An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP)

Tá sé mar aidhm ag an gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) dul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta trí rannpháirtíocht áitiúil agus comhpháirtíocht idir daoine aonair faoi mhíbhuntáiste, eagraíochtaí pobail agus gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí.

Social Inclusion and Community Activation Programme

Maoiniú

“Tá an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 2018-2022 maoinithe ag Rialtas na hÉireann tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus á chómhaoiniú ag Ciste Sóisialta na hEorpa faoin gClár um Infhostaitheacht, Chuimsiú agus Fhoghlaim (PEIL) 2014- 2020”

Tá SICAP maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le cómhaoiniú ó Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) mar chuid de Chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

Spriocanna Cláir

Tá sé mar aidhm ag SICAP bochtaineacht a laghdú agus cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn in Éirinn trí thacú le pobail agus le daoine aonair a úsáideann cur chuige forbartha pobail, rannpháirtíocht agus comhoibriú. Tá dhá sprioc ag an gClár:

Sprioc 1: Ag Tacú le Pobail

Tacú le pobail agus le spriocghrúpaí chun dul i ngleic le páirtithe leasmhara ábhartha chun eisiamh sóisialta agus saincheisteanna comhionannais a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu, cumas Grúpaí Pobail Áitiúil a fhorbairt, agus pobail níos inbhuanaithe a chruthú.

Sprioc 2: Tacú le Daoine Aonair

Tacú le daoine faoi mhíbhuntáiste chun cáilíocht a saoil a fheabhsú trí thacaíocht don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus don mhargadh saothair a sholáthar.

13 Spriocghrúpa

 • Leanaí agus Teaghlaigh faoi Mhíbhuntáiste
 • Daoine Óga faoi Mhíbhuntáiste (aois 15-24)
 • Mná faoi Mhíbhuntáiste
 • Grúpa Riachtanas Nua
 • Tuismitheoirí Aonair
 • Oibrithe/Teaghlaigh ar Ioncam Íseal
 • Pobail Nua (lena n-áirítear Dídeanaithe/Iarrthóirí Tearmainn)
 • Daoine a chónaíonn i bPobail faoi Mhíbhuntáiste
 • Daoine faoi Mhíchumas
 • Romaigh
 • Lucht Siúil
 • Daoine Scoite ón Margadh Saothair (Neamhghníomhach go hEacnamúil)
 • Daoine Dífhostaithe
   

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil

Tá an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil ag bainistiú an chláir SICAP ar leibhéal áitiúil. Tar éis próisis soláthair phoiblí tá Feidhmitheoirí an Chláir a sholáthraíonn an Clár SICAP 2018-2022 i Luimneach:

 • Acmhainní Iarthar Luimnigh
 • Forbairt Bhealach Abhra
 • Comhpháirtíocht Paul
 • Feidhmíonn Pobal mar ghníomhaire na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail maidir le bainistíocht agus maoirsiú náisiúnta ar an gclár chomh maith le tacaíochtaí a sholáthar do Fheidhmitheoirí an Chláir agus do na Coistí um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail chun cabhrú le caighdeáin cháilíochta a thabhairt don chlár.
Local Development Companies - Programme Implementers

Pobal acts as the agent of the Department of Rural and Community Development with respect to national management and oversight of the programme as well providing supports to Programme Implementers and LCDCs to assist in bringing quality standards to the programme.

Limistéar Lot Lot Uimh. Ainm Lot Feidhmitheoir Cláir
Luimneach Thiar 21-1 Iarthar na Tuaithe Acmhainní Iarthar Luimnigh
Luimneach Thoir 21-3 Oirthear na Tuaithe Forbairt Bhealach Abhra
Uirbeach Luimnigh 21-2 Uirbeach Luimnigh Comhpháirtíocht PAUL
This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90