Plean Ceantair Áitiúil Ráth Caola

Is doiciméad dlíthiúil é Plean Ceantair Áitiúil Ráth Caola agus is ráiteas poiblí é ar bheartais phleanála. Leagann sé amach an treoirphlean d’fhorbairt Ráth Caola thar shaolré an Phlean.

Ghlac Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le Plean Ceantair Áitiúil Ráth Caola 2023 – 2029 an 10ú Eanáir 2023, de réir fhorálacha an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). Tagann an Plean Ceantair Áitiúil i bhfeidhm ón 21ú Feabhra 2023.

Download the latest documents

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000