Deontais le haghaidh Soláthairtí Uisce Aonair do Thithe

Riarann ​​Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh na Deontais Toibreacha Indibhidiúla Tí.


Cúlra & Cuspóirí

Is é cuspóir na scéime deontais cabhrú le teaghlaigh i gceantair thuaithe atá ag brath ar sholáthar príobháideach uisce (tobar aonair) dá n-úsáid teaghlaigh, trí chúnamh airgeadais a thabhairt dóibh i gcás ina dtabhaíonn siad caiteachas caipitiúil, chun feabhsuithe a dhéanamh ar an soláthar, a chinntiú go bhfuil an soláthar uisce folláin agus glan, nó nach leor an méid a sholáthraítear chun freastal ar riachtanais an tí.

Ar ais go barr

Incháilitheacht

Féadfar iarratasóir a bheith incháilithe do dheontas má shásaítear na critéir seo a leanas i dtuairim an Údaráis Áitiúil:

  • Déanfar na hoibreacha feabhsúcháin ar sholáthar uisce do theach, i gcás nach gcomhlíonann an soláthar uisce sin na caighdeáin cháilíochta sna rialacháin nó nach leor an méid a sholáthraítear chun freastal ar riachtanais tí an teaghlaigh.
  • Tá an teach á áitiú ag an iarratasóir mar a ghnátháit chónaithe
  • Níl an teach ceangailte le, agus ní féidir é a nascadh le réasún, le hUisce Éireann nó le Grúpscéim Uisce
  • Níl an teach suite i gceantar a bhfuil, nó atá ar tí, Uisce Éireann nó ag Grúpscéim Uisce ag freastal air
  • Tá an teach tógtha go hiomlán le breis agus seacht mbliana, agus níor íocadh deontas chun soláthar uisce a sholáthar don teach faoin scéim nó chun soláthar uisce a fheabhsú don teach faoin scéim laistigh de na seacht mbliana roimhe sin. Áirítear leis seo cúnamh deontais maidir le hoibreacha cóireála

Ar ais go barr

Maoiniú deontais

(a) 85% de na costais cheadaithe le haghaidh oibreacha athshlánúcháin toibreacha, faoi réir uasdeontas de €3,000

 Nó

85% de na costais ceadaithe chun tobar nua a sholáthar, faoi réir uasdeontas de €5,000

(b) 100% de na costais cheadaithe le haghaidh oibreacha atá, i dtuairim an Údaráis Áitiúil, riachtanach chun an t-uisce a chóireáil chun na caighdeáin cháilíochta uisce a shonraítear i Rialachán 4(2) de na Rialacháin um Uisce Óil a chomhlíonadh, faoi réir uasmhéid deontas €1,000. Samplaí de chóireálacha den sórt sin is ea scagachán nó cóireáil ultraivialait.

 Ní íocfar deontas faoi na rialacháin seo nuair is lú ná €750 an costas iomlán.

Ar ais go barr

Fiosrúcháin agus Faisnéis Iarratais

Ba cheart d’iarratasóirí Téarmaí agus Coinníollacha na scéime a léamh sula gcomhlánaíonn siad an fhoirm iarratais (tá Téarmaí agus Coinníollacha ar fáil le híoslódáil sna doiciméid tacaíochta).

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní cháileoidh oibreacha a dhéantar roimh iniúchadh agus ceadú ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh don deontas seo.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil le híoslódáil thíos. Is féidir foirmeacha iarratais comhlánaithe, mar aon leis na doiciméid tacaíochta ábhartha, a chur tríd an bpost chuig:

Rannóg Deontas Toibreacha Tí
Seirbhísí Uisce
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Tuar an Daill
Luimnigh

Nó seol ríomhphost leis an iarratas comhlánaithe agus na doiciméid tacaíochta chuig: ruralwater@limerick.ie.

Le haghaidh fiosrúcháin seol ríomhphost le do thoil: ruralwater@limerick.ie nó cuir glaoch ar: 061 556328.

Ar ais go barr

This service is provided by

Water Services

Phone +353 61 556000