Scéim Cosanta Tuilte Chaisleán Uí Chonaill

Chuir tuilte Abhainn na Sionainne isteach ar Chaisleán Uí Chonaill agus ar an gceantar máguaird i 2009 agus 2015, tar éis tréimhsí fada báistí. Rinne Oifig na nOibreacha Poiblí, ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus údaráis áitiúla eile, coimisiúnú ar Staidéar Measúnaithe agus Bainistíochta Riosca i gCás Tuilte Dobharcheantair (MBRCTD) Abhantrach na Sionainne Uachtair agus Íochtar (UoM 25/26) agus tá siad tar éis é a chríochnú.

Áiríodh Caisleán Uí Chonaill mar LMB (Limistéar le haghaidh Measúnacht Bhreise) i Limistéar Staidéir MBRCTD agus bhain sé de thátal as go mbeadh Scéim Cosanta Tuilte inmharthana agus éifeachtach don phobal.

Cheap Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh foireann JBA/JB Barry i 2019 chun scéim cosanta tuilte oiriúnach, cost-éifeachtach agus inbhuanaithe a mheas, a fhorbairt agus a dhearadh a bhfuil sé mar aidhm aici riosca don phobal, don taitneamhacht shóisialta, don chomhshaol agus don tírdhreach a íoslaghdú.