Deontais le haghaidh Soláthairtí Uisce Aonair do Thithe

Riarann ​​Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh na Deontais Toibreacha Indibhidiúla Tí.


Cúlra & Cuspóirí

Is é cuspóir na scéime deontais cabhrú le teaghlaigh i gceantair thuaithe atá ag brath ar sholáthar príobháideach uisce (tobar aonair) dá n-úsáid teaghlaigh, trí chúnamh airgeadais a thabhairt dóibh i gcás ina dtabhaíonn siad caiteachas caipitiúil, chun feabhsuithe a dhéanamh ar an soláthar, a chinntiú go bhfuil an soláthar uisce folláin agus glan, nó nach leor an méid a sholáthraítear chun freastal ar riachtanais an tí.

Ar ais go barr

Incháilitheacht

Féadfar iarratasóir a bheith incháilithe do dheontas má shásaítear na critéir seo a leanas i dtuairim an Údaráis Áitiúil:

  • Déanfar na hoibreacha feabhsúcháin ar sholáthar uisce do theach, i gcás nach gcomhlíonann an soláthar uisce sin na caighdeáin cháilíochta sna rialacháin nó nach leor an méid a sholáthraítear chun freastal ar riachtanais tí an teaghlaigh.
  • Tá an teach á áitiú ag an iarratasóir mar a ghnátháit chónaithe
  • Níl an teach ceangailte le, agus ní féidir é a nascadh le réasún, le hUisce Éireann nó le Grúpscéim Uisce
  • Níl an teach suite i gceantar a bhfuil, nó atá ar tí, Uisce Éireann nó ag Grúpscéim Uisce ag freastal air
  • Tá an teach tógtha go hiomlán le breis agus seacht mbliana, agus níor íocadh deontas chun soláthar uisce a sholáthar don teach faoin scéim nó chun soláthar uisce a fheabhsú don teach faoin scéim laistigh de na seacht mbliana roimhe sin. Áirítear leis seo cúnamh deontais maidir le hoibreacha cóireála

Ar ais go barr

Maoiniú deontais

(a) 85% de na costais cheadaithe le haghaidh oibreacha athshlánúcháin toibreacha, faoi réir uasdeontas de €3,000

 Nó

85% de na costais ceadaithe chun tobar nua a sholáthar, faoi réir uasdeontas de €5,000

(b) 100% de na costais cheadaithe le haghaidh oibreacha atá, i dtuairim an Údaráis Áitiúil, riachtanach chun an t-uisce a chóireáil chun na caighdeáin cháilíochta uisce a shonraítear i Rialachán 4(2) de na Rialacháin um Uisce Óil a chomhlíonadh, faoi réir uasmhéid deontas €1,000. Samplaí de chóireálacha den sórt sin is ea scagachán nó cóireáil ultraivialait.

 Ní íocfar deontas faoi na rialacháin seo nuair is lú ná €750 an costas iomlán.

Ar ais go barr

Fiosrúcháin agus Faisnéis Iarratais

Ba cheart d’iarratasóirí Téarmaí agus Coinníollacha na scéime a léamh sula gcomhlánaíonn siad an fhoirm iarratais (tá Téarmaí agus Coinníollacha ar fáil le híoslódáil sna doiciméid tacaíochta).

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní cháileoidh oibreacha a dhéantar roimh iniúchadh agus ceadú ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh don deontas seo.

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar líne, brúigh anseo, le do thoil: https://mypoint.limerick.ie/en/content/grant-provision-or-necessary-improvement-individual-water-supply-house

Tá foirmeacha iarratais ar fáil le híoslódáil thíos freisin. Is féidir foirmeacha iarratais comhlánaithe, mar aon leis na doiciméid tacaíochta ábhartha, a chur tríd an bpost chuig:

Rannóg Deontas Toibreacha Tí
Seirbhísí Uisce
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill
Luimnigh

Nó seol ríomhphost leis an iarratas comhlánaithe agus na doiciméid tacaíochta chuig: ruralwater@limerick.ie.

Le haghaidh fiosrúcháin seol ríomhphost le do thoil: ruralwater@limerick.ie nó cuir glaoch ar: 061 556326.

Ar ais go barr

This service is provided by

Water Services

Phone +353 61 556000