Straitéis Iompair Mórcheantar Uirbeach Luimneach Sionainn (SIMULS)

Tá Straitéis Iompair Mórcheantar Uirbeach Luimneach Sionainn (SIMULS) foilsithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair.

Leagann an Straitéis seo amach an creat do sheachadadh an chórais iompair a theastaíonn chun forbairt Mórcheantar Uirbeach Luimneach Sionainn a chur chun cinn mar chroílár forbartha agus athnuachana cultúrtha agus sóisialta; mar chroílár eacnamaíoch an tIarthair Láir; mar aonad uirbeach aontaithe atá inbhuanaithe don chomhshaol; mar áit inar féidir le daoine de gach aois taisteal go háisiúil agus go sábháilte; agus áit a mheallann daoine, poist agus gníomhaíocht ó cheann ceann na hÉireann agus níos faide i gcéin.

D’ullmhaigh an ÚNI an SIMULS i gcomhar le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Comhairle Contae an Chláir, agus Bonneagar Iompair Éireann. Ba ionchur tábhachtach freisin é comhoibriú Iarnród Éireann.

Bhí an SIMULS faoi réir 2 bhabhta iomlán de chomhairliúchán poiblí le linn a ullmhúcháin, agus breithmheas agus measúnú fairsing le linn a forbartha. Mar sin, cuimsíonn an SIMULS cur chuige cuimsitheach maidir le pleanáil iompair i Mórcheantar Uirbeach Luimneach Sionainn do thréimhse na straitéise bunaithe ar ardleibhéal anailíse teicniúil agus polasaí-bhunaithe agus ag ionchorprú aiseolas ó na próisis chomhairliúcháin phoiblí.

Tá an tuarascáil deiridh agus an doiciméid tacaíochta ar fáil le híoslódáil thíos.