó mheath úráiniam i gcarraigeacha agus in ithreacha. Tá sé gan dath, gan bholadh agus gan bhlas agus ní féidir é a thomhas ach amháin ag baint úsáide as brathadóirí speisialta.
 • Dramhaíl Ghuaiseach

  Is í Oifig Náisiúnta TFS Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an t-aon údarás chun aistriú dramhaíola ghuaiseacha a riar laistigh d’Éirinn.
 • Forfheidhmiú Ceadanna Saoráide Dramhaíola agus Clárúcháin

  Eisíonn údaráis áitiúla údaruithe do ghníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann le dramhaíl. Athraíonn na gníomhaíochtaí seo ó allmhairiú ithreacha dramhaíola agus spallaí go leibhéal na dtailte a ardú, go díchóimeáil feithiclí.
 • Liosta de Mheasúnóirí Suímh do Chórais Chóireála Fuíolluisce Baile (DWWTS) lena n-áirítear Dabhcha Shéarachais

  Scrúdaíonn Measúnóirí Suímh suíomhanna chun a chinneadh an bhfuil siad oiriúnach do chóras cóireála fuíolluisce tí nó dabhach shéarachais, agus cén cineál córais is cuí.
 • Léarscáileanna Straitéiseacha Torainn - Ceirtleán Luimnigh

  Éilíonn an Treoir um Thorann Comhshaoil ​​(TTC) agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Torann Comhshaoil) 2018 go 2021 (Na Rialacháin) go n-ullmhófar Léarscáileanna Straitéiseacha Torainn do Cheirleán Luimnigh do gach ceann de na foinsí torainn seo a leanas:
 • Mapáil Straitéiseach Torainn agus Pleananna Gníomhaíochta Torainn

  Tá sé mar aidhm ag an Treoir um Thorann Comhshaoil ​​(2002/49/CE) córas uile-Eorpach a chur i bhfeidhm chun foinsí torainn comhshaoil ​​a shainaithint, an pobal a chur ar an eolas faoi shonraí torainn ábhartha agus na bearta is gá a ghlacadh chun nochtadh torainn a sheachaint, a chosc nó a laghdú
 • Núis Torainn

  Tá sé mar aidhm ag an Treoir um Thorann Comhshaoil ​​(2002/49/CE) córas uile-Eorpach a chur i bhfeidhm chun foinsí torainn comhshaoil ​​a shainaithint, an pobal a chur ar an eolas faoi shonraí torainn ábhartha agus na bearta is gá a ghlacadh chun nochtadh torainn a sheachaint, a chosc nó a laghdú
 • Plaistigh Feirme

  Is é Grúpa Táirgeoirí Scannán Feirme na hÉireann (IFFPG) scéim comhlíontachta na hÉireann chun plaistigh feirme a athchúrsáil.
 • Rialacháin Mhearcair

  Foráiltear le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Mearcair) (I.R. Uimh. 533 de 2018) maidir le ceanglais Rialacháin (AE) 2017/852 a fhorfheidhmiú. 
 • Rialacháin maidir le Pacáistíocht

  Tá Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Pacáistíocht) 2014 deartha chun aisghabháil dramhaíola pacáistithe a chur chun cinn trí oibleagáidí athchúrsála a chur i bhfeidhim ar sholáthróirí tráchtála a chuireann pacáistíocht nó táirgí pacáistithe ar mhargadh na hÉireann.
 • Rialacháin um Thobhach Líonadh Talún

  Tugadh isteach na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Tobhach Líonta Talún) chun atreorú na dramhaíola as láithreán líonadh talún a spreagadh agus ioncam a ghiniúint don Chiste Geilleagair Ciorclach a d'fhéadfadh a úsáid do réimse cuspóirí a bhfuil tairbhe don chomhshaoil ag baint leo, lena n-áir
 • Rialacháin um Thuaslagóirí

  Tá úsáid cineálacha áirithe tuaslagóirí tionsclaíocha rialaithe go mór ar mhaithe le truailliú aeir a íoslaghdú. Is cion é d’aon duine ceachtar den dá ghníomhaíocht a dhéanamh gan Deimhniú um Chomhlíonadh bailí arna eisiúint ag údarás áitiúil.
 • Scéim Deontais um Chórais Cóireála Fuíolluisce Tí (m.sh. Dabhcha Séarachais)

  Faoin Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007, ullmhaíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) Plean Cigireachta Náisiúnta a cheanglaíonn ar údaráis áitiúla cigireachtaí a dhéanamh ar chórais chóireála fuíolluisce tí thar thrí chrios mapáilte, arna chinneadh ag an EPA.
 • Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha

  D’éirigh leis an tobhach ar mhálaí plaisteacha chun muidne a spreagadh lenár n-iompraíocht a athrú agus málaí siopadóireachta in-athúsáidte a úsáid.
 • Tá sé mídhleathach Dramhaíl a Dhó

  Cuireann na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dhiúscairt Dramhaíola Trí Dhó a Chosc), 2009 (arna leasú) cosc go háirithe ar dhiúscairt dramhaíola tí agus tráchtála trí dhó, ar a dtugtar dó sa chúlchlós freisin.
 • Údaruithe Rialacháin Sloda Múnlaigh um Bainistiú Dramhaíola

  Forálann na Rialacháin seo do chlárú agus do rialáil saoráidí sloda séarachais chun ceanglais na Creat-Treorach Dramhaíola a chomhlíonadh.