Scéim CLÁR 2024

Tá beagnach €9 milliún fógartha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail Heather Humphreys le haghaidh áiseanna pobail agus spóirt ar fud na tíre faoi Chlár CLÁR 2024. Tacóidh an maoiniú seo leis na céadta tionscadal le fócas ar leith ar cheantair inar tháinig laghdú suntasach ar an daonra. Cuirfear deontais suas le €50,000 ar fáil chun tacú le forbairt áiseanna pobail agus spóirt, clubanna óige, clóis súgartha, gairdíní na gcéadfaí, conairí siúlóide agus go leor eile.

Don chéad uair faoi Chlár CLÁR, cuirfear maoiniú ar fáil chun uasghrádú agus feabhsúcháin a dhéanamh ar ardaín lucht féachana ag CLG agus clubanna spóirt áitiúla.

Bearta CLÁR 2024

Tá Beart amháin faoi chlár CLÁR 2024 á sheachadadh trí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh:
Beart 1: Áiseanna agus Conláistí Pobail a Fhorbairt

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ó Scoileanna/Grúpaí Pobail agus ó Chuideachtaí Forbartha Áitiúla maidir le Beart 1 do thionscadail laistigh de na limistéir CLÁR ainmnithe. Is féidir le Grúpaí Pobail eagraíochtaí áitiúla spóirt a áireamh in áit a bhfuil an bonneagar a fhaigheann tacaíocht chun leasa an phobail i gcoitinne (ní hamháin an eagraíocht spóirt) agus a chuirtear é ar fáil go héasca do gach ball den phobal gan aon srianta ná ceanglais bhreise a bheith curtha i bhfeidhm.

Caithfidh aon áiseanna pobail a mhaoinítear a bheith ar oscailt don phobal gan riachtanas a bheith mar bhall de chlub, cláraithe i scoil srl. Ní mór d’áiseanna ar thailte na scoile a bheith ar oscailt don phobal lasmuigh d’uaireanta scoile m.sh. tráthnónta, deirí seachtaine agus laethanta saoire scoile.

Samplaí de thionscadail a bhféadfaí tacaíocht a thabhairt dóibh:

 • Oibreacha athchóirithe ar mhionscála ar ionaid phobail
 • Limistéir Cluichíochta Ilúsáide (LCI)/áiseanna Astro-Turf lena n-áirítear uasghrádú
 • Clóis Súgartha/Páirceanna scátála/Pumpraonta/Raonta rothaíochta
 • Raonta Siúl/Rith/Lúthchleasaíochta
 • Cúirt Liathróide Láimhe/ Cúirteanna Leadóige/ Cúirteanna Cispheil/ Tailte Cruicéid
 • Giomnáisiam Pobail/ Pictiúrlanna Pobail
 • Gairdíní na gCéadfaí / Gairdíní Pobail / Cuibhrinn
 • Rochtain ar láithreáin oidhreachta áitiúla uathúla / limistéir áilleachta nádúrtha
 • Limistéir Bhabhlála Allamuigh/ Áiseanna Leithris Lasmuigh / Carrchlós
 • Feabhas a chur ar rochtain ag tailte spóirt m.sh. forbairt/uasghrádú ardáin lucht féachana ag tailte spóirt áitiúla le fócas ar leith ar rochtain a fheabhsú do dhaoine de gach cumas agus aois

Sa scéim CLÁR 2024, ní dhéanfar na tionscadail seo a leanas a mhaoiniú:

 • Bearta Sábháilteachta Scoile/Pobail*
 • Cosáin
 • Marcanna bóthair / trasrianta coisithe
 • Scáthláin bhus*
 • Oibreacha ar fhoirgnimh scoile reatha nach bhfuil oscailte don phobal tar éis uaireanta scoile
 • TCI

*Tá maoiniú le haghaidh oibreacha sábháilteachta ar scoileanna agus soláthar cosáin srl. ar fáil faoin gClár Bealaí Sábháilte chun na Scoile/an Clár Taistil Gníomhach a fheidhmíonn an Roinn Iompair/BIÉ.

Is é an t-uasleibhéal maoinithe d’aon tionscadal aonair ná €50,000 agus tá maoiniú deontais ag ráta 90% de chostais iomlána an tionscadail. Ní mór an 10% eile nó iarmhéid an chostais a sholáthar trí acmhainní údaráis áitiúil / pobail / eile. Glacfar le ranníocaíochtaí daonchairdiúla mar chostais iomlána nó mar chuid de chostais mhaoinithe meaitseála.

Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir le maoiniú meaitseála teacht ó Scéimeanna eile den RFTP.

Tá iarratais ar CLÁR 2024 Beart 1 dúnta anois.

Is féidir le Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh uasmhéid de 15 iarratas, faoi Bheart 1, a chur ar ghearrliosta lena gcur faoi bhráid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail ar aghaidh. Tá sé tábhachtach go léireoidh iarratais fianaise shoiléir ar riachtanas agus go dtugann siad breac-chuntas ar ábharthacht an tionscadail (maidir le) do Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Luimnigh (PÁPL) agus/nó pleananna áitiúla nó réigiúnacha eile. Cliceáil anseo le haghaidh doiciméad Plean Forbartha Luimnigh 2022-2028.

Déanfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh iarratais a mheas maidir le hoiriúnacht bunaithe ar an eolas atá leagtha amach san iarratas. Iarrann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ar gach páirtí leasmhara athbhreithniú a dhéanamh ar achoimre na scéime agus an fhoirm Iarratais Tionscadail ábhartha a chomhlánú.

Ba cheart cead pleanála a fháil roimh iarratas. Mura bhfuil sé daingnithe, ní mór an uimhir thagartha pleanála a sholáthar mar fhianaise ar iarratas a bheith curtha isteach.

Is féidir Achoimre na Scéime, Foirmeacha Iarratais Tionscadail, Léarscáil de Cheantair CLÁR Luimnigh, Liosta de Cheantair CLÁR Luimnigh (Toghroinn Ceantair) a íoslódáil thíos nó is féidir ceisteanna a chur chuig CLAR@limerick.ie nó ar an bhfón chuig 061-557199.

Seachas an Bheart thuas atá á sheachadadh trí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, beidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag glacadh le hiarratais go díreach, maidir leis na Bearta seo a leanas:

 • Beart 2: Soghluaisteacht, Cúram Ailse agus Iompar na gCéad Fhreagróirí sa Phobal
 • Beart 3: ‘Ár nOileáin

Ba chóir iarratais faoi Bheart 2 agus 3 a chur isteach go díreach chuig an Roinn. Tá Achoimrí Scéimeanna agus Foirmeacha Iarratais ar fáil ar Shuíomh Gréasáin an Rialtais trí chliceáil anseo.

Ní mór Iarratais Thionscadail Chomhlánaithe mar aon le doiciméid tacaíochta, maidir le Beart 1, a chur faoi bhráid Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh faoi 4in Dé hAoine 07ú Meitheamh 2024.

Trí Ríomhphost chuig (an modh is fearr): CLAR@limerick.ie

Tríd an bPost chuig:

CLÁR 2024
Forbairt Pobail Uirbeach agus Tuaithe
An Stiúrthóireacht Forbartha Pobail
Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
Cé na gCeannaithe
Luimnigh
V94 EH90

CLAR Scheme partner logos

Download the latest documents

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90