Plean Forbartha Luimnigh 2022-2028

D’fhoilsigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Dréacht ar Phlean Forbartha ar an 26 Mheithimh 2021. Tugann an Plean leagan amach ar straitéis ghinearálta chun pleanála chuí agus forbartha inbhuanaithe an limistéir fheidhmigh Luimnigh thar tréimhse sé bhliana idir 2022 agus 2028.

Beidh an Dréacht ar Phlean, an chéad phlean comhdhlúite do Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag athchur Phlean Forbartha Chathair Luimnigh 2010- -2016 (de réir sínte) agus Plean Forbartha Chontae Luimnigh 2010- -2016 (de réir sínte). Tabharfaidh an Dréacht ar Phlean leagan amach ar an treoirphlean fáis do Luimneach thar tréimhse an Phlean, go heacnamaíoch, sóisialta, fisiceach agus comhshaoil.

Tagann an Dréacht ar Phlean le Tuarascáil Comhshaoil Measúnaithe Straitéisigh ar an Timpeallacht (SEA) ullmhaithe i gcomhréir le Treoir SEA (2001/42/EC) agus Rialacháin Pleanála agus Forbartha (Measúnú Comhshaoil Straitéiseach) 2004 (S.I. Uimh 432 ó 2004) (de réir leasaithe), agus Tuarascáil ar Thionchar Natura Mheasúnú Cuí (MC) i gcomhréir le Treoir Gnáthóga (91/43/EEC) agus Acht Pleanála agus Forbartha 2000 (de réir leasaithe). Téann Measúnú Straitéiseach ar Rioscaí Tuilte leis an nDréacht ar Phlean chomh maith.

Tá an chéim chomhairliúcháin do Dhréacht ar Phlean Forbartha Luimnigh 2022-2028 dúnta anois.

D’ullmhaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar gach aighneachtaí/breithniúcháin faighte le linn céime comhairliúcháin phoiblí. Tugann an Tuarascáil seo ón bPríomhfheidhmeannach achoimre agus Freagra an Phríomhfheidhmeannaigh agus Moladh ar gach aighneacht bhailí, agus le aon Athruithe Ábhartha ar an nDréacht ar Phlean.

Beidh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh agus Athruithe Ábhartha Molta eisithe chuig Baill Tofa Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar an 26 Samhain i gcomhair breithniúcháin. Cuirfear na Athruithe Ábhartha ar taispeáint go poiblí i Márta, agus beidh deis ag an bpobal aighneacht agus breithniúcháin a dhéanamh ar na Athruithe Ábhartha amháin.

Development Plan Process

Limerick Development Plan 2022-2028 - Timeline

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000