Ciste Struchtúir Stairiúla

Aithníonn Ciste Struchtúir Stairiúla go dtugann foirgnimh agus struchtúir stairiúla na hÉireann timpeallacht thógtha luachmhar uathúil dúinn.

D’athchuir an beart nua seo, Ciste Struchtúir Stairiúla, Ciste Struchtúir faoi Riosca (tugtha isteach ar dtús mar fhreagra éigeandála ar fhionraí réimse leathan bearta ar fáil d’úinéirí agus caomhnóirí ár n-oidhreachta thógtha i ngeall ar an ngéarchéim airgeadais). Díreoidh an Scéim nua seo go háirithe ar chaomhnú agus feabhsú struchtúir agus foirgnimh stairiúla chun leasa an phobail agus na ndaoine. 

Cé go bhfuil príomh-fhreagracht as cúram agus coinneáil struchtúir chosanta leis an úinéir, déanfaidh an beart nua infheistíocht chaipitil riachtanaigh inár n-oidhreacht thógtha luachmhar, agus cuideoidh sé le príomh-gheallshealbhóirí foirgnimh stairiúla chun iad a chosaint sa todhchaí chun leasa a bpobail agus an phobail.

Gné den tionscnamh seo ná gur féidir leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú a shannadh do thionscadail glactha i gcomhpháirtíocht le eagraíochtaí amhail OPW, Uiscebhealaí Éireann, Seirbhís Pháirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Trusta Chomhartha Talún, agus mar sin de.

Is príomh-aidhmeanna an bhirt seo ná:

  • Obair chaomhnaithe a dhéanamh ar struchtúir oidhreachta a dteastaíonn cabhair práinneach suntasach uathu de réir sainráite;
  • Spreagadh a thabhairt d’athchóiriú agus athúsáidí áitribh oidhreachta agus cuidiú chun struchtúir cosanta agus/nó áitribh a bhfuil suntas stairiúil-cultúrtha leo a chaomhnú;
  • Tacú le infheistíocht thionscadail caipitil príobháideacha dlúthshaothair chun struchtúir stairiúla a chaomhnú in úinéireacht an phobail agus príobháideach i gcomhair úsáide pobail.

Tá go leor Sruthanna maoinithe ar fáil:-

  • Sruth 1: beidh deontais á n-ofráil ann ag dul ó €15,000 go €50,000. Iarratas le déanamh trí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh NÓ i gcás eagraíochta maoinithe ag an stát, go díreach chuig an Roinn Oidhreachta**
  • Sruth 2: beidh deontais á n-ofráil ann ag dul ó €50,000 go €200,000. Iarratas le déanamh trí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh NÓ i gcás eagraíochta maoinithe ag an stát, go díreach chuig an Roinn Oidhreachta**
  • Cuirfidh Sruth Píolóta do Struchtúir Dúchasacha ag ofráil deontas a théann ó €5,000 go €10,000.
  • Pilot Stream for Historic Shopfronts will offer grants ranging from €15,000 to €50,000.
  • Cuirfidh Sruth Píolóta do Sruth 1 deontais ar fáil ag dul ó €15,000 go €50,000.

Tabhair faoi deara: Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh teoranta i líon na dtionscadal atá i dteideal ainmniú don Aire Oidhreachta i gcomhair breithniúcháin. Dá bhrí sin, déanfar scagadh críochnúil ar na iarratais i gcomhair oiriúnachta agus críochnúlachta. úsáidfear próiseas measúnaithe dian chun tionscadail a roghnú i gcomhair molta chuig an Aire Stáit agus Oidhreachta chun agus faofa don mheasúnú agus rogha. In 2021 roghnaíodh seacht dtionscadal agus seoladh iad ar aghaidh chuig an Roinn ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, astu sin fuair ceithre chinn ofrálacha maoinithe.

Bhí an dáta dúnta do na Iarratais ar Dé hAoine 28ú Eanáir 2022

Tá a thuilleadh faisnéise agus Pacaí Iarratais do na Scéimeanna ar fáil ó:

Stephen O’Brien
Oifigeach Caomhnaithe Ailtireachta
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Seirbhísí Pleanála agus Chomhshaoil
Tuar an Daill
Luimneach V94 WV78

R-phost: siobhan.oconnor@limerick.ie
Fón: +353 61 556323

 

This service is provided by

Planning Development

Phone +353 61 556000
Location
Limerick City and County Council, Dooradoyle, Limerick V94 XF67