Comhordú Clár na gCathracha Idirchultúrtha

Tá iarratas déanta ag Luimneach ar stádas Cathracha Idirchultúrtha de chuid Chomhairle na hEorpa.

Tá iarratas déanta ag Luimneach ar stádas Cathracha Idirchultúrtha de chuid Chomhairle na hEorpa. Fuarthas faomhadh ó Chomhairlí Cathrach agus Contae Luimnigh ag a gcruinnithe faoi seach i Márta 2013 chun Stádas Cathrach Idirchultúrtha a bhaint amach.

Cuireadh tús le clár na gCathracha Idirchultúrtha (ICC) in 2008 mar chomhthionscnamh píolótach de chuid Chomhairle na hEorpa (CoE), agus an Choimisiúin Eorpaigh. Is féidir aon tagairt do Luimneach mar Chathair Idirchultúrtha a léirmhíniú mar Chathair agus Contae Luimnigh.

Sainmhínítear an Chathair Idirchultúrtha mar;
Tá daonra éagsúil ag an gCathair Idirchultúrtha lena n-áirítear daoine le náisiúntachtaí, bunús, teangacha nó reiligiúin/creidimh éagsúla. Féachann formhór na saoránach ar an éagsúlacht mar acmhainn, ní mar fhadhb, agus glacann siad go n-athraíonn gach cultúr de réir mar a théann siad i ngleic le chéile sa spás poiblí. Téann an chathair i ngleic go gníomhach le claontacht agus leithcheal agus cinntíonn sí comhdheiseanna do chách trína struchtúir rialachais, a hinstitiúidí agus a seirbhísí a oiriúnú do riachtanais daonra éagsúil gan cur isteach ar phrionsabail chearta an duine, an daonlathais agus an smachta reachta. I gcomhpháirtíocht le gairmithe gnó, na sochaí sibhialta agus na seirbhíse poiblí, forbraíonn an chathair idirchultúrtha raon beartas agus gníomhartha chun meascadh agus idirghníomhaíocht níos fearr a spreagadh idir grúpaí éagsúla. Cuidíonn an leibhéal ard muiníne agus comhtháthaithe sóisialta le coinbhleachtaí agus foréigean a chosc, le héifeachtúlacht beartais a mhéadú agus le tarraingteacht na cathrach do dhaoine agus d’infheisteoirí araon a dhéanamh.

Líon na Neamhnáisiúnaigh i Luimneach

Thaifead Daonáireamh 2011 líon na neamhnáisiúnaigh laistigh den stát ag 544,357, (12% den daonra gnáthchónaitheach). Sa Daonáireamh, ba é an daonra iomlán a léiríodh do Chathair agus do Chontae Luimnigh ná 189,943 agus chuir 18,427, (9.7%) díobh síos orthu féin mar náisiúnaigh neamh-Éireannacha. I gContae Luimnigh bhí 11,580 náisiúnach neamh-Éireannach ina gcónaí agus i gCathair Luimnigh bhí 6,847 neamh-Éireannacha ag dáta an daonáirimh.

Treoirlínte Chomhairle na hEorpa

Tá roinnt treoirdhoiciméad eisithe ag CoE a thugann moltaí sonracha ar na céimeanna atá le glacadh mar chuid den phróiseas chun Cathair Idirchultúrtha a dhéanamh. Thug oifigigh Chomhairle na hEorpa cuairt ar Luimneach i mí Aibreáin, 2014 agus táthar ag súil go dtabharfar an próiseas foirmiúil chun bheith ina Cathair Idirchultúrtha i mí na Samhna 2014 nuair a síneofar Cairt idir Luimneach agus Comhairle na hEorpa.

Straitéis Idirchultúrtha a fhorbairt

De réir mar a théann Luimneach ar aghaidh laistigh den chlár Cathracha Idirchultúrtha beidh air Straitéis Chathair Idirchultúrtha a ullmhú. Seo a leanas na 10 réimse téamacha atá molta i múnla ICC do Straitéis Cathracha Idirchultúrtha;

