Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

Tá tú i dteideal rochtain a iarraidh ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá i seilbh Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Tagann an ceart seo ó Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) (Leasú) 2007 go 2018 nó “na Rialacháin AIE”.

Conas Eolas Comhshaoil a Iarraidh

 • Chun iarratas a chur isteach, is féidir leat ríomhphost a chur chuig foi@limerick.ie nó litir a scríobh ina leagtar amach an cineál faisnéise atá uait
 • Ba chóir ríomhphost/litir a sheoladh chuig Jennifer Withero, Oifigeach AIE, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach V94 EH90
 • Agus do r-phost/litir á scríobh, cinntigh go ndéarfá go bhfuil rochtain á lorg agat ar fhaisnéis faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007 go 2018.
 • Tabharfaimid freagra duit tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis d'iarratais.

Ar ais go barr

Catagóirí Faisnéise ar féidir leat rochtain a fháil orthu

Clúdaíonn an Treoir faisnéis a choinnítear i bhfoirm scríofa, amhairc, éisteachta, leictreonach nó ábhar ar bith eile. Tá sé chatagóir faisnéise sa Treoir seo:

 1. Staid eilimintí an chomhshaoil, e.g. aer, uisce, ithir, talamh, tírdhreach, éagsúlacht bhitheolaíoch.
 2. Tosca a théann i bhfeidhm ar ghnéithe an chomhshaoil, nó ar dócha go mbeidh tionchar acu orthu, e.g. fuinneamh, torann, radaíocht, dramhaíl, scaoileadh eile isteach sa chomhshaol.
 3. Bearta atá deartha chun gnéithe an chomhshaoil a chosaint, e.g. beartais, reachtaíocht, pleananna, cláir, comhaontuithe comhshaoil.
 4. Tuarascálacha ar chur i bhfeidhm na reachtaíochta comhshaoil.
 5. Anailís agus boinn tuisceana a úsáidtear faoi chuimsiú na mbeart atá ceaptha chun an comhshaol a chosaint.
 6. Staid shláinte agus sábháilteachta an duine, an bhiashlabhra, láithreáin chultúrtha agus struchtúir thógtha sa mhéid is go bhféadfadh gnéithe an chomhshaoil cur isteach orthu.

Ar ais go barr

Táillí

 • Luann 15 (1) - A.I Uimh. 133/2007 Rialachán na gComhphobal (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go bhféadfadh “Údarás Poiblí táille a ghearradh nuair a chuireann sé faisnéis chomhshaoil ar fáil de réir na Rialachán seo (lena n-áirítear nuair a chuireann sé faisnéis den sórt sin ar fáil tar éis achomhairc chun an Choimisinéara faoi airteagal 12), ar choinníoll go mbeidh an táille sin réasúnach ag féachaint don Treoir.”
 • 15(2) – I gcás ina ngearrann údarás poiblí táille de bhun fho-airteagal (1), cuirfidh sé liosta táillí a ghearrtar, faisnéis faoi conas a ríomhtar iad agus na himthosca faoina bhféadfar iad a tharscaoileadh ar fáil don phobal.

 Tá táillí san áireamh ar Scála Táillí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus gearrfar iad ar an mbonn céanna leo siúd a chuirtear i bhfeidhm faoi láthair faoi Shaoráil Faisnéise:

Na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007

Ráta muirir in aghaidh na huaire  (Bailigh & cuir Faisnéis ar fáil lena hathúsáid)

 €20.00

Fótachóip in aghaidh na cóipe  

1-2 Leathanach A4

Tarscaoilte

>2 Leathanach

€0.19

Leathanach A3

€0.98

AO/A1/A2

€2.46

CO ROM

€10.00

Má ghearrtar táillí ort ar d’iarratas agus má tá an táille thar d’acmhainn, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chun an táille a laghdú nó a tharscaoileadh. Beidh fianaise dhoiciméadach ar d’acmhainn ag teastáil, mar shampla, fianaise go bhfuil cárta leighis reatha agat nó go bhfuil sochar leasa shóisialaigh á fháil agat.  Déileáltar le gach iarratas ar tharscaoileadh ar bhonn cás ar chás.

Ceart Achomhairc

Má dhiúltaítear d’iarratas go hiomlán nó go páirteach féadfar athbhreithniú inmheánach a lorg tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis an dáta ar tugadh fógra faoin gcinneadh bunaidh. Chun athbhreithniú inmheánach a iarraidh, scríobh chuig Laura Flannery Uasal, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, An Roinn Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach V94 EH90. Nó is féidir leat d’achomharc a sheoladh ar ríomhphost chuig foi@limerick.ie.

Tá ceart achomhairc eile ann chuig Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2 nó tabhair cuairt ar www.ocei.ie le haghaidh tuilleadh sonraí.

Ar ais go barr

Eolas teagmhála

Oifigeach AIE
Oifigeach AIE
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh V94 EH90

Fón: +353 61 557040

Ríomhphoist: foi@limerick.ie

Ar ais go barr

Naisc Úsáideacha

Ar ais go barr