Gearáin

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh má bhraitheann tú gur chaith an Chomhairle go héagórach leat, nach bhfuil seirbhís a gcreideann tú i dteideal a fháil á cur ar fáil, go bhfuil an tseirbhís atá á cur ar fáil neamhleor, go bhfuil cinneadh déanta maidir leat. mícheart, nó nár chuir sé na fachtóirí go léir san áireamh nó gur tugadh neamhaird ar iarratas ar sheirbhís/eolas.

Réimsí atá eisiata ó chóras gearán na Comhairle.

 • Réimsí ina bhfuil nósanna imeachta foirmiúla achomhairc/gearáin i bhfeidhm. Sampla: ní mór achomharc a dhéanamh ar chinneadh pleanála tríd an mBord Pleanála.
 • Réimsí ina ndéantar iarratais um Shaoráil Faisnéise faoi na hAchtanna 1997/2003/2014.
   

Conas a dhéanaim gearán?

Is féidir leat gearán a dhéanamh trí úsáid a bhaint as ceann amháin de na modhanna seo a leanas.

 • Comhlánaigh an fhoirm PDF atá ar fáil ag deireadh an leathanaigh seo
 • Comhlánaigh foirm ar líne trí chliceáil ar an gcnaipe 'Aiseolas' ar thaobh na láimhe deise den leathanach seo.
 • Trí ríomhphost: customerservices@limerick.ie
   

Mura bhfuilim sásta leis an tseirbhís a fuair mé, cad is féidir liom a dhéanamh?

Má tá tú míshásta leis an tseirbhís a fuair tú nó le toradh iarratais a rinne tú, ní mór duit é a phlé ar dtús leis an rannóg seirbhíse lena mbaineann, agus aon nós imeachta achomhairc inmheánach a d’fhéadfadh a bheith ag an tseirbhís a leanúint.

Má tá tú fós míshásta leis an bhfreagra, is féidir leat do ghearán a chur faoi bhráid Bhainisteoir Seirbhísí Custaiméirí na Comhairle ar an bhfoirm seo. Ní ghlacfar le gearán foirmiúil mura bhfuil sé imscrúdaithe ag an Roinn ar dtús. Admhóimid do ghearán laistigh de chúig lá oibre, agus freagróimid chugat laistigh de 15 lá oibre. Mura féidir linn freagra a thabhairt duit laistigh de na 15 lá, cuirfimid in iúl duit cén fáth.

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ón mBainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig:

Stiúrthóir Seirbhísí
Seirbhísí do Chustaiméirí
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh.

Is féidir leat achomharc a dhéanamh i scríbhinn freisin chuig Oifig an Ombudsman.

Is é an bealach is fearr chun teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman ná trí:

 • Cliceáil ar an nasc ‘Déan Gearán’ ag www.ombudsman.ie.
 • Ag scríobh chuig: Oifig an Ombudsman, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773
 • Cuir glaoch ar 01 639 5600 má tá aon cheist agat nó má tá cabhair uait chun do ghearán a dhéanamh

Tá faisnéis i gCairt Chustaiméirí na Comhairle faoin méid ar féidir lenár gcustaiméirí, ionadaithe tofa agus saoránaigh a bheith ag súil leis óna ndéileálacha linn maidir le seachadadh seirbhíse. Is féidir é a fheiceáil anseo nó ag ár deasca Seirbhísí do Chustaiméirí i dTuar an Daill, Cé na gCeannaithe, Cill Mocheallóg, An Caisleán Nua Thiar agus Ráth Caola. Iarr cóip le do thoil.

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
An Roinn Seirbhísí do Chustaiméirí
Cé na gCeannaithe
Luimnigh
Fón: +353 61 556000
Ríomhphost: customerservices@limerick.ie
Twitter: @LimerickCouncil

 

Download the latest documents