Deontas Forbartha Tithíochta 2024 do Chothabháil Spásanna Oscailte

Tá an Scéim seo deartha chun cuidiú le coistí cónaitheoirí pobail spásanna oscailte a chothabháil ina n-eastáit trí mhaoiniú a sholáthar chun féar a ghearradh.

Tá foirmeacha iarratais agus sonraí maidir leis an méid thuas ar fáil ó:

An tSeirbhís do Chustaiméirí
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe / Oifig Thuar an Daill
Luimneach
Fón: 061 556000
R-phost: customerservices@limerick.ie

Dé hAoine an 29 Márta 2024 is ea an spriocdháta le haghaidh foirmeacha iarratais.

Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an spriocdháta seo.

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90