 • Dearcadh Dearfach an Phobail: Ráiteas poiblí a dhéanamh ag cur in iúl go dtuigeann an chathair/contae go follasach agus go bhfuil sé ag glacadh le dearcadh dearfach i leith na héagsúlachta agus ag glacadh le cur chuige idirchultúrtha.
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar Phríomhfheidhmeanna na Cathrach: Polasaithe, cleachtais agus nósanna imeachta a scrúdú ar fud na réimsí seo a leanas; oideachas, an réimse poiblí, tithíocht agus comharsanachtaí, seirbhísí poiblí agus riarachán cathartha.
 • Coimhlint: Aithnigh dosheachantacht coinbhleachta i bpobail mheasctha agus forbair scileanna na cathrach san idirghabháil agus sa réiteach.
 • Teanga: Infheistíocht mhór a dhéanamh in oiliúint teanga lena chinntiú go mbeidh gach imircigh in ann comhrá a dhéanamh i mBéarla, ach freisin cur ar chumas na seirbhíseach poiblí mionteangacha a fhoghlaim/a fháil.
 • Na Meáin Chumarsáide Áitiúil: Comhstraitéis a bhunú le gníomhaireachtaí áitiúla meán chun nuacht a bhailiú agus a chur i láthair ar bhealach freagrach agus idirchultúrtha.
 • Beartas Idirnáisiúnta: Beartas a bhunú don chathair a fhógraíonn go bhfuil an chathair oscailte do smaointe agus do thionchar ón domhan lasmuigh agus a dhéanann iarracht freisin a féiniúlacht féin a chur in iúl go seachtrach.
 • Intleacht Idirchultúrtha: Tús a chur le próiseas monatóireachta ar shamplaí dea-chleachtais go háitiúil agus in áiteanna eile, ag bailiú agus ag próiseáil faisnéise agus sonraí áitiúla.
 • Oiliúint Feasachta Idirchultúrtha: Tús a chur le clár oiliúna feasachta idirchultúrtha do pholaiteoirí agus d'fhoireann lárnach beartais agus idirghabhála poiblí i ngníomhaireachtaí san earnáil phoiblí.
 • Fáiltiú roimh Núíosaigh: Tús a chur le gníomhaíochtaí fáiltiúla do dhaoine núíosacha sa Chathair
 • Cinnteoireacht Traschultúrtha: Próisis a bhunú chun cinnteoireacht traschultúrtha a spreagadh in eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus in institiúidí poiblí araon, tacú le teacht chun cinn ceannairí sibhialta agus polaitiúla nua ó chúlraí éagsúla.

Cathracha Idirchultúrtha - Na Dearthaí

 • Cáil feabhsaithe do Luimneach
 • Comhordú agus cáilíocht níos fearr a sholáthar d'imircigh.
 • Tacaíocht ó Ghrúpa Oibre Lánpháirtíochta Chathair agus Chontae Luimnigh a bhí ann cheana féin, (IWG), a bunaíodh mar fhochoiste de Bhoird Forbartha Cathrach agus Contae Luimnigh agus é mar aidhm aige comhlachtaí reachtúla, pobail agus deonacha a thabhairt le chéile chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais imeasctha na n-imirceach agus pobail aíochta.
 • Beidh tacaíocht ar fáil ón CoE i dtéarmaí comhairle agus cuairteanna saineolaithe más gá.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Cathracha Idirchultúrtha cliceáil anseo.

Lean Fóram Pobail Chathair Luimnigh ar aghaidh ag tacú le rannpháirtíocht ionadaithe na mballghrúpaí ar rialtas áitiúil agus struchtúir forbartha áitiúla eile i rith 2013. Tugadh faoi obair shuntasach freisin i rith na bliana ar chomhdhlúthú bhallraíocht an Fhóraim. 

 • Stiúrthóireacht Acmhainní Iarthar Luimnigh
 • Ballraíocht an Ghrúpa Chomhairligh Pobail
 • Stiúrthóireacht Forbartha Bhéal Abhra
 • Deontas Líonra Cúraim Pobail Tuaithe
 • Comhordú Grúpa Chathair na Foghlama
 • Tacaíocht Gnóthachtála Sóisearach
 • Ballraíocht an Choiste Seirbhísí Leanaí
 • Comhordú Grúpa Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil
 • Scéim Aláraim Deataigh
 • Deontas Béilí Scoile
 • Comhordú Grúpa ar an mBeart um Chuimsiú Sóisialta
 • Tacaíocht ón bhFóram Pobail agus Deonach

Tacaíocht Grúpa Oibre Comhtháthaithe

Straitéis Frithbhochtaineachta um Chuimsiú Sóisialta 2010-2014

Bunaíodh Grúpa Oibre Comhtháthaithe Luimnigh (IWG) in 2007 agus é mar aidhm acu comhlachtaí reachtúla, pobail agus deonacha a thabhairt le chéile chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais lánpháirtithe na n-imirceach agus na bpobal óstach i Luimneach.
 
