Scéim Cosanta Tuilte Áth Dara

Tá scéim cosant tuilte á gcur chun cinn ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Oifig na nOibreacha Poiblí d'Áth Dara agus na staidéir riachtanacha do cheantair in aice le sruth suas an abhainn agus síos an abhainn.

Agus ceann de na logainmneacha is sine a taifeadadh in Éirinn aige, tá Áth Dara buailte le fada an lá ag tuilte ó Abhainn na Máighe. Tá tuairiscí ann faoi thuilte móra a tharla i gceantar Áth Dara chomh fada siar le Lúnasa 1946. Áirítear le teagmhais eile tuilte a tharla in Áth Dara Eanáir 1995, Feabhra 1996, Eanáir 1999, Feabhra 2002, agus is déanaí sa bhliain 2014. Is minic a bhriseann Abhainn an Máighe bruacha Áth Dara ag an am céanna le taoidí arda, ach cuireann na claífoirt atá mar chuid den Scéim Draenála Artaireach atá ann faoi láthair méid áirithe cosanta le sruth ó Dhroichead Áth Dara.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh mar an tÚdarás Ceannais, i gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí (OOP) ag dul ar aghaidh le Scéim Cosanta Tuilte Áth Dara. Tá sé molta ag Oifig na nOibreacha Poiblí go bhforbrófaí Scéim Cosanta Tuilte d'Áth Dara mar thoradh ar an obair a tugadh chun críche i Limistéar Staidéir MBRIGTB Abhantrach Theas Inbhear na Sionainne (UoM 24).

Choimisiúnaigh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Ryan Hanley Consulting Engineers i Meán Fómhair 2021, chun Scéim Cosanta Tuilte a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm d’Áth Dara.

Is éard atá i gceist le céim tosaigh an tionscadail ná measúnuithe hidreolaíocha, geoiteicniúla agus comhshaoil, chomh maith le dearadh imlíne na mbeart cosanta tuilte, agus anailís costais is tairbhe.

Nuair a bheidh rogha cosanta tuilte roghnaithe don scéim socraithe agus dearadh imlíneach curtha i gcrích, lorgóidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh toiliú don scéim bheartaithe de réir fhorálacha an Achta um Pleanáil agus Forbairt. Nuair a bheidh cead pleanála faighte, cuirfear an scéim ar aghaidh trí mhiondearadh. Nuair a bheidh an dearadh mionsonraithe críochnaithe, rachaidh an scéim ar aghaidh chuig an gcéim tairisceana agus tógála.

Le linn fhorbairt SCT Áth Dara breithneofar an N21 Bóthar Luimnigh/Fainge, Corn Ryder 2027, Plean Réimse Poiblí Áth Dara, uasghrádú féideartha amach anseo ar Iarnród Fhainge/Luimneach, agus tionscadail phoiblí eile sa cheantar.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Scéim Cosanta Tuilte Áth Dara cliceáil anseo.