An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC)

Leagtar amach i bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Luimnigh (LECP) 2016 - 2021 na cuspóirí agus na gníomhartha a threoróidh forbairt eacnamaíoch agus pobail chathair agus chontae Luimnigh thar na sé bliana atá romhainn.

Déanfaidh raon geallsealbhóirí forbartha eacnamaíochta agus pobail na gníomhartha seo a sheachadadh. Tugadh isteach an ceanglas chun LECP a fhorbairt leis an Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014.

Feidhmeanna LCDC

 • Na heilimintí pobail de Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 6 bliana a ullmhú chun cur i bhfeidhm ghnéithe pobail an Phlean a chur i bhfeidhm, a athbhreithniú, a leasú agus monatóireacht a dhéanamh orthu ar bhonn leanúnach,
 • Comhordú, bainistiú agus maoirsiú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na gclár forbartha áitiúla agus pobail atá faofa ag an LCDC agus ag an bpobal ábhartha,
 • Comhordú na gclár forbartha áitiúla agus pobail atá maoinithe go poiblí a fheabhsú agus dúbailt a laghdú,
 • Na cláir forbartha áitiúla agus pobail a chomhordú go ginearálta laistigh de limistéar oibriúcháin an LCDC,
 • Tuarascáil bhliantúil a ullmhú ar fheidhmíocht a chuid feidhmeanna.

Seo a leanas comhaltaí an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil:

 • An Comhairleoir Michael Collins (Cathaoirleach)
 • An Comhairleoir Stephen Keary (Leas-Chathaoirleach)
 • An Comhairleoir Joe Pond
 • An Comhairleoir Brigid Teefy
 • Stephane Duclot, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
 • George O’Callaghan, Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
 • Folamh, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
 • Folamh, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • Pádraig Casey, Comhlacht Forbartha Bhéal Abhra
 • Jennifer Moroney Ward, Comhpháirtíocht PAUL
 • Shay Riordan, Acmhainní Luimnigh Thiar
 • Maurice O'Connell, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
 • David Tobin, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
 • Folamh, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
 • Linda Ledger, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
 • James Prior, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
 • Fiona O’Grady, Seirbhís Óige Luimnigh
 • Dee Ryan, Comhlachas Tráchtála Luimnigh
 • Barry Murphy, IFA

Eolas teagmhála

Seamus O' Connor 
Príomhoifigeach
LCDC Luimnigh
Fón: +353 61 557205
Ríomhphost: seamus.oconnor@limerick.ie

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90