Fógraí Tosach Feidhme agus Fógraí Seacht Lá

De réir na Rialachán um Rialú Foirgníochta is gá Fógra Tosaigh nó Fógra Seacht Lá le Dearbhú Reachtúil Seacht Lá a chur isteach sula gcuirfear tús leis an bhforbairt.

Tabhair FAOI DEARA: De réir na Rialachán um Rialú Foirgníochta (Leasú) (S.I. 9) de 2014 ón 1 Márta, 2014 tá feidhm ag nósanna imeachta nua Fógraí Tosaithe.

Ba cheart fógra a chomhlánú ar líne ar shuíomh Gréasáin Náisiúnta BCMS (Córas Bainistíochta Tógála Rialaithe). D’fhéadfadh go mbeadh gá le doiciméid bhreise a chur isteach leis an bhFógra Tosaigh comhlánaithe.

Ní mór Fógra Tosaithe a bheith faighte ag an Údarás Rialaithe Foirgníochta tráth nach lú ná 14 lá agus nach mó ná 28 lá sula gcuirtear tús leis an obair. 

Ceanglais chun Fógraí Tosach Feidhme a Chríochnú

Tá Fógraí Tosaithe ag teastáil le haghaidh na nithe seo a leanas:

 • Foirgneamh a thógáil
 • Athrú ábhartha ar fhoirgneamh
 • Síneadh ar fhoirgneamh
 • Athrú ábhartha ar úsáid foirgnimh
 • Oibreacha a bhaineann le hathrú ábhartha (gan mionoibreacha a áireamh) ar shiopa, oifig nó foirgneamh tionscail nuair nach bhfuil Teastas Sábháilteachta ó Dhóiteán ag teastáil.
 • Oibreacha nó athrú úsáide nach dteastaíonn cead pleanála, ná Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán

Beidh gá le doiciméid bhreise a chur isteach leis an bhFógra Tosaigh Comhlánaithe maidir leis na nithe seo a leanas:

 • Teach nua a dhearadh agus a thógáil
 • Síneadh ar áit chónaithe ina bhfuil achar urláir iomlán níos mó ná 40 méadar cearnach
 • Oibreacha lena mbaineann Cuid III S.I. Uimh. 496 de 1997 arna leasú

Maidir le gach oibreacha eile nach bhfuil san áireamh thuas, ní gá ach an Fógra Tosaigh Comhlánaithe a shíniú agus a chur isteach nó a chomhdú go leictreonach ar an BCMS Náisiúnta.

Fógra Tosaithe a Chur isteach

Maidir le hoibreacha a dteastaíonn doiciméadú breise uathu, ní mór d’úinéir na n-oibreacha cóip chomhlánaithe den fhógra tosaithe a shíniú agus (feic alt 9 S.I. Uimh. 9 de 2014) a bheith in éineacht leis an méid seo a leanas:

 • Líníochtaí Socraithe Ginearálta
 • Sceideal de dhoiciméid dearaidh mar atá ullmhaithe nó le hullmhú faoi láthair
 • Measúnú ar líne tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta ar an gcur chuige atá beartaithe maidir le comhlíonadh cheanglais na Rialachán Foirgníochta 1997 go 2014.
 • An plean réamhchigireachta
 • Deimhniú Comhlíonta (Dearadh)
 • Fógraí Sannta maidir leis an dTógálaí a dhéanfaidh na hoibreacha agus an Deimhnitheoir Sannta a dhéanfaidh na hoibreacha a iniúchadh agus a dheimhniú.
 • Deimhnithe Comhlíonta sínithe ag an Tógálaí agus an Deimhnitheoir Sannta geallta chun a róil a chomhlíonadh de réir cheanglais na Rialachán Foirgníochta
 • Ní mór an táille cheart (€30.00 in aghaidh an fhoirgnimh, suas go huasmhéid de €3,800.00) a bheith in éineacht leis.

Mar aon leis an bhfógra, na doiciméid a théann leis agus an táille chuí, ní mór fianaise ar na míreanna atá liostaithe thíos (má bhaineann) a chur isteach. Ba cheart uimhreacha tagartha a chur san áireamh nuair is infheidhme.

 • Deiridh Cead Pleanála
 • Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán (má theastaíonn) Iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán
 • Foirm Deimhniú Rochtana Míchumais (má theastaíonn) Deimhniú Rochtana Míchumais

Maidir leis an méid thuas, tabhair faoi deara le do thoil:

 • Caithfidh an dearthóir agus an deimhnitheoir sannta a bheith ina Innealtóir Cairte, nó ina Ailtire nó ina Suirbhéir Cláraithe
 • Caithfidh tógálaí inniúil an obair a dhéanamh
 • Ní mór sonraí a thaispeáint i do líníochtaí faoin gcaoi a gcloífidh d’fhoirgneamh leis na Rialacháin Foirgníochta - ní gnách líníochtaí a chuirtear isteach chun críocha cead pleanála a bheith ina líníochtaí comhlíonta rialaithe foirgníochta
 • I measc na ndoiciméad eile a fhéadfar a chur isteach chun comhlíonadh na Rialachán Bulcála a léiriú tá Doiciméad Sonraíochta le haghaidh na n-oibreacha, ríomh DEAP, doiciméad comhlíonta Cuid L.
 • Ní mór an fógra tosaithe agus na doiciméid a théann leis a chomhdú go leictreonach tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta ar líne, cliceáil anseo.
 • I gcás ina gcuirtear fógraí agus doiciméid isteach i bhformáid scríofa, socróidh an t-údarás rialaithe foirgníochta go ndéanfar iad a scanadh agus a uaslódáil a mbeidh táille riaracháin i gceist ina leith agus féadfar moill suas le seacht lá a chur ar spriocdhátaí reachtúla a bhaineann le fógraí den sórt sin.

Tabhair FAOI DEARA: Leanann ceaduithe reachtúla a bhaineann le sábháilteacht dóiteáin agus rochtain do dhaoine faoi mhíchumas de bheith i bhfeidhm nuair is cuí agus ní chuireann na hathruithe thuas isteach orthu.

Seiceáil na Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú), 2014 (S.I. Uimh. 9) agus an Cód Cleachtais chun Obair Fhoirgníochta a Iniúchadh agus a Dheimhniú, chun tuilleadh faisnéise a fháil.
 

Teaghaisí Aonair agus Síntí ar Theaghaisí

Faoi S.I. 365 de 2015, a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015, féadfaidh úinéirí teaghaisí aonair nua, ar aonad forbartha aonair, agus síntí tí, tarraingt siar as na ceanglais maidir le deimhniú reachtúil. Ní mór comhlíonadh na Rialachán Foirgníochta a bhaint amach go fóill agus tá Nósanna Imeachta um Rialú Foirgníochta fós i bhfeidhm.

Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh Gréasáin an BCMS, cliceáil anseo.

Is féidir faisnéis agus treoir bhreise a fháil ar an Nóta Faisnéise d’úinéirí áitribh nua agus síntí a dhiúltaíonn Deimhniú Reachtúil chun críocha rialaithe tógála, cliceáil anseo.

Chun eolas a fháil faoi Dheimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteán cliceáil anseo.

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67