Prótacal do Chuiridh leis an Méara

Tá na treoirlínte agus an fhaisnéis a leanas beartaithe chun eolas agus cabhair a thabhairt d’eagraíocht nó grúpa ar mian leo cuireadh a thabhairt do Mhéara Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cllr. Daniel Butler, chun freastal ar fheidhmeannas.

Iarrtar ar an Óstach cloí leis an treoraíocht sin chomh mór agus indéanta. Bainfidh na treoirlínte le Ball an Chomhairle ainmnithe nó ag déanamh ionadaíochta ar bhealach eile ar an Méara.  

Áirítear le aon tagairt ar a leanas don Méara an Banmhéara freisin. Tá na treoirlínte agus an fhaisnéis a leanas beartaithe chun eolas agus cabhair a thabhairt d’eagraíocht nó grúpa (tagartha as seo amach mar “an tÓstach”) ar mian leo cuireadh a thabhairt do Mhéara agus Banmhéara freastal ar an bhfeidhm.

Iarrtar ar an Óstach cloí leis an treoraíocht sin chomh mór agus indéanta. Bainfidh na treoirlínte le Ball an Chomhairle ainmnithe nó ag déanamh ionadaíochta ar bhealach eile ar an Méara.


Cuirí

  1. Ba chóir foirm chaighdeánach (ar fáil le íoslódáil thíos) a bheith comhlíonta go hiomlán le mionsonraí ar an bhfeidhm, eagraíocht, srl agus an leibhéal rannpháirtíochta ag an Méara. Ba chóir faisnéis eile atá ábhartha a sholáthar chomh maith.
  2. Ba chóir cuirí d’fheidhmeanna nó ócáidí srl a sheoladh, i gcóip chrua chuig - An Rúnaí, Oifig an Mhéara, Cé na gCeannaithe, Luimneach, nó go leictreonach chuig - mayor@limerick.ie.
  3. I gcomhthéacs na n-éileamh ar an Oifig agus chun sceidealú a éascú do Dhialann an Mhéara, ba chóir fógra cuí a thabhairt (go ginearálta ceithre sheachtaine ar an íosmhéid) ag an Óstach. 


Fáiltiú

  1. Ní mór don Óstach cinntiú go bhfuil spás páirceála in áirithe do charr an Mhéara.
  2. Ba chóir don duine freagrach casadh leis an Méara agus Banmhéara nuair a thagann siad ag an mbealach isteach san fhoirgneamh, agus iad a thionlacan go dtí a suíomhanna.
  3. Ba chóir an Méara agus Banmhéara a chur in aithne don Óstach, ceannairí na heagraíochta / ghrúpa, daoine iomráiteacha eile, agus aon duine riachtanach eile.
  4. In aon socrú suíocháin, go ginearálta ba chóir don suíomh atá in áirithe don Mhéara a bheith díreach ar thaobh dheis an Óstaigh / duine sa chathaoir.


Tosaíocht

  1. Tugtar tosaíocht don Mhéara i ngach suíomh sa Chathair agus Contae, seachas nuair atá Uachtarán na hÉireann i láthair.
  2. Nuair a bhíonn Ball eile an Chomhairle sa chathaoir, nó ag déanamh ionadaíochta ar an Méara, ba chóir tosaíocht an Mhéara a thabhairt dó/di.
  3. Más gá don Mhéara labhairt ag aon ócáid, ba chóir don chuairt ón eagraíocht/grúpa é seo a dheimhniú. Seachas i gcás cur in aithne an Óstaigh, is normálta don Mhéara a bheith mar chéad chainteoir nó luaite leis an gcéad shláinte. 


Teideal

An teideal is oiriúnaí do Chéad Shaoránach na cathrach nó an chontae ná Méara.


Conclúid

I gconclúid na feidhme, ba chóir an Méara agus Banmhéara a thionlacan go dtí a gcarr ag an Óstach nó duine freagrach eile. 


Foirm Iarratais

Más mian leat cuireadh a thabhairt don Mhéara chuig feidhm déan íoslódáil agus comhlíon an Prótacal Freastail sna cáipéisí tacaíochta ag deireadh an leathanaigh seo agus seol é ar ais chuig mayor@limerick.ie nó post chun Oifig an Mhéara.
 

Faisnéis Teagmhála

Oifig an Mhéara
Cé na gCeannaithe
Luimneach.

Guthán: +353 61 557334
R-phost: mayor@limerick.ie

 

Download the latest documents