Ciste Aitheantais Pobail 2023

Ar an 25 Eanáir 2023, d’fhógair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (RFTP) seoladh an ‘Ciste Aitheantais Pobail 2023’ atá dírithe ar thionscadail i bpobail a dhéanann óstáil ar Thairbhithe de Chosaint Shealadach agus/nó d’iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta: Chun a rannchuidiú leis an bhfreagra éigeandála a aithint.

Is é aidhm leathan an chiste €50m seo ná áiseanna a fhorbairt nó a fheabhsú a rachaidh chun tairbhe an phobail i gcoitinne amach anseo. Tá €1,389,505 bronnta ar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh don chiste seo.

Limistéir Incháilithe

Leagtar amach i sonraí na scéime nach measfar ach na ceantair a bhfuil leibhéil arda daoine nua isteach iontu a bheith incháilithe don scéim seo. I Luimneach is iad na ceantair sin:

 • Cathair Luimnigh agus na Bruachbhailte Uirbeacha
 • Ardach
 • An Brú
 • An Cheapach Mhór
 • Caisleán Uí Chonaill
 • Clár Aidhne/Baile an Bhrúnaigh
 • Faing
 • Gleann
 • Cill Díoma
 • Cill Mocheallóg
 • Cill Fhíonáin
 • Pailís Chaonraí

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag lorg léirithe spéise (LS) do thograí tionscadail ó ghrúpaí pobail sna ceantair atá liostaithe thuas.

Tá an ciste le haghaidh costais chaipitil amháin - ní bheidh Costais Oibriúcháin / tuarastail / cláir incháilithe.

Catagóirí Ciste

Tá dhá chatagóir ag an LS le haghaidh cineálacha tionscadal a d’fhéadfaí a mhaoiniú faoin scéim.

 1. Catagóir (1) a chlúdaíonn Oibreacha Caipitiúla os cionn €5,000 do na nithe seo a leanas:
 • Athchóiriú ar chlubanna agus áiseanna spóirt áitiúla
 • Uasghrádú áiseanna pobail ar nós áiteanna súgartha, siúlbhealaí, páirceanna agus gairdíní pobail.
 • Feabhsú ar áiseanna scoile nó paróiste atá oscailte don phobal i gcoitinne tar éis uaireanta oibre nó ag an deireadh seachtaine.
 • Bonneagar iompair ar nós feithiclí pobail agus scáthláin bus

Ní mór na heilimintí go léir a bhaineann le tionscadail Chatagóir (1) a bheith críochnaithe 60% go hiomlán agus caite faoin 30 Meán Fómhair 2023.

 1. Catagóir (2) a chlúdaíonn trealamh go huasluach €4,999 do na nithe seo a leanas:
  • Trealamh a cheannach ar mhaithe le clubanna áitiúla, féilte, eagraíochtaí ceoil agus ealaíon.

Ní mór na heilimintí go léir a bhaineann le tionscadail Chatagóir (2) a bheith críochnaithe agus caite faoin 30 Lúnasa 2023.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir léirithe spéise a chur isteach ar líne ag baint úsáide as an nasc seo

Ba cheart sonraí an tionscadail atá beartaithe laistigh de na cheantair sainaitheanta a chur isteach ar líne roimh am scoir gnó an 7 Márta 2023.

Tabhair faoi deara le do thoil gur trí phróiseas iomaíoch a roghnófar na tionscadail faoin scéim agus go ndéanfar measúnú ar Léirithe Spéise (LS) bunaithe ar na critéir incháilitheachta agus ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil san LS. Tabharfar tosaíocht do thionscadail atá in ann a léiriú go bhfuil ar a gcumas dul chun leasa an phobail i gcoitinne agus a sheachadfar laistigh de na spriocdhátaí riachtanacha. Is faoi chinneadh na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail a bheidh an maoiniú a dhámhachtain.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Ríomhphost: CRF@limerick.ie

Fón: 061 556000

This service is provided by

Urban and Rural Community Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Merchant's Quay, Limerick V94 EH90