Aoisbhá Luimneach

Tá Aoisbhá Luimneach tiomanta do réimsí tábhachtacha d’infreastruchtúr, seirbhísí, eolas agus freagairt sóisialta iomláine d’fhadhbanna daoine scothaosta.

Faoi

Straitéis Aoisbhá Luimneach lainseáilte ar an Máirt, 12ú Bealtaine 2015.

Chun an tStraitéis Aoisbhá Luimneach iomláine 2015-2020 a fheiceáil cliceáil anseo.

Is straitéis cúig bliana í a fhógraíonn Luimneach go hoifigiúil mar shuíomh ‘Aoisbhá’.

Glacann sé don chéad am do réimsí tábhachtacha d’infreastruchtúr, seirbhísí, eolas agus freagairt sóisialta iomláine d’fhadhbanna daoine scothaosta.

Bhí an tstraitéis, reáchtáilte ag Comhairle Contae agus Cathair Luimnigh, forbartha ag Comhaontas Aoisbhá Luimneach i gcomhairliúchán agus comhoibriú le daoine scothaosta sa cheantar.

Ar ais go barr

Maoiniú deontais chun tacú le daoine scothaosta

Beidh deontais idir €5,000 - €20,000

Beidh €250,000 tiomanta le tionscnaimh a bhaineann le néaltrú.

Mar chuid de chomhthionscnaimh Jim Daly, an tAire Daoine Scothaosta agus na Seirbhísí FSS do Dhaoine Scothaosta, cuirfear €1 milliún sa bhreis ar fáil do ghrúpaí pobal agus deonacha chun leanúint ar aghaidh ag tacú le daoine scothaosta, cúramóirí clann, agus leathbhádóirí eile chun iad a choinneáil ar fónamh agus chun ceangal a choinneáil lena bpobal áitiúil. Beidh thart ar €250,000 den mhaoiniú seo tiomanta le tionscanimh a bhaineann le néaltrú.

Bhí an dáta deiridh d’admháil d’iarratais don Deontas Tacaíochta Phobail agus Dheonaigh ar an Déardaoin, 15ú Lúnasa 2019 le maoiniú dáilte i Lúnasa/Meán Fómhair 2019. D’fhéadfadh an t-eolas deontais mhaoinithe a fháil anseo.

Ar ais go barr

Comhaontas - Gníomhaireachtaí

Is comhpháirtíocht dheonach í an Comhaontas déanta d’ionadaithe óna gníomhaireachtaí earnála phoiblí sa cheantar agus gníomhaireachtaí eile a chuireann cur chuige dearfach do dhul in aois chun cinn.

 • Comhairle Contae & Comhairle Luimneach
 • An Fheidhmeannacht Seirbhíse Sláinte
 • An Garda Síochána
 • Seirbhís Pháiste & Clainne TUSLA
 • Bord Oideachais agus Oiliúna Chontae Luimnigh agus Chláir.
 • Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann
 • Cumann Bantracht na Tuaithe Éireann
 • Ollscoil Luimnigh
 • An CLG
 • Scéim na Tithíochta Deonaí Dromin Athlacca
 • Ionad Fiontar Pobail Naomh Mainchín

Ar ais go barr

Ceannteidil Tábhachtacha

Tá tiomantas tugtha ag gach duine atá páirteach chun caighdeán na beatha de dhaoine scothaosta i Luimneach sna blianta atá amach romhainn a chabhrú go suntasach faoina ceannteidil tábhachta seo a leanas:

 • Spásanna Faoin Aer agus Foirgnimh
 • Iompar
 • Tithíocht
 • Meas agus Cuimsiú Sóisialta
 • Rannpháirtíocht Shóisialta
 • Cumarsáid agus Eolas
 • Rannpháirtíocht Chathartha
 • Tacaíocht Phobail agus Seirbhísí Sláinte

Ar ais go barr

Fadhbanna Daoine Scothaosta

Léiríodh na fadhbanna tarraingthe suas ag daoine scothaosta i Luimneach tar éis comhairliúcháin leitheadach.

 • Gá do rochtain níos fearr ar shráideanna, spásanna poiblí agus foirgnimh poiblí.
 • Imní faoi dhúnadh na seirbhísí riachtanacha agus inbhuanaitheacht na seirbhísí i gceantair tuaithe.
 • Fonn saol a chaitheamh go neamhspleách agus is féidir i dteach an duine chomh fada agus is féidir.
 • D’fhéadfadh uaigneas agus iargúltacht a bheith aimhleasach go dtí sláinte fhisiciúil agus mheabhrach na ndaoine scothaosta.
 • Minicíocht ard de dhúlagar i measc daoine scothaosta.
 • Gá do réimse leathan de thacaíocht tithíochta agus seirbhísí cúraim
 • Méadú ar dheiseanna chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí fhisiciúla agus shóisialta.
 • Éagsúlacht agus réimse na rudaí a chuireann daoine scothaosta ar fáil dá bpobail a aithint.
 • Gá níos láidre do chuimsiú de dhaoine scothaosta ar bhoird cinnteoireachta.

Ar ais go barr

Céard é ‘Aoisbhá?’

Déanann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte cur síos ar phobal ‘aoisbhá’ mar áit a aithníonn soláthraí seirbhísí, oifigigh poiblí, ceannairí phobail, ceannairí chreidimh, daoine gnó agus saoránaigh an éagsúlacht mhór idir dhaoine scothaosta, a chuireann a n-éagsúlacht agus a gcúnamh i ngach réimse de shaol an phobail chun cinn, áit atá meas ag gach duine ar a gcinntí agus a stíl mhaireachtála, agus áit a bhíonn daoine ag súil agus ag freagairt le riachtanais agus roghanna maidir le dul in aois.

Ar ais go barr

Déimeagrafaic

Maidir le déimeagrafaic an réigiúin san Iarthar Láir, léiríonn an Daonáireamh 2011 go raibh 12.4% de dhaonra an réigiúin de 379,327 san aoisghrúpa 55-85+ (88,546).

Bhí an daonra i Luimneach 191,809 sa bhliain 2011. Bhí céatadán an daonra san aoisghrúpa 55-85+ 25.9% (43,691 daoine).

Léiríonn figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh gur tháinig méadú 3.4% ar dhaonra Luimnigh idir 2006 agus 2011 ach tháinig méadú de 13.4% ar líon na ndaoine idir 55 agus 85 bliana. Chomh maith leis sin, bhí meán aoise de dhuine éigin ina gcónaí i Luimneach i 2006 35.8 bliana d’aois i gcomparáid le 36.5 bliana d’aois cúig bliana níos déanaí.

Ar ais go barr

An Todhchaí

Ciallaíonn mian Luimnigh a bheith Aoisbhá:

 • Go mbeidh sé áit iontach agus tú ag eirí níos sine.
 • Go mbeidh foirgnimh poiblí, siopaí agus seirbhísí le rochtain éasca ar fáil.
 • Go mbeidh tuairimí na ndaoine scothaosta tógtha in áireamh nuair atá cinntí suntasacha á dhéanamh i Luimneach.
 • Go mbeidh cur chuige dearfach curtha chun cinn maidir le dul in aois agus go mbeidh aghaidh tugtha ar steireítíopaí faoi dhaoine scothaosta.
 • Go mbeidh deiseanna cruthaithe do dhaoine scothaosta ionas gur féidir leo a bheith meallta i Luimneach mar fhostaí agus mar shaorálaí.

Ar ais go barr

Eolas Teagmhála

Aoisbhá Luimneach
Fón: +353 61 557525
Ríomhphost: agefriendly@limerick.ie

Ar ais go barr

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90