Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh 2023

Tacaíonn an Scéim Bonneagair Áineasa Allamuigh (ORIS) le bonneagar nua áineasa allamuigh a fhorbairt agus le deisiú, feabhsú nó cur chun cinn riachtanach an bhonneagair áineasa allamuigh atá ann cheana i gceantair thuaithe. Tá an Scéim maoinithe faoi “Ár dTodhchaí Tuaithe”, Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025, a thugann tús áite go sonrach don earnáil turasóireachta gníomhaíochta allamuigh atá ag fás mar chuid d’fhís fhadtéarmach d’Éirinn atá bríomhar agus inbhuanaithe.

Tá an Straitéis Náisiúnta Áineasa Allamuigh 2023-2027, Embracing Ireland's Outdoors, a seoladh i mí na Samhna 2022, le todhchaí áineasa allamuigh a mhúnlú sna cúig bliana amach romhainn. Tá sé mar aidhm ag an Straitéis líon na ndaoine atá gníomhach amuigh faoin aer a mhéadú, go háirithe daoine óga agus grúpaí faoi ghannionadaíocht, agus tuiscint níos fearr a chothú ar conas taitneamh a bhaint as an taobh amuigh go freagrach. Tá sé riachtanach go mbeadh gach léiriú spéise a chuirtear isteach faoi ORIS ag teacht le Embracing Ireland's Outdoors, atá ar fáil le feiceáil anseo.

I measc na dtionscadal a mhaoiníonn ORIS de ghnáth tá cosáin, rotharbhealaí, gormbhealaí, conairí, chomh maith le taitneamhachtaí lasmuigh atá suite in aice le haibhneacha, lochanna, tránna agus ar cheantair ardtailte.

Tá Léirithe Spéise (EOI) á lorg do gach Beart mar atá leagtha amach thíos;

 • Beart Forbartha Tionscadail: Costais Féidearthachta / Forbartha do thionscadail straitéiseacha Beart 2 nó Beart 3 ar scála mór le deontas uasta suas le €50,000 m.sh. dearadh mionsonraithe, ullmhúchán don phleanáil agus/nó soláthar, scagadh measúnaithe cuí srl. Is é 12 meán lae, Dé hAoine an 14 Iúil, an dáta deiridh chun EOInna comhlánaithe a fháil
 • Beart 1: Deisiú/Forbairt/Cur Chun Cinn agus Margaíocht ar Scála Beag le huasdeontas suas le €30,000. Is féidir uasmhéid de sheacht EOI a ghearrliostú chun iarratais a chur ar aghaidh chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. EOInna ag oscailt an 21 Meitheamh agus is é an dáta deiridh chun EOInna comhlánaithe a fháil ná 12 meán lae, Dé Luain an 24 Iúil
 • Beart 2: Uasghrádú ar mheánscála agus forbairt conaire/taitneamhachta nua le huasdeontas suas le €200,000. Is féidir uasmhéid de thrí EOI a ghearrliostú chun iarratais a chur ar aghaidh chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. EOInna ag oscailt an 21 Meitheamh agus is é an dáta deiridh chun EOInna comhlánaithe a fháil ná 12 meán lae, Dé Luain an 24 Iúil
 • Beart 3: Deisiú/uasghrádú ar mhórscála agus forbairt conaire/taitneamhachta straitéiseach nua le huasdeontas suas le €500,000. Is féidir uasmhéid de EOI amháin a ghearrliostú chun iarratais a chur ar aghaidh chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. EOInna ag oscailt an 21 Meitheamh agus is é an dáta deiridh chun EOInna comhlánaithe a fháil ná 12 meán lae, Dé Luain an 24 Iúil

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir léirithe spéise, don Bheart ábhartha, a chur isteach ar líne ag an nasc seo a leanas

 • Déan athbhreithniú ar Imlíne na Scéime ina hiomláine le haghaidh gach faisnéise, lena n-áirítear cead pleanála, scagadh measúnaithe cuí, toiliú i scríbhinn srl…, ar fáil le feiceáil anseo.
 • Maidir le Bearta 1, 2 agus 3, ní mór Cead Pleanála agus Scagadh Measúnachta Cuí (nuair is gá) a bheith i bhfeidhm chun go ndéanfar breithniú ar Shaoráil Faisnéise le haghaidh gearrliostú chun iarratas a chur ar aghaidh chuig an Roinn.
 • Tá sé riachtanach go mbeadh gach léiriú spéise a chuirtear isteach faoi ORIS ag teacht le Embracing Ireland's Outdoors, atá ar fáil le feiceáil anseo.
 • Ní mór gach ceist ar an bhfoirm a fhreagairt agus doiciméid tacaíochta a uaslódáil nuair a shonraítear sin.
 • Is féidir aon cheist a sheoladh ar ríomhphost chuig oris@limerick.ie ar an nguthán chuig 061-557116

Tá sé tábhachtach freisin go léireodh EOInna a chuirtear isteach go gcloítear leis an dea-chleachtas de réir na dtreoirlínte agus na bhfoirne uirlisí, nuair is ábhartha maidir leis an léiriú spéise atá á chur isteach.

 • Forbairt Conairí - Spórt Éireann, ar fáil anseo
 • Blueways Ireland – Treoir maidir le Bainistíocht agus Forbairt Ghoirmbhealaí, ar fáil anseo
 • Helping the Hills – Prionsabail Threoracha maidir le Creimeadh Cosáin a Bhainistiú i Limistéir Ardtailte, ar fáil anseo
 • Acmhainní maidir leis an Saol Amuigh faoin Aer – Accessibility-Active Disability Ireland, ar fáil anseo
 • Acmhainní Leave No Trace, ar fáil anseo
 • Fáilte Ireland – Greenway Visitor Experience and Interpretation Toolkit, ar fáil anseo
 • Réitigh Dúlra-bhunaithe chun Uisce Báistí agus Uisce Dromchla a Bhainistiú i Limistéir Uirbeacha, ar fáil anseo

 

CLOÍFEAR GO DOCHT LEIS NA DÁTAÍ DEIRIDH

Outdoor Recreation Infrastructure Scheme logos 810