I measc na gcomhlachtaí a bhfuil ionadaíocht acu san IWG tá Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh, ionadaí ón bPobal Afracach, An Garda Síochána, Forbairt Bhealach Abhra, An Clár/Luimneach, Bord Oideachais agus Oiliúna, An Roinn Coimirce Sóisialaí, Doras Luimni, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Seirbhís Dídeanaithe Íosagáin Éireann, Pobal Tagálaigis Luimnigh. , Ionad Gníomhaíochtaí Laitvia Luimnigh, Comhpháirtíocht PAUL/Ionad Deonach Luimnigh, Ollscoil Luimnigh, Acmhainní Iarthar Luimnigh, Líonra Idirchreidimh an Mheán-Iarthair, Seirbhís Óige Luimnigh, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.
 
Tá dhá dhoiciméad Straitéise foilsithe ag an IWG. D’fhorbair an IWG an chéad cheann, Plean Comhtháthaithe Chathair & Chontae Luimnigh 2010 - 2012 in 2010. Ba é cuspóir an phlean seo feasacht a mhéadú ar luach na héagsúlachta i dtimpeallacht athraitheach Luimnigh, forbairt beart lánpháirtithe a chur chun cinn agus feabhas a chur ar chúrsaí sóisialta. comhtháthú. Foilsíodh trí thuarascáil ar dhul chun cinn ina leagtar amach an méid a baineadh amach ar bhonn bliantúil ó seoladh an bunphlean.
 
Seoladh Plean Comhtháthaithe nua i dtreo Luimnigh Idirchultúrtha 2013 – 2016 i mí na Nollag 2013. Is é aidhm an phlean seo oibriú i dtreo sochaí bhríomhar, uilechuimsitheach agus fíor-idirchultúrtha a chruthú i Luimneach ina gcuirtear luach ar gach cónaitheoir, beag beann ar a dhath, a gcreideamh nó a gcultúr.

Tacaíocht Pride of Place

Is comórtas uile-oileáin é Pride of Place atá dírithe ar fheabhsúcháin na bpobal áitiúil a aithint chun mórtas cathartha a chruthú ina gceantar. Tá fócas an chomórtais ar dhaoine ag teacht le chéile chun gach rud atá go maith ina gceantar a mhúnlú, a athrú agus taitneamh a bhaint as.

Tá an comórtas á óstáil ag Co-Operation Ireland faoina Chlár Údaráis Áitiúil i gcomhar le Fóram Stiúrtha uile-oileáin na nÚdarás Áitiúil, ar a bhfuil oifigigh ó údaráis ar fud na hÉireann.

Gach bliain, ainmníonn a n-údaráis áitiúla tuairim is céad iarrthóir a dhéanann ionadaíocht ar phobail ó chathracha, bailte agus sráidbhailte ar fud Phoblacht na hÉireann agus Thuaisceart Éireann chun páirt a ghlacadh sa chomórtas.

In Pride of Place, tá deis ar leith ag grúpaí pobail tionscnaimh bróid ar leith a thaispeáint a mbeidh tionchar fadtéarmach agus dearfach acu ar a sochaí. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar ghníomhaíochtaí forbairt ionad pobail, dul i ngleic le saincheisteanna eisiamh sóisialta, bunú cumainn áitritheoirí nó soláthar áiseanna cúram leanaí.

Ghlac na ceithre ghrúpa seo a leanas as Luimneach páirt sa chomórtas seo in 2013;

 • Grúpa Comórtas Pride of Place
 • Catagóir Daonra Fhóram Cónaitheoirí Mhaigh Rois os cionn 1,000
 • Eastát Radharc an Chaisleáin, Castleview Estate
 • Fiontraíocht agus Óige Sheirbhís Óige Luimnigh
 • Comhairle Pobail Cheantar Fhainge Daonra 500 – 1,000

 
Bhí an-rath ar Luimneach go dtí seo sa chomórtas seo agus bhuaigh Contae Luimnigh príomhdhuais an údaráis áitiúil in 2010. Laistigh den chathair agus den chontae bhí roinnt buaiteoirí sna catagóirí. Leanadh den rath seo in 2013 agus bhain Castleview Estate an chéad áit ina chatagóir. Bhí Fóram Cónaitheoirí Mhaigh Rois agus Seirbhís Óige Luimnigh sa dara háit ina gcatagóirí faoi seach.

 • SPC Forbairt Baile & Sóisialta
 • Ballraíocht an Choiste Cúraim Leanaí
 • Deontais agus Fóirdheontas a Sholáthar don Phobal
 • Fochoiste Contae Gnóthaí Óige an VEC
This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90