Comhairle na nÓg Luimnigh

Is comhairlí leanaí agus óige iad Comhairle na nÓg agus tá ceann amháin i ngach Údarás Áitiúil ar fud na tíre.

  • Limerick Comhairle na nÓg

Cad é Comhairle na nÓg?

Faoi Sprioc 1 den Straitéis Náisiúnta Leanaí (2000) ‘Beidh glór ag leanaí i gcúrsaí a bhaineann leo agus tabharfar aird chuí ar a dtuairimí de réir a n-aoise agus a n-aibíochta’.

Ar cheann de chuspóirí Chomhairle Luimnigh tá a chinntiú go dtugtar an deis do leanaí agus do dhaoine óga a bheith páirteach i bhforbairt polasaithe seirbhísí áitiúla, dul i ngleic leis an bpróiseas agus é a thuiscint agus ‘guth a bheith acu’. I bhfianaise na fírice go bhfuil Comhairle na nÓg do dhaoine óga faoi 18 mbliana d’aois agus mar sin nach bhfuil aon mheicníocht vótála eile acu chun a nglór a chur in iúl, tá Comhairle na nÓg deartha chun go mbeidh guth ag daoine óga ar na seirbhísí, na beartais agus saincheisteanna a théann i bhfeidhm orthu ina gceantar áitiúil. Tá 30 duine óg ar Chomhairle Luimnigh, ag teacht ón gcathair agus ón gcontae araon.

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh freagrach as reáchtáil laethúil Chomhairle na nÓg agus tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse acu le Seirbhís Óige Luimnigh chun an comhordú ina leith seo a bhainistiú. Is nasc iad an tÚdarás Áitiúil le cinnteoirí laistigh den Údarás Áitiúil agus bíonn baint acu lena chinntiú go n-éistear le tuairimí na ndaoine óga agus go mbíonn tionchar acu. Tá ról lárnach ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh freisin maidir le feasacht a chothú ar Chomhairle agus na hábhair a oibrítear orthu sa cheantar áitiúil faoi láthair.

Cad é CGB Comhairle?

Bíonn Cruinniú Ginearálta Bliantúil ag gach Comhairle na nÓg sa bhFómhar/Geimhreadh, agus tugtar cuireadh do leanaí agus do dhaoine óga ó scoileanna áitiúla agus ó ghrúpaí óige. Freastalaíonn 100 duine óg ar CGB Luimnigh. Ag CGB Luimnigh, pléann na daoine óga an topaic reatha a bhfuil an Chomhairle ag obair air agus roghnaíonn siad na hábhair is tábhachtaí dóibh le bheith ag obair orthu an bhliain dár gcionn. Bíonn obair ghrúpa, plé, líonrú agus roinnt eolais i gceist leis an lá. Tá deis ann freisin do lucht freastail ar spéis leo a bheith páirteach i gCoiste Chomhairle na nÓg Luimnigh don timthriall 2 bhliain ina dhiaidh sin. Tá an coiste seo freagrach as oibriú ar ábhair na Comhairle don bhliain sin agus a bheith mar fhóram comhairleach a oibríonn le cinnteoirí mar shampla: Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, LCETB, agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun roinnt a lua.

Naisc Úsáideacha

  • Suíomh idirlín Chomhairle na nÓg Náisiúnta
  • Facebook Comhairle na nÓg Luimnigh
  • Twitter Chomhairle na nÓg Luimnigh
  • Comhairle Luimnigh ar Sheirbhís Óige Luimnigh

Eolas teagmhála

An Roinn Forbartha Pobail Uirbeach agus Tuaithe
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimneach V94 EH90
Fón: +353 61 556000
Ríomhphost: customerservices@limerick.ie

What is the Comhairle AGM?

Every Comhairle na nÓg holds an Annual General Meeting in the Autumn/Winter, to which children and young people are invited from local schools and youth groups. 100 young people attend the Limerick AGM. At the Limerick AGM, the young people discuss the current topic the Comhairle are working on and pick the topics of most importance to them to work on in the following year. The day involves group work, discussions, networking and information sharing. There is also an opportunity for interested attendees to join the Limerick Comhairle na nÓg Committee for the following 2 year cycle. This committee is responsible for working on the topic(s) of the Comhairle for that year and being the consultative forum that works with decision-makers for example: Limerick City and County Council, LCETB, and the DCYA to name a few.

Limerick Comhairle na nÓg 2019 AGM

Limerick Comhairle na nÓg 2018 AGM

Limerick Comhairle na nÓg 2017 AGM

Limerick Comhairle na nÓg 2016 AGM

What have Limerick Comhairle been working on in 2019?

Limerick chose the theme of ‘Homelessness’ for 2019. The Comhairle members have considered how homelessness could be alleviated and are identifying realistic ways to potentially help.  


Useful Links


Contact Information

Urban and Rural Community Development Department
Limerick City and County Council
Merchant's Quay
Limerick V94 EH90

Phone: +353 61 556000
Email: customerservices@limerick.ie

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90