Cathair Chinn Lis Plean Ceantar Áitiúil

Fógra go bhfuil glactha le Plean Ceantair Áitiúil Chathair Chinn Lis 2023 – 2029

Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé measta ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, de bhun fhorálacha an Achta thuas, go bhfuil Plean Ceantair Áitiúil Chathair Chinn Lis 2023 – 2029, ar ghlac Baill Tofa Cheantar Bardasach na Ceapaí Móire – Chill Mocheallóg, Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh déanta an 20ú Aibreán 2023.  Tagann an Plean Ceantair Áitiúil i bhfeidhm ón 1ú Meitheamh 2023.

Is féidir cóip den Phlean Ceantair Áitiúil mar aon leis na tuarascálacha gaolmhara a iniúchadh in Oifigí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i gCé na gCeannaithe, go laethúil (gan laethanta saoire poiblí san áireamh) ón Luan go hAoine idir 9.00rn agus 5.00in.  Is féidir cóip den Phlean a iniúchadh freisin sna Leabharlanna Poiblí i dTuar an Daill agus Leabharlann Chathair Luimnigh le linn gnáthuaireanta oscailte.

Tá an Plean ar fáil freisin ar láithreán gréasáin na Comhairle ag www.limerick.ie

Is féidir an Plean a cheannach ar phraghas €25.00 ón Stiúrthóireacht Pleanála, Comhshaoil, agus Comhfhorbartha Áite, Cé na gCeannaithe, Luimneach.

This service is provided by

Forward Planning

Phone +353 61 556000