Faoi Athbheochan Luimnigh

Díríonn clár Athghiniúna Luimnigh ar na trí phríomhcholún – Eacnamaíoch, Fisiciúil agus Sóisialta.

Athghiniúint Fhisiciúil

 • Deireadh a chur le bacainní bonneagair a chuireann bac ar nascacht.
 • Bealaí ceangail a fhorbairt laistigh de cheantair Athghiniúna.
 • Sábháilteacht pobail trí dhearadh agus monatóireacht TCI.
 • Tógáil tithíochta nua le aonaid de mhéideanna agus cineálacha measctha chun áitíocht éagsúil a chur chun cinn.
 • Athnuachan agus iarfheistiú ar an stoc tithíochta reatha.
 • Feabhsuithe ar éifeachtúlacht fuinnimh.
 • Bonneagar sóisialta agus oideachais - ag athchóiriú na cóiríochta atá ann cheana féin agus ag cur le hacmhainn bhreise.
 • Cosaint agus bainistíocht comhshaoil le tírdhreachtú tarraingteach
 • Cáilíocht an fhearainn phoiblí a fheabhsú.

Athghiniúint Shóisialta

 • Tionscnaimh oideachais agus foghlama a oireann do gach céim den saol.
 • Sláinte agus folláine an daonra ar fad - le soláthar aois-oiriúnach.
 • Comharsanachtaí 'Aosú go Maith' chun déimeagrafaic athraitheacha a léiriú agus freagairt do riachtanais ar leith na gcónaitheoirí scothaosta.
 • Infhostaitheacht agus idirghabhálacha oibre do dhaoine atá scoite amach ó mhargadh an tsaothair faoi láthair.
 • Tacaíocht spriocdhírithe do theaghlaigh a bhfuil deacrachtaí acu agus daoine óga i mbaol.
 • Forbairt pobail, cumasú agus tógáil acmhainne.
 • Tionacht agus éagsúlú sóisialta a éascú trí fheabhas a chur ar sholáthar tithíochta príobháidí.
   

Athghiniúint Eacnamaíoch

 • Oiliúint earnála, taithí oibre agus socrúcháin oibre agus tionscnaimh cruthú post.
 • Ardán rannpháirtíochta eacnamaíche ag tabhairt na bpáirtithe leasmhara go léir le chéile agus dírithe ar réimsí athghiniúna.
 • Moil nuálaíochta sóisialta/fiontraíocht shóisialta le tacaíocht do ghnólachtaí nuathionscanta.
 • Gníomhaíochtaí eacnamaíocha nideoige ar féidir a fhorbairt ar aon dul le hearnálacha deiseanna náisiúnta ar nós na dteicneolaíochtaí glasa.
 • Fo-earnáil "geilleagar eolais" a fhorbairt i bhforbairt pobail agus fiontar de réir mar a thógtar scileanna go háitiúil.
 • Infheistíocht isteach le dreasacht le maoiniú iasachta imrothlach fadtéarmach le haghaidh bonneagar poiblí, sóisialta agus oideachais nua.
 • Bonneagar TFC, oiliúint scileanna agus tionscadail úsáide chun tacú le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta.
This service is provided by

Regeneration

Phone +353 61 556000