Dramhaíl agus Athchúrsáil

 • Bainc Buidéal

  Tá 64 ionad banc buidéal ar fud chathair agus chontae Luimnigh atá á mbainistiú ag an Roinn Comhshaoil.
 • Bainistiú Dramhaíola sa Bhaile

  Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh tiomanta do ghníomhaíocht dhearfach ar bhainistiú dramhaíola a chur chun cinn.
 • Bainistíocht Dramhaíola Eastóscach

  Ciallaíonn dramhaíl eastóscach dramhaíl ó na tionscail eastóscacha, dramhaíl a eascraíonn as sirtheoireacht, eastóscadh, cóireáil agus stóráil acmhainní mianraí.
 • Ceadanna Bailithe Dramhaíola

  Ceanglaítear ar aon duine a bheartaíonn dramhaíl a bhailiú ar mhaithe le luach saothair, d’fhonn brabús nó eile le linn gnó, Cead Bailithe Dramhaíola a shealbhú (Alt 34, den Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996).
 • Ceadanna Bailithe Dramhaíola Náisiúnta

  Déanfaidh an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola (NWCPO) iarratais ar cheadanna bailithe dramhaíola agus iarratais ar athbhreithniú ar cheadanna bailithe dramhaíola a phróiseáil.
 • Conas Déileáil le Feithicil a bhfuil a ré caite

  Tá seancharr agat ag deireadh a shaoil, agus ba mhaith leat fáil réidh leis, mar sin cad a dhéanann tú?
 • Deisigh Mo Rudaí

  De ghnáth, do go leor daoine, ceannaítear ríomhaire nua nó meaisín níocháin nua nuair a bhriseann an seancheann. Mar sin féin, is minic a bhíonn deisiú agus athúsáid ina rogha níos saoire agus is cinnte go bhfuil sé níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.
 • Dramhaíl Ghuaiseach

  Is í Oifig Náisiúnta TFS Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an t-aon údarás chun aistriú dramhaíola ghuaiseacha a riar laistigh d’Éirinn.
 • Dramhaíl Tógála agus Scartála

  Faoin reachtaíocht dramhaíola, sainmhínítear Dramhaíl Tógála agus Scartála mar gach dramhaíl a eascraíonn as gníomhaíochtaí tógála, athchóirithe agus scartála.
 • Dramhaíl a Chur i Láthair

  Ag an gCruinniú a bhí ar siúl ar an 28 Eanáir 2019, ghlac Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh le Fodhlíthe Chathair agus Chontae Luimnigh (Dramhaíl Teaghlaigh agus Tráchtála a Leithlisiú, a Stóráil agus a Chur i Láthair) 2019.
 • Dramhbhoinn

  Cé nach rangaítear dramhbhoinn mar guaiseach, is féidir leo truailliú comhshaoil a chruthú má dhiúscraítear iad go mícheart nó go mífhreagrach. Gintear thart ar 35,000 tona de dhramhbhoinn in Éirinn gach bliain.
 • Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (WEEE)

  Is éard atá i gceist le Dramhaíl WEEE ná ann aon rud a thugann cadhnra nó plocóid cumhacht dó. Ná cuir Dramhaíl WEEE nó cadhnraí úsáidte san araid bhruscair ghinearálta.
 • Forfheidhmiú Ceadanna Saoráide Dramhaíola agus Clárúcháin

  Eisíonn údaráis áitiúla údaruithe do ghníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann le dramhaíl. Athraíonn na gníomhaíochtaí seo ó allmhairiú ithreacha dramhaíola agus spallaí go leibhéal na dtailte a ardú, go díchóimeáil feithiclí.
 • Freagracht Miondíoltóirí maidir le Earraí Leictreacha (WEEE) agus Cadhnraí

  BA CHÓIR d’aon mhiondíoltóir a dhíolann trealamh leictreach agus leictreonach (rud ar bith a bhfuil plocóid nó ceallraí ann) agus/nó cadhnraí tionsclaíocha/gluaisteacha/iniompartha clárú leis an AAÉ (Ardán Athchúrsála na hEorpa) nó le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.
 • Ionad Dramhaíola & Athchúrsála Ghort an Droma

  Dúnadh láithreán líonta talún Ghort an Droma i 2014. Áfach, tá ionad dramhaíola agus athchúrsála i bhfeidhm ag láithreán Líonta Talún Ghort an Droma.
 • Ionaid Athchúrsála

 • Plaistigh Feirme

  Is é Grúpa Táirgeoirí Scannán Feirme na hÉireann (IFFPG) scéim comhlíontachta na hÉireann chun plaistigh feirme a athchúrsáil.
 • Rialacháin maidir le Dramhaíl Bia

  Tháinig na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola Bia i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2010. Tá na rialacháin seo deartha chun scaradh foinse agus úsáid thairbheach na dramhaíola bia a eascraíonn san earnáil tráchtála a chur chun cinn.
 • Rialacháin maidir le Pacáistíocht

  Tá Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Pacáistíocht) 2014 deartha chun aisghabháil dramhaíola pacáistithe a chur chun cinn trí oibleagáidí athchúrsála a chur i bhfeidhim ar sholáthróirí tráchtála a chuireann pacáistíocht nó táirgí pacáistithe ar mhargadh na hÉireann.
 • Réigiún Dramhaíola an Deiscirt

  Is cuid de Réigiún Dramhaíola an Deiscirt í Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. I mí na Bealtaine 2015, seoladh Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Deiscirt 2015-2021 mar aon leis an Tuarascáil Tionchair Natura agus an Ráiteas um Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (MSC) gaolmhar.
 • Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí (Tarscaoileadh Araid)

  Tá Scéim Fóirdheontais Bailiúcháin Dramhaíola Tí á feidhmiú ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh. Is é an bealach is tapúla agus is éasca chun iarratas a dhéanamh ná ar líne trí MyLimerick, agus tá sonraí maidir leis seo ar fáil thíos.
 • Údaruithe Rialacháin Sloda Múnlaigh um Bainistiú Dramhaíola

  Forálann na Rialacháin seo do chlárú agus do rialáil saoráidí sloda séarachais chun ceanglais na Creat-Treorach Dramhaíola a chomhlíonadh.