Líonra Rannpháirtíochta Poiblí

Is é an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (PPN) an príomhnasc trína nascann an t-údarás áitiúil leis na hearnálacha pobail, deonacha agus comhshaoil.

PPN logo

Cad é an PPN?

Is líonra neamhspleách é Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Luimnigh (PPN) d'eagraíochtaí pobail, deonacha, cuimsitheachta sóisialta agus comhshaoil, a oibríonn le chéile ar son Luimneach níos fearr.

Cuireann Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Luimnigh ar chumas an phobail ionadaíocht a dhéanamh ar phróisis chinnteoireachta ar nós coistí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus próisis chomhairliúcháin phoiblí áitiúla.

Tá Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Luimnigh á bhainistiú ag comhaltas an PPN trína Rúnaíocht, agus é á óstáil ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

Tús Áite do Dhaoine; leagann clár gníomhaíochta le haghaidh rialtas áitiúil éifeachtach (Deireadh Fómhair 2012) amach fís don Rialtas Áitiúil in Éirinn.

“Is é an rialtas áitiúil a bheidh mar phríomhfheithicil rialachais agus seirbhíse poiblí ag an leibhéal áitiúil - chun forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus pobail a threorú, ag seachadadh seirbhísí éifeachtacha ar luach maith, agus ag déanamh ionadaíochta ar son saoránaigh agus pobail áitiúla go héifeachtach agus go cuntasach.”

Cuireann Alt 46 den Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014 ar chumas na n-údarás áitiúil gach beart cuí a ghlacadh chun dul i gcomhairle le pobail áitiúla sa rialtas áitiúil agus chun rannpháirtíocht éifeachtach na bpobal sin a chur chun cinn. Tabharfar spreagadh agus tacaíocht do shaoránaigh agus do phobail páirt a ghlacadh i bpróiseas cinnteoireachta an údaráis áitiúil.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin PPN cliceáil anseo.

Cliceáil anseo le haghaidh liosta de bhaill reatha an PPN.

Cliceáil anseo le haghaidh liosta acmhainní PPN.


Struchtúr an PPN

 Tá struchtúr ‘réidh’ ag PPN Luimnigh (i.e. tá guth comhionann ag gach ball) agus tá sé comhdhéanta mar seo a leanas:

Iomlánach:

Tugtar an Iomlánach ar bhallraíocht an PPN. Is é an Iomlánach comhlacht cinnteoireachta an PPN. Tá cead cainte ag gach ball ar ghnó PPN Luimnigh. Tagann an Iomlánach le chéile dhá uair sa bhliain de ghnáth.

Rúnaíocht:

Is grúpa daoine í an Rúnaíocht arna dtoghadh ag an Iomlánach a bhainistíonn an PPN thar ceann bhallraíocht an PPN. Faigheann an Rúnaíocht cúnamh ó Oibrí Acmhainne agus Oibrí Tacaíochta atá freagrach don Rúnaíocht.


Grúpaí Téamacha PPN

Is grúpaí oibre iad Grúpaí Téamacha a thugann le chéile gach ballghrúpa/eagraíocht PPN a bhfuil sainchúram nó spéis acu i gceist ar leith, is cuma cén Ceantar, earnáil nó Colún Bardasach lena mbaineann an ball.

Bunaítear iad chun ardáin níos éifeachtaí a chruthú le haghaidh díospóireachta agus plé i measc chomhaltaí an PPN agus chun eagraíochtaí a éascú chun raon leathan tuairimí agus leasanna a chur in iúl ar féidir leo aiseolas a thabhairt don chóras rialtais áitiúil. Féadfaidh siad freisin tosaíochtaí beartais a shocrú, ionchur a sholáthar i gcomhairliúcháin agus mar sin de, thar ceann an PPN. Tá ionadaí tofa ag PPN Luimnigh faoi láthair ag suí ar Ghrúpa Comhairleach Forfheidhmithe Mhéara Luimnigh.

Is foghrúpaí téamacha den PPN iad Grúpaí Nasctha a fhreagraíonn go díreach do choistí seachtracha a éilíonn ionadaíocht ó earnálacha pobail, deonacha, cuimsiú sóisialta agus comhshaoil/caomhnaithe an phobail. Maireann nascghrúpa ar feadh shaolré an choiste a bhfuil sé ailínithe leis. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí faoi Nascghrúpa PPN Luimnigh.

 

Download the latest documents

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90